Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 161 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów przetwórstwa w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2400) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 161 POZ 36

Strona 1 z 2
L 161/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.6.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów przetwórstwa w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2400)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/465/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego załącznik VII, rozdział 5, sekcja B, podsekcja I, lit. e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dopóki zakłady te znajdują się w okresie transformacji, produkty pochodzące z tych zakładów mogą być wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwarzane w rumuńskich zakładach znajdujących się w okresie transformacji.

(4)

Dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii został zmieniony decyzjami Komisji 2007/23/WE (3) i 2007/710/WE (4).

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (1) oraz rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2) określają niektóre wymagania strukturalne dotyczące zakładów objętych zakresem tych rozporządzeń. Załącznik VII, rozdział 5, sekcja B, podsekcja I, lit. a) Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii stanowi, że niektóre wymagania strukturalne określone w tych rozporządzeniach nie mają zastosowania do zakładów w Rumunii, wymienionych w dodatku B do załącznika VII do Aktu przystąpienia do dnia 31 grudnia 2009 r., z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków.

(5)

Niektóre zakłady przetwórstwa w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii zakończyły proces modernizacji i obecnie całkowicie spełniają wymogi prawodawstwa wspólnotowego. Ponadto niektóre zakłady zakończyły swoją działalność. Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów znajdujących się w okresie transformacji.

(2)

(6)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii.

(7)

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1243/2007 (Dz.U. L 281 z 25.10.2007, s. 8).

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 9. (4) Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 35.

20.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/37

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zakłady wymienione w załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z dodatku B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

L 161/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.6.2008

ZAŁĄCZNIK Wykaz zakładów przetwórstwa mięsnego, zakładów przetwórstwa mięsa drobiowego, zakładów przetwórstwa rybnego i zakładów mleczarskich, które zostaną skreślone z dodatku B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii Zakłady przetwórstwa mięsnego

Nr Nr wet. Nazwa zakładu Lokalizacja danego zakładu

24 28 90 114 115 121 122 129 147 149 173 191 208 245 253

B 764 B 70304 CJ 120 CV 158 CV 1776 DJ 222 DJ 312 GL 3710 IF 2755 IF 2831 MM 5642 NT 31 PH 4987 TL 269 TM 1931

SC Antrefrig SRL SC Vericom 2001 SRL SC Mariflor SRL SC Agrochem SRL SC Lefrumarin 2000 SRL SC Elisiria SRL SC Olas Prod SRL SC Saltempo SRL SC Ifantis Romania SRL SC Picovit Rom Impex SRL SC Selmont SRL SC Dustim SRL SC Ana & Cornel SNC SC Romit SA SC Agil SRL

București, 062620 Str.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2008 NR 161 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 49 z 200820.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 553/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniającego załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (  Dz.U. L 158 z 18.6.2008)

 • Dz. U. L161 - 47 z 200820.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: tlenek cynku, siarczan cynku, bis(ortofosforan) trójcynku (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2322) (1)

 • Dz. U. L161 - 45 z 200820.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka w Portugalii w latach 2004 i 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2756)

 • Dz. U. L161 - 41 z 200820.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w 2008 r., przeznaczonego na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze w obszarze dobrostanu zwierząt

 • Dz. U. L161 - 30 z 200820.6.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 582/2008/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię, Cypr i Rumunię niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria

 • Dz. U. L161 - 28 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L161 - 25 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające po raz 96 rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L161 - 23 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 579/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L161 - 20 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 578/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwca 2008 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L161 - 18 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 577/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L161 - 16 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 576/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L161 - 14 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 575/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L161 - 13 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L161 - 11 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L161 - 7 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 w odniesieniu do poziomu opłaty rocznej i opłat związanych z badaniem technicznym na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin oraz do sposobu płatności

 • Dz. U. L161 - 4 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kryteriów zmian w rocznych programach monitorowania BSE (1)

 • Dz. U. L161 - 2 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L161 - 1 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 569/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie nr 11 dotyczące zniesienia dyskryminacji w stawkach i warunkach transportu, w związku z wykonaniem art. 79 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.