Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania przepisów dotyczących świadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu z państw trzecich, na podstawie art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 3

Strona 1 z 5
27.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 605/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania przepisów dotyczących świadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu z państw trzecich, na podstawie art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu określonego w art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 11 ust. 7 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe zasady odnoszące się do świadectwa kontroli wymaganego zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. d) i art. 11 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 oraz odnoszące się do przedłożenia takiego świadectwa przy przywozie podejmowanym zgodnie z przepisami art. 11 ust. 6 tego rozporządzenia. 2. Niniejszego rozporządzenie nie stosuje się do produktów, które: — nie są przeznaczone do dopuszczenia do swobodnego obrotu we Wspólnocie w stanie niezmienionym lub po przetworzeniu, — są zwolnione z należności przywozowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 918/83 (4). Jednakże, niniejsze rozporządzenie stosuje się do produktów zwolnionych z należności przywozowych zgodnie z art. 39 i 43 rozporządzenia (EWG) nr 918/83. Artykuł 2 Do celów niniejszego rozporządzenia: 1) „świadectwo kontroli” oznacza świadectwo kontroli, o którym mowa w art. 11 ust. 3 lit. d) i art. 11 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 i które obejmuje przesyłkę; 2) „przesyłka” oznacza ilość produktów w ramach jednego lub większej liczby kodów Nomenklatury Scalonej, objętych jednym świadectwem kontroli, przewożonych tymi samymi środkami transportu i pochodzącymi z tego samego państwa trzeciego; 3) „sprawdzenie przesyłki” oznacza sprawdzenie przez odpowiednie władze państw członkowskich świadectwa kontroli w celu spełnienia przepisów art. 4 ust. 2 oraz w przypadku, gdy władze te uznają to za właściwe, produktów w odniesieniu do wymagań rozporządzenia (EWG) nr 2092/91;

(4) Dz.U. L 105 z 23.4.1983, s. 1.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1788/2001 z dnia 7 września 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania przepisów dotyczących świadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu z państw trzecich, na podstawie art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane. Niezbędne jest ustalenie procedury w celu skoordynowania na poziomie wspólnotowym niektórych kontroli w odniesieniu do produktów przywożonych z państw trzecich w celu wprowadzenia tych produktów do obrotu wraz z oznaczeniami odnoszącymi się do metody produkcji ekologicznej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla systemu kontroli zawartego w art. 8 i 9 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 oraz w sekcji B i C załącznika III do tego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla wspólnotowych przepisów celnych oraz dla innych przepisów dotyczących przywozu produktów określonych w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do obrotu we Wspólnocie.

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 404/2008 (Dz.U. L 120 z 7.5.2008, s. 8). 2) Dz.U. L 243 z 13.9.2001, s. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 746/2004 (Dz.U. L 122 z 26.4.2004, s. 10). (3) Zob. załącznik III.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 31 z 200827.6.2008

  Dyrektywa Rady 2008/59/WE z dnia 12 czerwca 2008 r. dostosowująca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L166 - 29 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 614/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach terytorialnych Norwegii obszaru ICES IV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L166 - 27 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 613/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L166 - 26 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L166 - 25 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L166 - 23 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L166 - 21 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L166 - 19 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasowego zawieszenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009

 • Dz. U. L166 - 18 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L166 - 16 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (1)

 • Dz. U. L166 - 1 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.