Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 160 POZ 38

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (  Dz.U. L 159 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 5, tom 5, s. 62)

Data ogłoszenia:2008-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 160 POZ 38

L 160/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2008

SPROSTOWANIA Sprostowanie do dyrektywy 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 159 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 5, tom 5, s. 62) 1. Strona 63, motyw 12: zamiast: powinno być: „(…), jakie mogą wynikać z ekspozycji na pole elektromagnetyczne, jednak (…)”, „(…), jakie mogą wynikać z ekspozycji na pola elektromagnetyczne, jednak (…)”.

2. Strona 63, art. 2 lit. b): zamiast: powinno być: „b) „dopuszczalne wartości miar wewnętrznych ekspozycji”: ograniczenie ekspozycji na pole elektromagnetyczne opierające się na (…)”, „b) „dopuszczalne wartości miar wewnętrznych ekspozycji”: ograniczenie ekspozycji na pola elektromagnetyczne opierające się na (…)”.

3. Strona 65, art. 5 ust. 2 zdanie wprowadzające: zamiast: „(…) dopuszczalnych wartości miar wewnętrznych ekspozycji, jeśli ocena przeprowadzona zgodnie z art. 4 ust. 2 dowodzi, że dopuszczalne wartości miar wewnętrznych ekspozycji nie zostały przekroczone, (…)”, „(…) dopuszczalnych wartości miar wewnętrznych ekspozycji, chyba że ocena przeprowadzona zgodnie z art. 4 ust. 2 dowodzi, że dopuszczalne wartości miar wewnętrznych ekspozycji nie zostały przekroczone, (…)”.

powinno być:

4. Strona 65, art. 5 ust. 3 zdanie pierwsze: zamiast: „Na podstawie oceny ryzyka, o której mowa w art. 4, miejsca pracy, w których pracownicy mogą być narażeni na działanie pól elektromagnetycznych przekraczających dopuszczalne wartości miar zewnętrznych ekspozycji, są odpowiednio oznakowane zgodnie z dyrektywą Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w pracy (dziewiątą dyrektywą szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG (1), jeśli ocena przeprowadzona zgodnie z art. 4 ust. 2 dowodzi, że dopuszczalne wartości miar wewnętrznych ekspozycji nie zostały przekroczone, oraz że można wykluczyć ryzyko dla bezpieczeństwa.”, „Na podstawie oceny ryzyka, o której mowa w art. 4, miejsca pracy, w których pracownicy mogą być narażeni na działanie pól elektromagnetycznych przekraczających dopuszczalne wartości miar zewnętrznych ekspozycji, są odpowiednio oznakowywane zgodnie z dyrektywą Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w pracy (dziewiątą dyrektywą szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG (1), chyba że ocena przeprowadzona zgodnie z art. 4 ust. 2 dowodzi, że dopuszczalne wartości miar wewnętrznych ekspozycji nie zostały przekroczone oraz że można wykluczyć ryzyko dla bezpieczeństwa.”.

powinno być:

5. Strona 65, art. 5 ust. 4 akapit pierwszy: zamiast: powinno być: „Pracownicy w żadnym wypadku nie powinni być eksponowani powyżej dopuszczalnych wartości miar wewnętrznych ekspozycji.”, „Pracownicy w żadnym wypadku nie mogą być eksponowani powyżej dopuszczalnych wartości miar wewnętrznych ekspozycji.”.

6. Strona 65, art. 6 lit. f): zamiast: powinno być: „f) bezpiecznych sposobów wykonywania pracy minimalizujące zagrożenia związane z ekspozycją.”, „f) bezpiecznych sposobów z ekspozycją.”. wykonywania pracy, minimalizujących zagrożenia związane

19.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/39

7. Strona 66, art. 8 ust. 1 akapit pierwszy: zamiast: „Celem zapobiegania i wczesnego diagnozowania jakichkolwiek niekorzystnych skutków zdrowotnych z powodu ekspozycji na pola elektromagnetyczne, zapewnia się odpowiedni nadzór medyczny zgodnie z art. 14 dyrektywy 89/391/EWG.”, „Celem zapobiegania i wczesnego diagnozowania jakichkolwiek niekorzystnych skutków zdrowotnych z powodu ekspozycji na pola elektromagnetyczne wykonywany jest odpowiedni nadzór medyczny zgodnie z art. 14 dyrektywy 89/391/EWG.”.

powinno być:

8. Strona 66, art. 8 ust. 1 akapit drugi zdanie drugie: zamiast: powinno być: „W przypadku wykrycia uszczerbku na zdrowiu powstałego na skutek takiej ekspozycji pracodawca powinien przeprowadzić ponowną ocenę ryzyka zgodnie z art. 4.”, „W przypadku wykrycia uszczerbku na zdrowiu powstałego na skutek takiej ekspozycji pracodawca przeprowadza ponowną ocenę ryzyka zgodnie z art. 4.”.

9. Strona 70, załącznik część B tabela 2 wiersz pierwszy kolumna siódma: zamiast: powinno być: „Prąd kontaktowy w kończynach, IL(mA)”, „Prąd indukowany w kończynach, IL(mA)”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 160 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 36 z 200819.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: cynk, chlorek cynku, distearynian cynku (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2329) (1)

 • Dz. U. L160 - 34 z 200819.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2483) (1)

 • Dz. U. L160 - 33 z 200819.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2008 r. zwalniająca Bułgarię, Słowację i Zjednoczone Królestwo ze stosowania niektórych przepisów dyrektywy Rady 66/401/EWG odnośnie do Galega orientalis Lam. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2664) (1)

 • Dz. U. L160 - 32 z 200819.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L160 - 31 z 200819.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania członka z Irlandii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L160 - 30 z 200819.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L160 - 28 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2008 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L160 - 26 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w obszarach ICES IIIa i IV; wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L160 - 22 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasad wprowadzania do obrotu wołowiny pochodzącej od bydła w wieku do dwunastu miesięcy

 • Dz. U. L160 - 20 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do ustanowienia najwyższego dopuszczalnego poziomu dioksyn i polichlorowanych bifenyli w wątrobie rybiej (1)

 • Dz. U. L160 - 19 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1383/2007

 • Dz. U. L160 - 17 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L160 - 16 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L160 - 14 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L160 - 12 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 560/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L160 - 10 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L160 - 6 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 9 do dnia 13 czerwca 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L160 - 4 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L160 - 1 z 200819.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 556/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.