Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 160 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2483) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 160 POZ 34

L 160/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2483)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/463/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

rybołówstwa pozyskiwanymi w ramach akwakultury bez wyników testów na obecność pozostałości zieleni malachitowej i fioletu krystalicznego, o ile państwo członkowskie zapewni, że takie przesyłki z produktami po przywozie do Wspólnoty zostaną poddane stosownym testom.

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

Należy zatem 2002/994/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1)

Decyzja Komisji 2002/994/WE z dnia 20 grudnia 2002 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (2) ma zastosowanie do wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Artykuł 3 decyzji 2002/994/WE zostaje zastąpiony następującym tekstem:

(2)

Zgodnie z art. 3 wspomnianej decyzji państwa członkowskie zezwalają na przywóz produktów wymienionych w części II załącznika do tej decyzji, do których załączony jest dokument z deklaracją właściwych władz Chin stwierdzający, że każda przesyłka była poddana przed wysyłką testom chemicznym w celu upewnienia się, że przedmiotowe produkty nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Test taki wykonuje się w szczególności w celu wykrycia obecności chloramfenikolu oraz nitrofuranu i jego metabolitów.

„Artykuł 3 Państwa członkowskie zezwalają na przywóz przesyłek produktów wymienionych w części II załącznika, do których dołączony jest dokument z deklaracją właściwych władz Chin stwierdzający, że każda przesyłka była poddana przed wysyłką testom chemicznym w celu upewnienia się, że przedmiotowe produkty nie stanowią zagrożenia dla zdrowia zwierząt lub ludzi. Takie testy chemiczne wykonuje się w szczególności w celu wykrycia obecności chloramfenikolu oraz nitrofuranu i jego metabolitów we wszystkich produktach wymienionych w części II załącznika. Ponadto produkty rybołówstwa pozyskiwane w ramach akwakultury wymienione w części II załącznika poddaje się testom na obecność zieleni malachitowej i fioletu krystalicznego oraz ich metabolitów. Wyniki takich testów chemicznych należy zawrzeć w deklaracji.”. Artykuł 2 1. Państwa członkowskie mogą zezwolić na przywóz produktów rybołówstwa pozyskiwanych w ramach akwakultury z Chin bez wyników testów chemicznych na obecność zieleni malachitowej i fioletu krystalicznego oraz ich metabolitów, przez okres maksymalnie sześciu tygodni od wejścia w życie niniejszej decyzji, o ile państwo członkowskie przywozu zapewni, że każdy taki produkt zostanie poddany testom na obecność zieleni malachitowej i fioletu krystalicznego oraz ich metabolitów.

(3)

Jednakże w produktach rybołówstwa pozyskiwanych w ramach akwakultury przywożonych z Chin wykryto ostatnio również pozostałości zieleni malachitowej i fioletu krystalicznego. Dlatego też art. 3 decyzji 2002/994/WE powinien być zmieniony, w celu uwzględnienia tych substancji w testach przeprowadzanych na produktach rybołówstwa pozyskiwanych w ramach akwakultury.

(4)

Stosowne jest wprowadzenie okresu przejściowego w celu zezwolenia na przywóz przesyłek z produktami

(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352). (2) Dz.U. L 348 z 21.12.2002, s. 154. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/573/WE (Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 41).

19.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/35

2. Wszystkimi kosztami ponoszonymi w związku z przeprowadzaniem testów wymienionych w ust. 1 niniejszego artykułu zostaje obciążony wysyłający, odbiorca lub odpowiednio ich przedstawiciele. Artykuł 3 Niniejsza decyzja obowiązuje od dnia 1 lipca 2008 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 160 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 38 z 200819.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (  Dz.U. L 159 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 5, tom 5, s. 62)

 • Dz. U. L160 - 36 z 200819.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: cynk, chlorek cynku, distearynian cynku (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2329) (1)

 • Dz. U. L160 - 33 z 200819.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2008 r. zwalniająca Bułgarię, Słowację i Zjednoczone Królestwo ze stosowania niektórych przepisów dyrektywy Rady 66/401/EWG odnośnie do Galega orientalis Lam. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2664) (1)

 • Dz. U. L160 - 32 z 200819.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L160 - 31 z 200819.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania członka z Irlandii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L160 - 30 z 200819.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L160 - 28 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2008 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L160 - 26 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w obszarach ICES IIIa i IV; wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L160 - 22 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasad wprowadzania do obrotu wołowiny pochodzącej od bydła w wieku do dwunastu miesięcy

 • Dz. U. L160 - 20 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do ustanowienia najwyższego dopuszczalnego poziomu dioksyn i polichlorowanych bifenyli w wątrobie rybiej (1)

 • Dz. U. L160 - 19 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1383/2007

 • Dz. U. L160 - 17 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L160 - 16 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L160 - 14 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L160 - 12 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 560/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L160 - 10 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L160 - 6 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 9 do dnia 13 czerwca 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L160 - 4 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L160 - 1 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 556/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.