Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasowego zawieszenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009

Data ogłoszenia:2008-06-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 19

27.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 608/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasowego zawieszenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 187 w związku z jego art. 4,

(4)

Musi jednak istnieć możliwość niezwłocznego uchylenia zawieszenia cła w razie wystąpienia zakłóceń lub zagrożenia zakłóceniami na rynku Wspólnoty, w szczególności w wyniku przywiezionych ilości zbóż lub jeśli wysokość nowych zbiorów zbóż na rynku Wspólnoty okaże się wystarczająca, aby zapewnić równowagę rynkową. Z tego względu należy przewidzieć możliwość niezwłocznego podjęcia przez Komisję odpowiednich środków mających na celu przywrócenie opłat celnych z chwilą, w której będzie to uzasadnione sytuacją rynkową oraz określić kryteria, pozwalające stwierdzić, czy taka sytuacja wystąpiła.

a także mając na uwadze, co następuje:

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie ustalonym przez przewodniczącego Komitetu,

(1)

Aby stworzyć korzystne warunki zaopatrzenia rynku Wspólnoty w zboże w roku gospodarczym 2007/2008, rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie czasowego zawieszenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008 (2) zawieszono wymienione cła do dnia 30 czerwca 2008 r., zachowując jednocześnie możliwość ich przywrócenia w razie wystąpienia zakłóceń lub zagrożenia zakłóceniami na rynku Wspólnoty. W świetle obecnej wysokości cen, sytuacja rynkowa od czasu przyjęcia wymienionego środka ani prognozy krótkoterminowe nie zwiastują potrzeby przywrócenia cła. Zawieszenie cła powinno więc nadal obowiązywać na podstawie niniejszego rozporządzenia do końca roku gospodarczego 2007/2008.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Stosowanie cła przywozowego na produkty objęte kodami CN 1001 90 99, CN 1001 10, CN 1002 00 00, CN 1003 00, CN 1005 90 00, CN 1007 00 90, CN 1008 10 00 oraz CN 1008 20 00 ulega zawieszeniu w roku gospodarczym 2008/2009 w odniesieniu do każdego rodzaju przywozu z zastosowaniem zwykłych stawek celnych zgodnie z art. 130 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 lub dokonanego w ramach kontyngentów taryfowych o obniżonej stawce celnej, otwartych zgodnie z art. 144 wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Zważywszy na niski poziom zapasów zbóż w magazynach oraz na obecne szacunki Komisji dotyczące wysokości zbiorów w 2008 r., perspektywy rozwoju na rynku zbóż na początku następnego roku gospodarczego 2008/2009 pozwalają przypuszczać, że wysoki poziom cen zostanie utrzymany. W związku z tym, aby ułatwić dalszy przywóz służący utrzymaniu równowagi rynkowej, należy zapewnić ciągłość polityki w zakresie przywozu zbóż, utrzymując w roku gospodarczym 2008/2009 czasowe zawieszenie cła przywozowego na zboża obecnie objęte tym środkiem. Ponadto w celu zastosowania równoważnych warunków dostaw niektórych innych zbóż na rynek wspólnotowy, właściwe wydaje się rozszerzenie omawianego środka na produkty objęte kodami CN 1008 10 00 oraz CN 1008 20 00.

2. Zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 art. 195 ust. 2 cła mogą zostać przywrócone na mocy decyzji Komisji na poziomie i na warunkach określonych w art. 136 wymienionego rozporządzenia, w szczególności w następujących przypadkach:

a) jeśli dla jednego lub więcej produktów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, stwierdzona w portach wspólnotowych cena FOB jest niższa niż 180 % ceny referencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007;

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61). (2) Dz.U. L 1 z 4.1.2008, s. 1.

b) jeśli ilość zboża dostępna na rynku Wspólnoty okaże się wystarczająca, aby zapewnić równowagę rynkową.

L 166/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.6.2008

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 31 z 200827.6.2008

  Dyrektywa Rady 2008/59/WE z dnia 12 czerwca 2008 r. dostosowująca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L166 - 29 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 614/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach terytorialnych Norwegii obszaru ICES IV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L166 - 27 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 613/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L166 - 26 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L166 - 25 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L166 - 23 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L166 - 21 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L166 - 18 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L166 - 16 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (1)

 • Dz. U. L166 - 3 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania przepisów dotyczących świadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu z państw trzecich, na podstawie art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L166 - 1 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.