Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 42

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/491/WPZiB z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

Data ogłoszenia:2008-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 42

Strona 1 z 2
L 168/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2008

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/491/WPZiB z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

wpływające na proces umacniania demokracji, państwa prawnego oraz międzynarodowego i regionalnego bezpieczeństwa. Kontynuowanie zaangażowania wysiłków politycznych i zasobów UE pozwoli na umocnienie stabilności w regionie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

Wspólne działanie 2007/406/WPZiB powinno zatem zostać zmienione,

(1)

Od dnia 2 maja 2005 r. Unia Europejska prowadzi misję doradczą i pomocową w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga). Aktualny mandat misji określony jest wspólnym działaniem 2007/406/WPZiB (1) i wygasa w dniu 30 czerwca 2008 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2007/406/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Należy przedłużyć mandat misji na okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 1 lipca 2008 r.

1) Art. 2 lit. a)–e) otrzymują brzmienie:

(3)

W ramach poparcia Unii Europejskiej dla władz Konga w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa DRK można by również zwrócić szczególną uwagę na sformułowanie warunków dotyczących organizacji przyszłych Sił Szybkiego Reagowania określonych przez rząd DRK w ramach ogólnego planu reformy armii. Szczególny nacisk należy położyć na rolę „zasobów ludzkich”.

„a) zapewnienie władzom kongijskim doradztwa oraz wsparcia w ich działaniach na rzecz integracji, restrukturyzacji i odbudowy armii kongijskiej, w szczególności przez:

(4)

Oświadczenia o zobowiązaniach podpisane w Gomie w dniu 23 stycznia 2008 r. pomiędzy rządem DRK i ugrupowaniami zbrojnymi działającymi w regionie Kivu zapoczątkowały proces pokojowy w Kivu. Proces ten jest popierany przez wspólnotę międzynarodową, w tym Unię Europejską, za pośrednictwem specjalnego przedstawiciela UE (SPUE) na region Wielkich Jezior Afrykańskich. Misja EUSEC DR Konga powinna przyczynić się do starań SPUE w ramach działań prowadzonych na rzecz realizacji oświadczeń o zobowiązaniach z Kivu.

— przyczynienie się do opracowania różnych krajowych koncepcji i polityk, w tym do prac nad aspektami horyzontalnymi obejmującymi całość dziedzin związanych z reformą sektora bezpieczeństwa w DRK;

— zapewnienie wsparcia komitetom oraz organom związanym z tymi pracami, jak również przyczynienie się do określenia priorytetów oraz konkretnych potrzeb Kongijczyków;

(5)

Na pokrycie wydatków związanych z misją należy przewidzieć nową finansową kwotę referencyjną na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.

(6)

Obecna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga (DRK) może ulec pogorszeniu, wywołując potencjalnie poważne reperkusje

(1) Dz.U. L 151 z 13.6.2007, s. 52.

— przyczynianie się – między innymi poprzez zapewnienie wiedzy fachowej dotyczącej doboru i przeszkolenia personelu oraz oceny potrzeb w zakresie infrastruktury i sprzętu – do określania warunków dotyczących organizacji Sił Szybkiego Reagowania i ich stopniowego wdrażania w ramach ogólnego planu reformy wojska i z poszanowaniem zasad w dziedzinie praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego, w kwestii płci oraz odnośnie do dzieci w konfliktach zbrojnych;

28.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/43

b) prowadzenie i zakończenie realizacji projektu wsparcia technicznego dotyczącego modernizacji łańcucha płatności Ministerstwa Obrony DRK, zwanego dalej »projektem dotyczącym łańcucha płatności«, tak aby wykonać zadania określone w ogólnej koncepcji w odniesieniu do tego projektu; c) w oparciu o projekt dotyczący łańcucha płatności wspieranie roli zasobów ludzkich i opracowanie ogólnej polityki zasobów ludzkich; d) identyfikacja różnych projektów i opcji, w zakresie których Unia Europejska lub państwa członkowskie mogą zdecydować o udzieleniu wsparcia w dziedzinie reformy sektora bezpieczeństwa, i przyczynienie się do ich opracowania; e) nadzór i zapewnienie realizacji – we współpracy z Komisją – konkretnych projektów finansowanych lub inicjowanych przez państwa członkowskie w ramach celów misji; f) w razie potrzeby wspieranie SPUE w ramach działań prowadzonych przez komitety na rzecz procesu pokojowego w Kivu; oraz g) przyczynianie się do zapewnienia spójności wysiłków podejmowanych w dziedzinie reformy sektora bezpieczeństwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 44 z 200828.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 972/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati oraz przejściowego systemu kontroli w celu określenia jego pochodzenia (  Dz.U. L 176 z 30.6.2006)

 • Dz. U. L168 - 41 z 200828.6.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/2/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania szefa doradczej i pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L168 - 38 z 200828.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. dotycząca tymczasowych środków ochronnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3312)

 • Dz. U. L168 - 36 z 200828.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/65/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 91/439/EWG w sprawie praw jazdy

 • Dz. U. L168 - 31 z 200828.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/64/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L168 - 27 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 386/2008 ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L168 - 20 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L168 - 17 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L168 - 5 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego

 • Dz. U. L168 - 3 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 1 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 615/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.