Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania przepisów dotyczących świadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu z państw trzecich, na podstawie art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 5

L 166/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.6.2008

4) „dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie” oznacza odprawę dokonywaną przez organy celne w celu zezwolenia na swobodny przepływ przesyłki we Wspólnocie; 5) „odpowiednie organy państw członkowskich” oznaczają organy celne lub inne władze określone przez państwo członkowskie. Artykuł 3 Artykuł 11 ust. 3 lit. d) i art. 11 ust. 6, dotyczący wymagań w zakresie wystawiania świadectwa kontroli oraz art. 11 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 stosuje się w odniesieniu do dopuszczenia do swobodnego obrotu we Wspólnocie produktów określonych w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, w zależności od tego czy produkty te są przywożone w celu wprowadzenia ich do obrotu zgodnie z art. 11 ust. 3 lub art. 11 ust. 6 tego rozporządzenia. Artykuł 4 1. Dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie przesyłki produktów określonych w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 uzależnione jest od: a) przedłożenia oryginału świadectwa kontroli odpowiedniemu organowi państwa członkowskiego; oraz b) sprawdzenia przesyłki przez odpowiedni organ państwa członkowskiego oraz potwierdzenia świadectwa kontroli zgodnie z ust. 11 niniejszego artykułu. 2. Oryginał świadectwa kontroli przygotowuje się zgodnie z ust. 3–10 oraz ze wzorem i uwagami znajdującymi się w załączniku I. 3. Świadectwo kontroli jest wystawiane przez:

produkcji w odniesieniu do produktów, dokumentów transportowych i handlowych oraz po dokonaniu przez organ lub jednostkę fizycznej kontroli danej przesyłki przed jej wysłaniem z danego państwa trzeciego lub po otrzymaniu jasnego oświadczenia eksportera stwierdzającego, że odpowiednia przesyłka została wyprodukowana i/lub przygotowana zgodnie z przepisami stosowanymi przez odpowiedni organ lub jednostkę w odniesieniu do przywozu i wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie produktów określonych w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 zgodnie z art. 11 ust. 3 lub art. 11 ust. 6 tego rozporządzenia;

b) nadaje numer seryjny każdemu wystawionemu świadectwu i prowadzi rejestr wydanych świadectw.

5. Świadectwo kontroli sporządzane jest w jednym z języków urzędowych Wspólnoty i wypełniane jest w całości, z wyjątkiem pieczęci oraz podpisów, albo całkowicie drukowanymi literami, albo też w formie maszynopisu.

Wskazane jest, aby świadectwo kontroli zostało sporządzone w jednym z urzędowych języków państwa członkowskiego miejsca przeznaczenia. W miarę potrzeby odpowiednie władze państwa członkowskiego mogą zażądać przetłumaczenia świadectwa kontroli na jeden z urzędowych języków tego państwa członkowskiego.

Niepoświadczone zmiany lub skreślenia powodują unieważnienie świadectwa.

6.

Świadectwo kontroli sporządza się jedynie w oryginale.

a) organ lub jednostkę w państwie trzecim wymienionym w odniesieniu do danego państwa trzeciego w załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 94/92 (1); lub b) organ lub jednostkę, które zostały przyjęte w odniesieniu do wystawiania świadectw kontroli zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 11 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91. 4. Organ lub jednostka wystawiająca świadectwo kontroli:

Pierwszy odbiorca, adresat lub, w przypadku gdy jest to stosowne, importer mogą wykonać kopię do celów powiadomienia organu kontrolującego lub jednostki kontrolującej zgodnie z sekcją C pkt 3 załącznika III do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91. Wszystkie takie kopie oznacza się wyrazem „KOPIA” lub „DUPLIKAT”, który może zostać nadrukowany lub też naniesiony za pomocą pieczęci.

7. Świadectwo kontroli określone w ust. 3 lit. b), w chwili jego przedłożenia zgodnie z ust. 1, zawiera w rubryce 16 oświadczenie właściwego organu państwa członkowskiego, który udzielił zezwolenia zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 31 z 200827.6.2008

  Dyrektywa Rady 2008/59/WE z dnia 12 czerwca 2008 r. dostosowująca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L166 - 29 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 614/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach terytorialnych Norwegii obszaru ICES IV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L166 - 27 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 613/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L166 - 26 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L166 - 25 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L166 - 23 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L166 - 21 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L166 - 19 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasowego zawieszenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009

 • Dz. U. L166 - 18 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L166 - 16 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (1)

 • Dz. U. L166 - 1 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.