Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 31

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2008/59/WE z dnia 12 czerwca 2008 r. dostosowująca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-06-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 31

27.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/31

DYREKTYWY

DYREKTYWA RADY 2008/59/WE z dnia 12 czerwca 2008 r. dostosowująca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 W dyrektywie 2006/87/WE wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 56,

1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając wniosek Komisji,

a) w rozdziale 2 rejon 3:

a także mając na uwadze, co następuje:

(i) pomiędzy wpisami dotyczącymi Królestwa Belgii i Republiki Czeskiej dodaje się wpis w brzmieniu: „Republika Bułgarii Dunaj: od 845,650 km do 374,100 km”;

(1)

Zgodnie z art. 56 aktu przystąpienia z 2005 r., w przypadku gdy akt przyjęty przez Radę przed przystąpieniem wymaga dostosowania ze względu na przystąpienie, a konieczne dostosowania nie zostały przewidziane w akcie przystąpienia lub jego załącznikach, Rada przyjmuje niezbędne akty prawne.

(ii) pomiędzy wpisami dotyczącymi Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej dodaje się wpis w brzmieniu:

(2)

Dyrektywa 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (1) została przyjęta przed przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej i w związku z tym wymaga dostosowania.

„Rumunia Dunaj: od granicy serbsko-rumuńskiej (1 075 km) do Morza Czarnego przy odnodze Dunaju Sulinie. Kanał Dunaj – Morze Czarne (64,410 km długości): od miejsca połączenia z Dunajem, na 299,300 km Dunaju w miejscowości Cernavodă (odpowiednio 64,410 km kanału) do portu Konstanca Południe – Agigea (km »0« kanału). Kanał Poarta Albă – Midia Năvodari (34,600 km długości): od miejsca połączenia z kanałem Dunaj – Morze Czarne na 29,410 km w miejscowości Poarta Albă (odpowiednio 27,500 km kanału) do portu Midia (km »0« kanału).”;

(3)

Należy zatem 2006/87/WE.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(4)

Zgodnie z pkt 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (2) zachęca się państwa członkowskie do sporządzania, na potrzeby własne i w interesie Wspólnoty, tabel, które w możliwie najszerszym zakresie będą odzwierciedlały związek między niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji, oraz do podawania ich do publicznej wiadomości,

(1) Dz.U. L 389 z 30.12.2006, s. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2006/137/WE (Dz.U. L 389 z 30.12.2006, s. 261). (2) Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.

b) w rozdziale 3 rejon 4, pomiędzy wpisami dotyczącymi Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej dodaje się wpis w brzmieniu:

L 166/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.6.2008

„Rumunia Wszystkie pozostałe śródlądowe drogi wodne niewymienione w rejonie 3”; 2) w załączniku IX wprowadza się następujące zmiany: a) w części I rozdział 4 art. 4.05: (i) pomiędzy wpisami dotyczącymi Danii i Polski dodaje się wpis w brzmieniu: „19. = Rumunia”; (ii) pomiędzy wpisami dotyczącymi Łotwy i Litwy dodaje się wpis w brzmieniu: „34. = Bułgaria”; b) w części III rozdział 1 art. 1.06: (i) pomiędzy wpisami dotyczącymi Danii i Polski dodaje się wpis w brzmieniu:

(ii) pomiędzy wpisami dotyczącymi Łotwy i Litwy dodaje się wpis w brzmieniu: „34. = Bułgaria”. Artykuł 2 1. Państwa członkowskie posiadające wodne drogi śródlądowe, o których mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2006/87/WE, wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy ze skutkiem od dnia 30 grudnia 2008 r. Państwa członkowskie niezwłocznie informują o nich Komisję. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienia do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. Artykuł 3

„19. = Rumunia”; (ii) pomiędzy wpisami dotyczącymi Łotwy i Litwy dodaje się wpis w brzmieniu: „34. = Bułgaria”; c) w części IV rozdział 1 art. 1.06: (i) pomiędzy wpisami dotyczącymi Danii i Polski dodaje się wpis w brzmieniu: „19. = Rumunia”;

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 czerwca 2008 r. W imieniu Rady

A. VIZJAK

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 29 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 614/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach terytorialnych Norwegii obszaru ICES IV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L166 - 27 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 613/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L166 - 26 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L166 - 25 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L166 - 23 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L166 - 21 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L166 - 19 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasowego zawieszenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009

 • Dz. U. L166 - 18 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L166 - 16 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (1)

 • Dz. U. L166 - 3 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania przepisów dotyczących świadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu z państw trzecich, na podstawie art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L166 - 1 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.