Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 161 POZ 47

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: tlenek cynku, siarczan cynku, bis(ortofosforan) trójcynku (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2322) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 161 POZ 47

20.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/47

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: tlenek cynku, siarczan cynku, bis(ortofosforan) trójcynku (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2322)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/468/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zasady oceny ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego ze strony istniejących substancji zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 (3) oraz zaproponowało strategię ograniczenia ryzyka.

(3)

W ramach rozporządzenia (EWG) nr 793/93 następujące substancje zostały określone jako substancje priorytetowe wymagające oceny zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2268/95 z dnia 27 września 1995 r. dotyczącym drugiego wykazu substancji priorytetowych, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 793/93 (2): — tlenek cynku, — siarczan cynku,

Przeprowadzono konsultacje z Komitetem Naukowym ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska (SCTEE) oraz z Komitetem Naukowym ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER), które wydały opinie na temat ocen ryzyka przeprowadzanych przez sprawozdawcę. Opinie te zostały opublikowane na stronie internetowej tych komitetów.

(4)

Wyniki oceny ryzyka i dalsze rezultaty strategii ograniczania ryzyka są przedstawione w odpowiednim komunikacie Komisji (4).

(5)

— bis(ortofosforan) trójcynku.

(2)

Na podstawie powyższej oceny należy zalecić środki mające na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez substancje objęte niniejszym zaleceniem i odpowiednim komunikatem.

Państwo członkowskie wyznaczone jako sprawozdawca na mocy powyższego rozporządzenia Komisji zakończyło działania związane z oceną ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego stwarzanego przez te substancje, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1488/94 z dnia 28 czerwca 1994 r. ustanawiającym

(6)

(1) Dz.U. L 84 z 5.4.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1). (2) Dz.U. L 231 z 28.9.1995, s. 18.

Środki mające na celu zmniejszenie ryzyka przewidziane w niniejszym zaleceniu są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 793/93,

(3) Dz.U. L 161 z 29.6.1994, s. 3. (4) Dz.U. C 155 z 20.6.2008, s. 1.

L 161/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.6.2008

NINIEJSZYM ZALECA: SEKCJA 1 TLENEK CYNKU

(nr CAS 1314-13-2; nr Einecs 215-222-5)

SIARCZAN CYNKU

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE (2) określać warunki, dopuszczalne wartości emisji lub równoważne parametry bądź środki techniczne w odniesieniu do cynku i jego związków w celu zagwarantowania, że dane instalacje zaczną działać zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (zwanymi dalej „BAT”), z uwzględnieniem technicznych właściwości odnośnych instalacji, ich geograficznego położenia i lokalnych warunków środowiska. 4. Państwa członkowskie powinny ściśle monitorować wdrażanie BAT w odniesieniu do cynku i związków cynku oraz informować Komisję o wszelkich istotnych zmianach w ramach wymiany informacji o BAT. 5. Lokalne emisje do środowiska podlegają w stosownych przypadkach przepisom prawa krajowego w celu wykluczenia wszelkiego ryzyka dla środowiska.

SEKCJA 2 Adresaci

(nr CAS 7733-02-0; nr Einecs 231-793-3)

BIS(ORTOFOSFORAN) TRÓJCYNKU

(nr CAS 7779-90-0; nr Einecs 231-944-3) Środki mające na celu zmniejszenie ryzyka dla środowiska (1, 2, 3, 4, 5) 1. W odniesieniu do dorzeczy, w których emisje cynku mogą stwarzać ryzyko, dane państwa członkowskie powinny ustanowić normy jakości środowiska. Krajowe środki na rzecz zmniejszenia zanieczyszczeń mające na celu osiągnięcie tych norm powinny zostać włączone do planów gospodarowania wodami w dorzeczu zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1). 2. Państwa członkowskie powinny dostarczyć Komisji informacji na temat źródeł cynku, jego ilości oraz sposobów przenikania do środowiska wodnego, na temat możliwych kontroli, a także na temat poziomów cynku w środowisku wodnym w celu możliwego uwzględnienia cynku w kolejnym przeglądzie załącznika X do dyrektywy 2000/60/WE. 3. Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich powinny w pozwoleniach wydawanych na mocy dyrektywy

6. Niniejsze zalecenie skierowane jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2008 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2008/32/WE (Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 60).

(2) Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 161 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 49 z 200820.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 553/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniającego załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (  Dz.U. L 158 z 18.6.2008)

 • Dz. U. L161 - 45 z 200820.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka w Portugalii w latach 2004 i 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2756)

 • Dz. U. L161 - 41 z 200820.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w 2008 r., przeznaczonego na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze w obszarze dobrostanu zwierząt

 • Dz. U. L161 - 36 z 200820.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów przetwórstwa w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2400) (1)

 • Dz. U. L161 - 30 z 200820.6.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 582/2008/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię, Cypr i Rumunię niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria

 • Dz. U. L161 - 28 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L161 - 25 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające po raz 96 rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L161 - 23 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 579/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L161 - 20 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 578/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwca 2008 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L161 - 18 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 577/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L161 - 16 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 576/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L161 - 14 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 575/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L161 - 13 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L161 - 11 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L161 - 7 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 w odniesieniu do poziomu opłaty rocznej i opłat związanych z badaniem technicznym na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin oraz do sposobu płatności

 • Dz. U. L161 - 4 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kryteriów zmian w rocznych programach monitorowania BSE (1)

 • Dz. U. L161 - 2 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L161 - 1 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 569/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie nr 11 dotyczące zniesienia dyskryminacji w stawkach i warunkach transportu, w związku z wykonaniem art. 79 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.