Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 16 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. przyznająca Belgii odstępstwo w odniesieniu do regionu Flandrii na mocy dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6654)

Data ogłoszenia:2008-01-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 16 POZ 28

Strona 1 z 6
L 16/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.1.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 grudnia 2007 r. przyznająca Belgii odstępstwo w odniesieniu do regionu Flandrii na mocy dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6654)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2008/64/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nawozu naturalnego) – przyjęto dnia 22 grudnia 2006 r. (2) i ma on również zastosowanie do odstępstwa, o przyznanie którego złożono wniosek.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dekret w sprawie nawozu naturalnego ma zastosowanie na całym terytorium Flandrii. Akt prawny wprowadzający w życie dyrektywę 91/676/EWG obejmuje ograniczenia dotyczące stosowania zarówno w odniesieniu do azotu, jak i fosforu. Stosowanie fosforu w nawozach chemicznych jest zasadniczo zabronione, chyba że przeprowadzono analizę gleby, a właściwy organ wydał odpowiednie pozwolenie. Przedłożone dane dotyczące jakości wody wykazują tendencję spadkową w zakresie średniego stężenia azotanów w wodach gruntowych oraz w zakresie średniego stężenia składników pokarmowych (w tym fosforu) w wodach powierzchniowych. Stosowanie azotu pochodzącego z odchodów zwierzęcych uległo w latach 1997–2005 zmniejszeniu z 162 mln kg do 122 mln kg, a stosowanie fosforu (P2O5) pochodzącego z odchodów zwierzęcych uległo w tym samym okresie zmniejszeniu z 72 mln kg do 50 mln kg, co w obydwu przypadkach wynika ze zmniejszenia liczby zwierząt, stosowania pasz o niskiej zawartości składników pokarmowych i przetwarzania nawozu naturalnego. Od roku 1991 stosowanie azotu i fosforu z nawozów chemicznych uległo zmniejszeniu odpowiednio o 44 % i 82 % i wynosi obecnie 57 kg azotu na hektar i 6 kg fosforanu na hektar. Dodatkowe dokumenty przedłożone w notyfikacji świadczą o tym, że proponowana ilość, wynosząca odpowiednio 250 i 200 kg azotu w przeliczeniu na hektar rocznie pochodzącego z odchodów zwierzęcych, jest uzasadniona na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak długie okresy wegetacji i uprawy o wysokim poborze azotu. Po przeanalizowaniu wniosku Komisja stwierdza, że proponowana ilość wynosząca odpowiednio 250 i 200 kg azotu w przeliczeniu na hektar rocznie pochodzącego z odchodów zwierzęcych nie będzie stanowiła przeszkody w realizacji celów dyrektywy 91/676/EWG, z zastrzeżeniem spełnienia pewnych rygorystycznych warunków.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (1), w szczególności jej załącznik III pkt 2 akapit trzeci,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Jeśli ilości nawozu naturalnego, które państwo członkowskie zamierza stosować w przeliczeniu na hektar rocznie, różnią się od ilości określonej w załączniku III pkt 2 akapit drugi zdanie pierwsze i jego lit. a) do dyrektywy 91/676/EWG, muszą one być ustalone tak, by nie stanowiły przeszkody w realizacji celów określonych w art. 1 wymienionej dyrektywy i muszą być uzasadnione na podstawie obiektywnych kryteriów, na przykład tak, jak w omawianym przypadku, długich okresów wegetacji i upraw o wysokim poborze azotu.

(8)

(2)

Belgia złożyła wniosek do Komisji o przyznanie odstępstwa na mocy załącznika III pkt 2 akapit trzeci do dyrektywy 91/676/EWG w odniesieniu do regionu Flandrii.

(3)

Odstępstwo to dotyczy zamiaru zezwolenia przez Belgię na stosowanie w określonych gospodarstwach we Flandrii do 250 kg azotu na hektar rocznie, pochodzącego z odchodów zwierzęcych, na działkach stanowiących użytki zielone i zawierających uprawy kukurydzy podsiewanej użytkami zielonymi oraz do 200 kg azotu na hektar rocznie, pochodzącego z odchodów zwierzęcych, na działkach zawierających uprawy pszenicy ozimej, po których następuje uprawa międzyplonu, i na działkach zawierających uprawy buraków. Akt prawny wprowadzający w życie dyrektywę 91/676/EWG w regionie Flandrii – „Dekret w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego” (dekret w sprawie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 16 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 26 z 200819.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2002/231/WE, 2002/255/WE, 2002/272/WE, 2002/371/WE, 2003/200/WE i 2003/287/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6800) (1)

 • Dz. U. L16 - 17 z 200819.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2007 r. dotycząca art. 111 i 172 polskiego projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, zgłoszonego przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z art. 95 ust. 5 Traktatu WE jako odstępstwo od przepisów dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4697) (1)

 • Dz. U. L16 - 11 z 200819.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 46/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. zmieniające po raz 90. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L16 - 9 z 200819.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 45/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L16 - 7 z 200819.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 44/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. określające zakres, w jakim można przyjąć wnioski o pozwolenia na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii złożone w pierwszych dziesięciu dniach stycznia 2008 r. w ramach kontyngentów 09.4195 i 09.4182

 • Dz. U. L16 - 6 z 200819.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 43/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w dniu 15 stycznia 2008 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2402/96 dla skrobi z manioku

 • Dz. U. L16 - 4 z 200819.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 42/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L16 - 1 z 200819.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2008 z dnia 14 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1371/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.