Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 163 POZ 24

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw oraz ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

Data ogłoszenia:2008-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 163 POZ 24

Strona 1 z 4
L 163/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 590/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw oraz ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

członkowskie programów operacyjnych i funduszy do dnia 20 stycznia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE i 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96 (1), w szczególności jego art. 42 lit. b), f) i j), a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 1182/2007 przewiduje możliwość przyznania krajowej pomocy finansowej w regionach państw członkowskich, w których stopień zorganizowania producentów jest szczególnie niski. Pomoc ta powinna stanowić uzupełnienie funduszu operacyjnego. Aby umożliwić organizacji producentów uwzględnienie dodatkowego wsparcia w jej programie operacyjnym, w razie potrzeby należy zmienić program operacyjny. W takim przypadku państwa członkowskie powinny mieć możliwość zwiększenia odsetka określonego w art. 67 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 (2), o który można zwiększyć początkowo zatwierdzoną kwotę funduszu operacyjnego. Artykuł 82 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 stanowi, że płatność kosztów transportu w przypadku bezpłatnej dystrybucji dokonywana jest po przedstawieniu dokumentów potwierdzających faktycznie poniesione koszty transportu. Jednak w związku z tym, że koszty transportu w przypadku bezpłatnej dystrybucji finansowane są według stawek zryczałtowanych określonych w załączniku XI do wspomnianego rozporządzenia, nie ma konieczności podawania tego typu informacji, a w zamian należy żądać informacji na temat odległości stosowanej jako podstawa obliczania stawek zryczałtowanych.

(7) (3) (4)

Artykuł 97 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 stanowi, że państwa członkowskie przedstawiają Wspólnocie wniosek o zwrot zatwierdzonej krajowej pomocy finansowej rzeczywiście wypłaconej organizacjom producentów, do dnia 1 marca roku następującego po rocznej realizacji programów operacyjnych. W związku z tym, że państwa członkowskie dokonują płatności na rzecz organizacji producentów do dnia 15 października roku następującego po roku realizacji programu, termin, do którego państwa członkowskie przedstawiają Komisji wniosek o zwrot pomocy finansowej, należy przedłużyć do dnia 1 stycznia drugiego roku następującego po roku realizacji programu.

(1)

(5)

Artykuł 116 ust. 2 akapit czwarty rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 stanowi, że państwa członkowskie mogą dokonywać płatności po terminie ustalonym w art. 71 wspomnianego rozporządzenia, jeżeli jest to konieczne. W celu dobrego zarządzania finansowego należy jednak ustalić ostateczny termin dla takich płatności. Z tych samych powodów należy dodać podobny zbiór przepisów do art. 116 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia.

(6) (2)

Artykuł 122 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 wymaga, aby organizacje producentów zwracały wkład Wspólnoty, w przypadku gdy odbiorcy produktów wycofanych z rynku są zobowiązani do spłaty wartości produktów, które otrzymują, oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu, z powodu wykrycia nieprawidłowości. Organizacje producentów nie powinny jednak być pociągane do odpowiedzialności za nieprawidłowości przypisywane odbiorcom wycofanych produktów, a zatem należy usunąć ten wymóg.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 163 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 54 z 200824.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (  Dz.U. L 37 z 13.2.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 31, s. 127)

 • Dz. U. L163 - 53 z 200824.6.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/269/WE z dnia 19 marca 2008 r. zmieniającej decyzję 2001/618/WE w celu włączenia francuskich departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (  Dz.U. L 85 z 27.3.2008)

 • Dz. U. L163 - 52 z 200824.6.2008

  Decyzja Rady 2008/482/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/134/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L163 - 51 z 200824.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/481/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2008/131/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L163 - 50 z 200824.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/480/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L163 - 43 z 200824.6.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/479/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L163 - 42 z 200824.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2336) (1)

 • Dz. U. L163 - 37 z 200824.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2625) (1)

 • Dz. U. L163 - 34 z 200824.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w celu włączenia francuskich departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2387) (1)

 • Dz. U. L163 - 29 z 200824.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L163 - 28 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L163 - 6 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

 • Dz. U. L163 - 4 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L163 - 1 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 587/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia w zakresie przepisów dotyczących towarów, usług i osób przekraczających zieloną linię na Cyprze

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.