Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 161 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 w odniesieniu do poziomu opłaty rocznej i opłat związanych z badaniem technicznym na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin oraz do sposobu płatności

Data ogłoszenia:2008-06-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 161 POZ 7

Strona 1 z 2
20.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 572/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 w odniesieniu do poziomu opłaty rocznej i opłat związanych z badaniem technicznym na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin oraz do sposobu płatności

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Jednocześnie w całym rozporządzeniu (WE) nr 1238/95 określenia „ecu” i „ECU” zastępuje się odpowiednio określeniami „euro” i „EUR”. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1238/95. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Systemu Ochrony Odmian Roślin,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (1), w szczególności jego art. 113,

(7)

po konsultacji z Radą Administracyjną Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1238/95 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1238/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiającym zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (2) ustalono opłaty na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (zwanego dalej „Urzędem”) oraz poziomy tych opłat.

1) w art. 1 ust. 2 słowo „ecu” zastępuje się wyrażeniem „euro”; 2) w art. 3 ust. 2 lit. a), b) i c) zastępuje się tekstem w brzmieniu: „a) doręczenie lub przekazanie do Urzędu poświadczonych czeków płatnych w euro; b) przelew bankowy w euro na rachunek żyrowy posiadany przez Urząd; lub c) płatność w ciężar rachunku kosztów posiadanego w euro z Urzędem; lub d) płatność kartą płatniczą.”;

(2)

Rezerwa finansowa Urzędu osiągnęła poziom przekraczający poziom niezbędny dla zapewnienia ciągłości jego działań. Z tego powodu obniżono opłatę roczną i opłaty związane z badaniem technicznym. Rezerwa finansowa Urzędu zmniejszyła się obecnie do odpowiedniego poziomu, a zatem należy znowu zwiększyć dochody do poziomu wystarczającego, aby budżet Urzędu był zrównoważony. Aby osiągnąć ten cel, należy podwyższyć opłatę roczną oraz opłaty związane z badaniem technicznym.

(3)

W odniesieniu do nowych gatunków, doświadczenie zebrane w związku z grupami opłat za badania techniczne roślin ozdobnych pokazuje, że istnieje konieczność zmiany niektórych z tych grup opłat.

3) w art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1 lit. a), c) i d), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3 oraz art. 14 ust. 2 i 4 wyrażenie „ECU” zastępuje się wyrażeniem „EUR”; 4) artykuł 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Urząd obciąża posiadacza wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin (zwanego dalej »posiadaczem«) opłatą za każdy rok obowiązywania wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin (zwaną dalej »opłatą roczną«) w wysokości 300 EUR za rok 2009 i za lata następne.”;

(4)

Aby ułatwić płatność opłat i dopłat, należy umożliwić płatności kartami płatniczymi z zastrzeżeniem ustalanych przez prezesa Urzędu warunków i ograniczeń.

(1) Dz.U. L 227 z 1.9.1994, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 15/2008 (Dz.U. L 8 z 11.1.2008, s. 2). (2) Dz.U. L 121 z 1.6.1995, s. 31. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2039/2005 (Dz.U. L 328 z 15.12.2005, s. 33).

L 161/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.6.2008

5) załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1238/95 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 161 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 49 z 200820.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 553/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniającego załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (  Dz.U. L 158 z 18.6.2008)

 • Dz. U. L161 - 47 z 200820.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: tlenek cynku, siarczan cynku, bis(ortofosforan) trójcynku (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2322) (1)

 • Dz. U. L161 - 45 z 200820.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka w Portugalii w latach 2004 i 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2756)

 • Dz. U. L161 - 41 z 200820.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w 2008 r., przeznaczonego na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze w obszarze dobrostanu zwierząt

 • Dz. U. L161 - 36 z 200820.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów przetwórstwa w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2400) (1)

 • Dz. U. L161 - 30 z 200820.6.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 582/2008/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię, Cypr i Rumunię niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria

 • Dz. U. L161 - 28 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L161 - 25 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające po raz 96 rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L161 - 23 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 579/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L161 - 20 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 578/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwca 2008 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L161 - 18 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 577/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L161 - 16 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 576/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L161 - 14 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 575/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L161 - 13 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L161 - 11 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L161 - 4 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kryteriów zmian w rocznych programach monitorowania BSE (1)

 • Dz. U. L161 - 2 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L161 - 1 z 200820.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 569/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie nr 11 dotyczące zniesienia dyskryminacji w stawkach i warunkach transportu, w związku z wykonaniem art. 79 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.