Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 171 POZ 16

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/67/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (1)

Data ogłoszenia:2008-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 171 POZ 16

Strona 1 z 25
L 171/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2008

DYREKTYWA KOMISJI 2008/67/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Artykuł 1 Załącznik A do dyrektywy 96/98/WE zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej dyrektywy.

uwzględniając dyrektywę Rady 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia statków (1), w szczególności jej art. 17,

Artykuł 2 a także mając na uwadze, co następuje: Wyposażenie oznaczone w kolumnie „Nazwa pozycji” załącznika A.1 jako „nowa pozycja” lub jako przeniesione z załącznika A.2 do załącznika A.1, które zostało wyprodukowane przed terminem określonym w art. 3 ust. 1 i zgodnie z procedurami przewidzianymi dla uznania typu, które obowiązywały na terytorium państwa członkowskiego przed tym terminem, może być wprowadzane na rynek albo używane jako wyposażenie statku wspólnotowego w okresie dwóch lat po tym terminie.

(1)

Na potrzeby dyrektywy 96/98/WE zastosowanie mają aktualnie obowiązujące wersje konwencji międzynarodowych i norm dotyczących badań.

(2)

Ponieważ od dnia 1 lipca 2002 r., w którym dyrektywa 96/98/WE została ostatnio zmieniona, weszły w życie zmiany konwencji międzynarodowych i stosownych norm dotyczących badań, należy je uwzględnić w treści powołanej dyrektywy dla jej większej przejrzystości.

Artykuł 3 Transpozycja 1. Państwa członkowskie przyjmą i opublikują najpóźniej do dnia 21 lipca 2009 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do spełnienia wymagań niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(3)

Międzynarodowa Organizacja Morska i europejskie organizacje normalizacyjne przyjęły normy, w tym szczegółowe normy dotyczące badań, dla szeregu elementów wyposażenia wymienionych w załączniku A.2 do dyrektywy 96/98/WE lub – choć niewymienione – uważanych za istotne z punktu widzenia powołanej dyrektywy. Wyposażenie takie należy zatem – stosownie do potrzeb – uwzględnić w załączniku A.1 lub przenieść z załącznika A.2 do załącznika A.1.

Państwa członkowskie stosują powyższe przepisy od dnia 21 lipca 2009 r.

(4)

Należy zatem 96/98/WE.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz (COSS), powołanego na mocy dyrektywy 2002/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

(1) Dz.U. L 46 z 17.2.1997, str. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 53).

2. Państwa członkowskie przedstawiają Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

1.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/17

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

L 171/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK A Wykaz użytych skrótów Circ. Okólnik COLREG Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu COMSAR Podkomitet IMO ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 171 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L171 - 65 z 20081.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 620/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 386/2008 ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (  Dz.U. L 168 z 28.6.2008)

 • Dz. U. L171 - 63 z 20081.7.2008

  Decyzja nr 1/2008 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przeglądu warunków finansowania w przypadku przejściowych wahań w przychodach z wywozu

 • Dz. U. L171 - 9 z 20081.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/66/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia bifenoksu, diflufenikanu, fenoksapropu-P, fenpropidyny oraz chinoklaminy jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L171 - 6 z 20081.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 623/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2008 r.

 • Dz. U. L171 - 3 z 20081.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 773/2004 w odniesieniu do prowadzenia postępowań ugodowych w sprawach kartelowych (1)

 • Dz. U. L171 - 1 z 20081.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.