Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (1)

Data ogłoszenia:2008-06-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 16

L 166/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.6.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 606/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

— europejskie badanie panelowe budżetów gospodarstw domowych (ECHP), — badanie na temat siły roboczej,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (1), w szczególności jego art. 17 ust. 2 i art. 20 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

— badanie wspólnotowe na temat innowacji, — badanie na temat ustawicznego szkolenia zawodowego, — badanie struktury zarobków, — statystyki Unii Europejskiej i warunków życia, dotyczące dochodów

W celu umożliwienia opracowywania wniosków statystycznych do celów naukowych rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 (2) określa warunki, na jakich może zostać przyznany dostęp do poufnych danych przekazywanych organom Wspólnoty. W rozporządzeniu tym wymienione są różne badania i źródła danych, do których rozporządzenie to ma zastosowanie. Rośnie zapotrzebowanie ze strony naukowców i środowiska naukowego jako całości na dostęp w celach naukowych także do poufnych danych z badania struktury gospodarstw rolnych (FSS). Dostęp do danych cząstkowych FSS umożliwiłby naukowcom badanie zależności między różnymi cechami poszczególnych gospodarstw rolnych, przykładowo rodzajami upraw, zwierząt gospodarskich i pracownikami. Umożliwiłby on również naukowcom udoskonalenie modeli rolno-środowiskowych i wskaźników, które obecnie oparte są na danych zagregowanych. W związku z tym badanie to powinno zostać włączone do wykazu znajdującego się w rozporządzeniu (WE) nr 831/2002. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Poufności Danych Statystycznych,

— badanie dotyczące edukacji dorosłych, — badanie struktury gospodarstw rolnych. Jednakże na wniosek organu krajowego, który dostarczył danych, dostęp do danych uzyskanych od tego organu krajowego nie zostanie przyznany dla danego programu badawczego.”; 2) artykuł 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Organ wspólnotowy może udostępniać zestawy danych cząstkowych, przetworzonych w celu zachowania anonimowości, uzyskanych z następujących badań lub źródeł danych statystycznych: — europejskie badanie panelowe budżetów gospodarstw domowych (ECHP), — badanie na temat siły roboczej, — badanie wspólnotowe na temat innowacji, — badanie na temat ustawicznego szkolenia zawodowego, — badanie struktury zarobków, — statystyki Unii Europejskiej i warunków życia, dotyczące dochodów

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 831/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Organ Wspólnoty może udostępniać w swoich pomieszczeniach dane poufne uzyskane z następujących badań lub źródeł danych statystycznych:

(1) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1). (2) Dz.U. L 133 z 18.5.2002, s. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1000/2007 (Dz.U. L 226 z 30.8.2007, s. 7).

— badanie dotyczące edukacji dorosłych, — badanie struktury gospodarstw rolnych.

27.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/17

Jednakże na wniosek organu krajowego, który dostarczył danych, dostęp do danych uzyskanych od tego organu krajowego nie zostanie przyznany dla danego programu badawczego.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 31 z 200827.6.2008

  Dyrektywa Rady 2008/59/WE z dnia 12 czerwca 2008 r. dostosowująca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L166 - 29 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 614/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach terytorialnych Norwegii obszaru ICES IV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L166 - 27 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 613/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L166 - 26 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L166 - 25 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L166 - 23 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L166 - 21 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L166 - 19 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasowego zawieszenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009

 • Dz. U. L166 - 18 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L166 - 3 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania przepisów dotyczących świadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu z państw trzecich, na podstawie art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L166 - 1 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.