Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania przepisów dotyczących świadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu z państw trzecich, na podstawie art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 5

a) jedynie wystawia świadectwo kontroli i potwierdza oświadczenie wpisywane w rubryce 15 po przeprowadzeniu kontroli dokumentów na podstawie wszystkich odpowiednich dokumentów kontroli, w tym w szczególności planów

(1) Dz.U. L 11 z 17.1.1992, s. 14.

8. Właściwy organ państwa członkowskiego, który udzielił zezwolenia, może przekazać kompetencje w odniesieniu do oświadczenia w rubryce 16 organowi kontrolującemu lub jednostce kontrolującej importera zgodnie z art. 8 i 9 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 lub władzom określonym jako odpowiednie organy państwa członkowskiego.

27.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/5

9.

Oświadczenie w rubryce 16 nie jest wymagane:

Artykuł 5 1. W przypadku gdy przesyłka przychodząca z państwa trzeciego jest przeznaczona do składu celnego lub uszlachetniania czynnego w formie systemu zawieszeń, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 (1), i podlega jednemu przygotowaniu lub większej liczbie przygotowań, jak określono w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, przesyłka ta zostaje poddana, przed wykonaniem pierwszego przygotowania, środkom określonym w art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

a) kiedy importer przedstawia oryginał dokumentu wystawiony przez właściwy organ państwa członkowskiego, który udzielił zezwolenia zgodnie z art. 11 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, wykazując, że przesyłka jest objęta tym zezwoleniem; lub

b) kiedy organ państwa członkowskiego, który udzielił zezwolenia, określonego w art. 11 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, dostarczył wystarczających dowodów na to, że przesyłka jest objęta tym zezwoleniem, bezpośrednio organowi odpowiedzialnemu za sprawdzenie przesyłki. Ta procedura bezpośredniego powiadomienia jest fakultatywna w odniesieniu do państwa członkowskiego, które udzieliło zezwolenia.

Przygotowanie może obejmować następujące działania:

— pakowanie lub przepakowywanie, lub

10. Dokument podający dowody wymagane w ust. 9 lit. a) i b) zawiera:

— etykietowanie dotyczące przedstawienia metody produkcji ekologicznej.

a) numer referencyjny zezwolenia na przywóz oraz datę wygaśnięcia tego zezwolenia;

Po tym przygotowaniu przesyłce towarzyszy potwierdzony oryginał świadectwa kontroli, który przedstawia się odnośnemu organowi państwa członkowskiego, sprawdzającemu przesyłkę w celu dopuszczenia jej do swobodnego obrotu.

b) nazwę (nazwisko) i adres importera;

c) państwo trzecie pochodzenia;

d) dane dotyczące organu lub jednostki wystawiającej świadectwo, oraz, jeżeli dane te są różne, dane jednostki kontrolującej lub organu kontrolującego w państwie trzecim;

Po tej procedurze oryginał świadectwa kontroli, w przypadku gdy jest to stosowne, jest zwracany importerowi przesyłki, wymienionemu w rubryce 11 świadectwa w celu wypełnienia wymagań określonych w art. 11 ust. 3 lit. d) zdanie drugie i trzecie oraz art. 11 ust. 6 akapit pierwszy zdanie piąte rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

e) nazwy danych produktów.

11. Przy sprawdzaniu przesyłek produktów określonych w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, oryginał świadectwa kontroli potwierdzany jest przez odpowiednie władze państwa członkowskiego w rubryce 17 i zwracany osobie, która przedłożyła świadectwo.

2. W przypadku gdy w ramach zawieszającej procedury celnej na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 przesyłka pochodząca z państwa trzeciego przeznaczona jest do przedłożenia w państwie członkowskim, przed jej dopuszczeniem do swobodnego obrotu we Wspólnocie poddawana jest podziałowi na części; przed dokonaniem podziału przesyłka ta zostaje poddana środkom określonym w art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

12. Pierwszy odbiorca, z chwilą przyjęcia przesyłki, wypełnia rubrykę 18 oryginału świadectwa kontroli, aby zaświadczyć, że przyjęcie przesyłki nastąpiło zgodnie z sekcją C pkt 6 załącznika III do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 31 z 200827.6.2008

  Dyrektywa Rady 2008/59/WE z dnia 12 czerwca 2008 r. dostosowująca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L166 - 29 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 614/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach terytorialnych Norwegii obszaru ICES IV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L166 - 27 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 613/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L166 - 26 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L166 - 25 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L166 - 23 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L166 - 21 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L166 - 19 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasowego zawieszenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009

 • Dz. U. L166 - 18 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L166 - 16 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (1)

 • Dz. U. L166 - 1 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.