Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2008-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 20

Strona 1 z 4
L 168/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 619/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 161 ust. 3, art. 164 ust. 2 lit. b) i art. 170 w związku z jego art. 4,

gółowe przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 581/2004 z dnia 26 marca 2004 r. otwierającego stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła (4) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 582/2004 z dnia 26 marca 2004 r. otwierającego stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku (5).

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 162 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 różnica między cenami niektórych przetworów mlecznych na rynkach światowych a ich cenami we Wspólnocie może zostać pokryta refundacjami wywozowymi w zakresie niezbędnym, aby produkty te były objęte wywozem w ramach limitów wynikających z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2004 (2) ustaliło zasady procedury przetargowej dla refundacji wywozowych w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku objętego kodem ex 0402 10 19 9000, naturalnego masła w blokach objętego kodem ex 0405 10 19 9700, bezwodnego tłuszczu mlecznego w pojemnikach objętego kodem ex 0405 90 10 9000. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne zasady określania procedury przetargowej w odniesieniu do ustalania refundacji wywozowych na niektóre produkty rolne (3) uchyla rozporządzenie (WE) nr 580/2004 z dniem 1 lipca 2008 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (6) ma zastosowanie do wszystkich pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w sektorze mleczarskim. Pozwolenia wystawione w kontekście przetargu otwartego na mocy tego rozporządzenia odnoszą się do konkretnych produktów, dlatego należy określić szczegółowe zasady odstępstwa od zasad ogólnych dotyczących pozwoleń na wywóz przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1282/2006. Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 1454/2007 przewiduje, że pozwolenia są wystawiane przez organy krajowe w ciągu 5 dni roboczych od wejścia w życie decyzji Komisji ustalającej maksymalną refundację, oraz określa, że pozwolenie musi stać się ważne w dniu jego faktycznego wydania. Okres ważności należy zatem ustalić w inny sposób niż przewidziano w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006, tak aby zapewnić równy okres w odniesieniu do wszystkich wystawionych pozwoleń.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1454/2007 należy otworzyć stały przetarg w odniesieniu do produktów ujętych w art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia. Jako że rozporządzenie (WE) nr 1454/2007 nie zawiera wszystkich szczegółowych zasad dotyczących sektora mleczarskiego, ujętych dotąd w rozporządzeniu (WE) nr 580/2004, konieczne jest ustanowienie tych zasad z dniem uchylenia tego rozporządzenia. Ze względów praktycznych oraz w celu przejrzystości i uproszczenia wskazane jest przygotowanie jednolitego rozporządzenia zawierającego również szcze-

Artykuł 1 Zakres Stały przetarg zostaje ogłoszony w celu określenia refundacji wywozowych na następujące przetwory mleczne, o których mowa w sekcji 9 załącznika I do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3846/87 (7), gwarantując równy dostęp dla wszystkich osób mających siedzibę we Wspólnocie:

(4) Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 44 z 200828.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 972/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati oraz przejściowego systemu kontroli w celu określenia jego pochodzenia (  Dz.U. L 176 z 30.6.2006)

 • Dz. U. L168 - 42 z 200828.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/491/WPZiB z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L168 - 41 z 200828.6.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/2/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania szefa doradczej i pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L168 - 38 z 200828.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. dotycząca tymczasowych środków ochronnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3312)

 • Dz. U. L168 - 36 z 200828.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/65/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 91/439/EWG w sprawie praw jazdy

 • Dz. U. L168 - 31 z 200828.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/64/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L168 - 27 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 386/2008 ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L168 - 17 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L168 - 5 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego

 • Dz. U. L168 - 3 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 1 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 615/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.