Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 171 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 773/2004 w odniesieniu do prowadzenia postępowań ugodowych w sprawach kartelowych (1)

Data ogłoszenia:2008-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 171 POZ 3

Strona 1 z 3
1.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 622/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 773/2004 w odniesieniu do prowadzenia postępowań ugodowych w sprawach kartelowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Komisja zamierza przeciwko nim wysunąć, jak również w sprawie ich ewentualnej odpowiedzialności.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (1), w szczególności jego art. 33,

(4)

W przypadkach, w których Komisja uwzględni propozycje ugodowe stron w przedstawieniu zarzutów a następnie strony w swoich odpowiedziach potwierdzą, że odpowiada ono treści ich propozycji ugodowych, Komisja powinna mieć możliwość przystąpienia do przyjęcia decyzji na mocy art. 7 i 23 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących w trybie art. 14 rozporządzenia nr 1/2003.

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia

(2),

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszącym się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE (3) ustanowiono przepisy dotyczące udziału zainteresowanych stron w takich postępowaniach.

(2)

Strony postępowań mogą być gotowe do przyznania się do udziału w kartelu z pogwałceniem art. 81 WE i odpowiedzialności z tym związanej, o ile będą mogły w rozsądnej mierze przewidzieć treść przyszłych ustaleń Komisji dotyczących ich udziału w naruszeniu i poziomu ewentualnych grzywien oraz zaakceptować te ustalenia. Komisja powinna mieć możliwość ujawnienia stronom, w odpowiednich przypadkach, zarzutów, które zamierza przeciwko nim wysunąć w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w aktach, oraz wysokości grzywien, którymi w związku z tymi zarzutami zostaną przypuszczalnie obciążone. Takie wcześniejsze ujawnienie informacji powinno umożliwić zainteresowanym stronom przedstawienie stanowiska w sprawie zarzutów, które

Należy zatem ustanowić postępowanie ugodowe, aby umożliwić Komisji szybsze i skuteczniejsze rozstrzyganie spraw kartelowych. Komisja zachowuje szeroki zakres swobody przy wyborze spraw, w przypadku których za właściwe uznaje sprawdzenie, czy strony są zainteresowane udziałem w postępowaniu ugodowym, jak również przy decydowaniu o wszczęciu takiego postępowania, przerwaniu go lub też zawarciu ugody. Z tego względu Komisja może w dowolnym momencie postępowania podjąć decyzję o zaprzestaniu wszelkich rozmów ugodowych w konkretnej sprawie lub w stosunku do jednej lub kilku ze stron. W tym kontekście Komisja może wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo dojścia do porozumienia z zaangażowanymi stronami w rozsądnym okresie czasu w zakresie potencjalnych zarzutów, mając na uwadze takie czynniki jak: liczba zaangażowanych stron, przewidywane spory na tle przypisania odpowiedzialności, zakres spornych okoliczności faktycznych. Pod uwagę wzięta zostanie perspektywa usprawnienia procedury dzięki postępom poczynionym w toku całego postępowania ugodowego, w tym wszelkie bezzasadne opóźnienia związane z zapewnieniem dostępu do niejawnych wersji dokumentów należących do akt. Rozważone mogą zostać również inne czynniki, takie jak możliwość stworzenia precedensu.

(5)

(1) Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1419/2006 (Dz.U. L 269 z 28.9.2006, s. 1). 2) Dz.U. C 50, z 27.10.2007, s. 48. ( (3) Dz.U. L 123 z 27.4.2004, s. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1792/2006 (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, s. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 171 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L171 - 65 z 20081.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 620/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 386/2008 ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (  Dz.U. L 168 z 28.6.2008)

 • Dz. U. L171 - 63 z 20081.7.2008

  Decyzja nr 1/2008 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przeglądu warunków finansowania w przypadku przejściowych wahań w przychodach z wywozu

 • Dz. U. L171 - 16 z 20081.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/67/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (1)

 • Dz. U. L171 - 9 z 20081.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/66/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia bifenoksu, diflufenikanu, fenoksapropu-P, fenpropidyny oraz chinoklaminy jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L171 - 6 z 20081.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 623/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2008 r.

 • Dz. U. L171 - 1 z 20081.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.