Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 161 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 582/2008/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię, Cypr i Rumunię niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria

Data ogłoszenia:2008-06-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 161 POZ 30

Strona 1 z 4
L 161/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.6.2008

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 582/2008/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię, Cypr i Rumunię niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2,

Zgodnie z art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r. przepisy dorobku Schengen dotyczące warunków i kryteriów wydawania jednolitych wiz oraz przepisy dotyczące wzajemnego uznawania wiz i równorzędnego statusu zezwoleń na pobyt i wiz stosowane są w Bułgarii i Rumunii dopiero po przyjęciu stanowiącej o tym decyzji Rady. Przepisy te są jednak wiążące dla nowych państw członkowskich od dnia przystąpienia.

uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

W związku z tym Bułgaria i Rumunia są zobowiązane do wydawania wiz krajowych na wjazd lub przejazd tranzytem przez ich terytoria obywatelom państw trzecich posiadającym wizę jednolitą, wizę długoterminową lub zezwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie w pełni wprowadzające w życie dorobek Schengen lub podobny dokument wydany przez Cypr będący państwem członkowskim, które jeszcze nie w pełni wprowadza w życie dorobek Schengen.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Aktu przystąpienia z 2005 r. Bułgaria i Rumunia, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r., są od tego dnia zobowiązane do nałożenia obowiązku wizowego na obywateli krajów trzecich wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (2).

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2008 r. (2) Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1932/2006 (Dz.U. L 405 z 30.12.2006, s. 19).

Posiadacze dokumentów wydawanych przez państwa członkowskie w pełni wprowadzające w życie dorobek Schengen oraz podobnych dokumentów wydawanych przez Cypr nie stanowią żadnego ryzyka dla Bułgarii i Rumunii z uwagi na wszystkie niezbędne kontrole, jakim zostali poddani przez inne państwa członkowskie. Aby nie nakładać nieuzasadnionego, dodatkowego obciążenia administracyjnego na Bułgarię i Rumunię, przepisy podobne do wspólnych przepisów wprowadzonych decyzją nr 895/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. wprowadzającą uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Republikę Czeską, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria (3) powinny zostać wprowadzone w stosunku do Bułgarii i Rumunii.

(3) Dz.U. L 167 z 20.6.2006, s. 1.

20.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/31

(5)

Wspólne przepisy przewidziane w niniejszej decyzji powinny upoważniać Bułgarię i Rumunię do jednostronnego uznawania za równorzędne z wizami krajowymi niektórych dokumentów wydawanych przez państwa członkowskie w pełni wprowadzające w życie dorobek Schengen oraz dokumentów wymienionych w załączniku do decyzji nr 895/2006/WE wydawanych przez Cypr oraz do ustanowienia uproszczonego systemu kontroli osób na granicach zewnętrznych, opartego na jednostronnym uznawaniu równorzędnego statusu dokumentów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 161 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 49 z 200820.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 553/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniającego załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (  Dz.U. L 158 z 18.6.2008)

 • Dz. U. L161 - 47 z 200820.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: tlenek cynku, siarczan cynku, bis(ortofosforan) trójcynku (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2322) (1)

 • Dz. U. L161 - 45 z 200820.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka w Portugalii w latach 2004 i 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2756)

 • Dz. U. L161 - 41 z 200820.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w 2008 r., przeznaczonego na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze w obszarze dobrostanu zwierząt

 • Dz. U. L161 - 36 z 200820.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów przetwórstwa w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2400) (1)

 • Dz. U. L161 - 28 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L161 - 25 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające po raz 96 rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L161 - 23 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 579/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L161 - 20 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 578/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwca 2008 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L161 - 18 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 577/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L161 - 16 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 576/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L161 - 14 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 575/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L161 - 13 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L161 - 11 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L161 - 7 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 w odniesieniu do poziomu opłaty rocznej i opłat związanych z badaniem technicznym na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin oraz do sposobu płatności

 • Dz. U. L161 - 4 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kryteriów zmian w rocznych programach monitorowania BSE (1)

 • Dz. U. L161 - 2 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L161 - 1 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 569/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie nr 11 dotyczące zniesienia dyskryminacji w stawkach i warunkach transportu, w związku z wykonaniem art. 79 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.