Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 163 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

Data ogłoszenia:2008-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 163 POZ 29

Strona 1 z 3
24.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/29

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu (2008/475/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

w wykazie zamieszczonym w załączniku V do tego rozporządzenia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 423/2007 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania.

W dniu 19 kwietnia 2007 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu. Artykuł 15 ust. 2 tego rozporządzenia przewiduje, że Rada ustanawia, weryfikuje i zmienia wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia. Rada ustaliła, że kolejne osoby, podmioty i organy spełniają warunki określone w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 oraz że w związku z tym powinny być one – z poszczególnych i konkretnych powodów określonych w tym rozporządzeniu – wymienione

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 czerwca 2008 r. W imieniu Rady

I. JARC

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 103 z 20.4.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 219/2008 (Dz.U. L 68 z 12.3.2008, s. 5).

L 163/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK V A. Osoby fizyczne

Nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Reza AGHAZADEH

Data ur.: 15.3.1949 r. Nr paszportu: S4409483 ważny 26.4.2000 r. – 27.4.2010 r. Wydany: Teheran, Nr paszportu dyplomatycznego: D9001950 Wydany: 22.1.2008 r. ważny do 21.1.2013 r. Miejsce ur.: Khoy

Szef Organizacji Energii Jądrowej w Iranie (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). Zastępca dyrektora ds. kontroli ministerstwa obrony i logistyki sił zbrojnych (MODAFL). Odpowiedzialny za całą infrastrukturę i instalacje MODAFL. Dyrektor zarządzający Organizacji Przemysłu Obronnego (DIO), która została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Generał brygady IRGC Javad DARVISH-VAND

24.6.2008

3.

Generał brygady IRGC Seyyed Mahdi FARAHI Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN Adres NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran / Iran

24.6.2008

4.

Zastępca dyrektora i dyrektor naczelny przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem i pozyskiwaniem paliwa jądrowego (NFPC) będącego częścią AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). NFPC jest zaangażowane w działania związane ze wzbogacaniem, których zawieszenia przez Iran domagają się Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa. Zastępca dyrektora ds. przemysłu w MADAFL. Pełni nadzór nad AIO i DIO. Szef wydziału ogólnego Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaangażowany w formułowanie założeń polityki dotyczącej kwestii jądrowej. Zajmuje stanowisko dowódcze w IRGC. Zastępca szefa Organizacji Energii Jądrowej w Iranie.

24.4.2007

5. 6.

Inż. Mojtaba HAERI Generał brygady IRGC Ali HOSEYNITASH

24.6.2008 24.6.2008

7. 8. 9.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC Mahmood JANNATIAN Said Esmail KHALILIPOUR Data ur.: 24.11.1945 r. Miejsce ur.: Langroud Adres NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran / Iran Nr faksu: (+9821) 8021412

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 163 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 54 z 200824.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (  Dz.U. L 37 z 13.2.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 31, s. 127)

 • Dz. U. L163 - 53 z 200824.6.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/269/WE z dnia 19 marca 2008 r. zmieniającej decyzję 2001/618/WE w celu włączenia francuskich departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (  Dz.U. L 85 z 27.3.2008)

 • Dz. U. L163 - 52 z 200824.6.2008

  Decyzja Rady 2008/482/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/134/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L163 - 51 z 200824.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/481/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2008/131/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L163 - 50 z 200824.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/480/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L163 - 43 z 200824.6.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/479/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L163 - 42 z 200824.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2336) (1)

 • Dz. U. L163 - 37 z 200824.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2625) (1)

 • Dz. U. L163 - 34 z 200824.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w celu włączenia francuskich departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2387) (1)

 • Dz. U. L163 - 28 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L163 - 24 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw oraz ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L163 - 6 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

 • Dz. U. L163 - 4 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L163 - 1 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 587/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia w zakresie przepisów dotyczących towarów, usług i osób przekraczających zieloną linię na Cyprze

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.