Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 44

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/485/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DRK Konga)

Data ogłoszenia:2008-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 44

Strona 1 z 2
L 164/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.6.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/485/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DRK Konga)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Należy określić nową finansową kwotę odniesienia w celu pokrycia wydatków związanych z misją na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.

W dniu 12 czerwca 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/405/WPZiB (1) na wstępny okres kończący się w dniu 30 czerwca 2008 r. W następstwie konsultacji z władzami kongijskimi i innymi zainteresowanymi stronami okazuje się, że konieczne jest przedłużenie o jeden rok. Zadania EUPOL DR Konga powinny obejmować także udzielanie pomocy kongijskiej policji krajowej (Police Nationale Congolaise) w jej pracach w charakterze policji granicznej i audytowej służby policyjnej. Ponadto misja powinna uwzględniać aspekty procesu stabilizacji na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga obejmujące policję, prawa człowieka oraz kwestię dzieci w konfliktach zbrojnych; powinna ona także ułatwiać powiązania i harmonizację tych starań z ogólnokrajowym procesem reformy policji. Ten cel należy realizować przede wszystkim udzielając wsparcia dwóm programom opracowanym z myślą o wprowadzaniu w życie porozumień podpisanych w Gomie w dniu 23 stycznia 2008 r. przez rząd DRK i różne ugrupowania zbrojne działające w prowincji Kiwu – Programme Amani i Plan de Stabilisation de l’Est, które obejmują działalność policyjną. W związku z tym misja EUPOL DR Konga powinna również zostać rozmieszczona we wschodniej części DRK, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, przemocy seksualnej, dzieci w konfliktach zbrojnych i koordynacji międzynarodowej.

Mandat misji jest realizowany w sytuacji, która może ulec pogorszeniu w kontekście bezpieczeństwa, i zaszkodzić celom WPZiB, określonym w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE: (2)

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2007/405/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

(3)

1) W art. 2 ust. 1, dodaje się tiret w brzmieniu:

„— przyczynia się do uwzględniania aspektów procesu pokojowego na wschodzie DRK, obejmujących policję oraz problematykę płci, prawa człowieka i kwestię dzieci w konfliktach zbrojnych, a zwłaszcza powiązań tego procesu z reformą kongijskiej policji krajowej.”;

2) Art. 3 otrzymuje brzmienie:

(4)

„Artykuł 3 Struktura misji i strefa rozmieszczenia 1. Dowództwo misji mieści się w Kinszasie, w jego skład wchodzą:

(1) Dz.U. L 151 z 13.6.2007, s. 46. Wspólne działanie zmienione wspólnym działaniem 2008/38/WPZiB (Dz.U. L 9 z 12.1.2008, s. 18).

a) szef misji;

25.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/45

b) zespół doradców ds. policji na poziomie strategicznym; c) zespół doradców ds. policji na poziomie operacyjnym; d) zespół doradców prawnych na poziomie strategicznym i operacyjnym; e) wsparcie administracyjne. 2. Misja jest stale obecna w Gomie i Bukawu we wschodniej części DRK, tak by służyć pomocą i wiedzą fachową w procesie stabilizacji na wschodzie DRK. 3. Funkcjonalny podział zadań przedstawia się następująco: a) eksperci włączeni do różnych grup roboczych zajmujących się reformą policji, jak też doradcy zajmujący kluczowe stanowiska organizacyjne i decyzyjne w komitecie monitorującym reformę policji (KMRP), przewidzianym przez władze kongijskie; b) eksperci przydzieleni do krajowej policji kongijskiej (KPK), w szczególności zajmujący kluczowe stanowiska, jak również przydzieleni do wsparcia policji ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 46 z 200825.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1214/2007 z dnia 20 września 2007 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 286 z 31.10.2007)

 • Dz. U. L164 - 43 z 200825.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie przedłużenia niektórych decyzji w sprawie pomocy państwa (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2883) (1)

 • Dz. U. L164 - 41 z 200825.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2722)

 • Dz. U. L164 - 19 z 200825.6.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (1)

 • Dz. U. L164 - 16 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. wprowadzające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 412/2008 otwierającego kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalającego zarządzanie tym kontyngentem

 • Dz. U. L164 - 14 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 589/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych odnoszących się do jaj

 • Dz. U. L164 - 12 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 597/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 372/2007 ustanawiające przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach do zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L164 - 10 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L164 - 1 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 595/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.