Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 171 POZ 63

Tytuł:

Decyzja nr 1/2008 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przeglądu warunków finansowania w przypadku przejściowych wahań w przychodach z wywozu

Data ogłoszenia:2008-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 171 POZ 63

Strona 1 z 2
1.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/63

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADY MINISTRÓW AKP-WE

DECYZJA NR 1/2008 RADY MINISTRÓW AKP-WE z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przeglądu warunków finansowania w przypadku przejściowych wahań w przychodach z wywozu (2008/494/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE, (4)

uwzględniając umowę o partnerstwie AKP-WE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. i zmienioną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (zwaną dalej „umową o partnerstwie AKP-WE”), w szczególności jej art. 100,

Podczas podpisywania, dnia 25 czerwca 2005 r. w Luksemburgu, zmienionej umowy o partnerstwie AKP-WE, strony złożyły wspólną deklarację stwierdzającą, że „Rada Ministrów AKP-WE zbada przy zastosowaniu przepisów artykułu 100 umowy z Kotonu wnioski zgłoszone ze strony AKP dotyczące załącznika II do umowy z Kotonu w sprawie przejściowych wahań przychodów z wywozu”.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Należy usprawnić funkcjonowanie systemu finansowania przejściowych wahań w przychodach z wywozu, tak aby lepiej odpowiadał swym celom,

(1)

Uznając, że brak stabilności w przychodach z wywozu może mieć ujemny wpływ na rozwój państw AKP, państwa sygnatariusze umowy o partnerstwie AKP-WE ustaliły system dodatkowego wsparcia, mający na celu ograniczenie ujemnego wpływu braku stabilności w przychodach z wywozu produktów rolnych i przemysłu wydobywczego i potwierdzają, że celem tego wsparcia jest zabezpieczenie reform i polityk społeczno-gospodarczych, które mogłyby ucierpieć wskutek obniżenia przychodów, oraz zaradzenie ujemnemu wpływowi braku stabilności w przychodach z wywozu produktów rolnych i przemysłu wydobywczego.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku II rozdział 3 umowy o partnerstwie AKP-WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(2)

Zgodnie z art. 11 załącznika II do umowy o partnerstwie AKP-WE postanowienia zawarte w rozdziale 3 tego załącznika dotyczące warunków finansowania w przypadku przejściowych wahań w przychodach z wywozu podlegają przeglądowi nie później niż w terminie dwóch lat, a następnie na wniosek jednej ze Stron.

„Kryteria kwalifikujące 1. Uprawnienie do środków dodatkowych jest ustalane na podstawie:

(3)

System wsparcia mający na celu ograniczenie ujemnego wpływu braku stabilności w przychodach z wywozu został zmieniony po raz pierwszy decyzją nr 2/2004 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 30 czerwca 2004 r.

— 10 % (2 % w przypadku państw najmniej rozwiniętych, śródlądowych i wyspiarskich oraz państw, które znajdują się w sytuacji pokonfliktowej lub po katastrofie naturalnej) straty przychodów z wywozu towarów przyrównanej do średniej arytmetycznej kwoty przychodów w czterech latach poprzedzających rok stosowania, przy wyłączeniu wartości skrajnej, albo

L 171/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2008

— 10 % (2 % w przypadku państw najmniej rozwiniętych, śródlądowych i wyspiarskich oraz państw, które znajdują się w sytuacji pokonfliktowej lub po katastrofie naturalnej) straty przychodów z ogólnego wywozu produktów rolnych i przemysłu wydobywczego przyrównanej do średniej arytmetycznej kwoty przychodów w czterech latach poprzedzających rok stosowania przy wyłączeniu wartości skrajnej, w przypadku państw, w których przychody z wywozu produktów rolnych i przemysłu wydobywczego stanowią ponad 40 % kwoty przychodów ogólnych z wywozu towarów, albo — 10 % (2 % w przypadku państw najmniej rozwiniętych, śródlądowych i wyspiarskich oraz państw, które znajdują się w sytuacji pokonfliktowej lub po katastrofie naturalnej) straty przychodów z ogólnego wywozu produktów rolnych i przemysłu wydobywczego przyrównanej do średniej arytmetycznej kwoty przychodów w czterech latach poprzedzających rok stosowania przy wyłączeniu wartości skrajnej w przypadku państw, w których przychody z wywozu produktów rolnych i przemysłu wydobywczego stanowią 20 % – 40 % kwoty przychodów ogólnych z wywozu towarów, pod warunkiem że te przychody ogólne nie będą wzrastać w taki sposób, by równoważyć straty przychodów z wywozu produktów rolnych lub produktów górnictwa jako część całkowitego wywozu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 171 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L171 - 65 z 20081.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 620/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 386/2008 ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (  Dz.U. L 168 z 28.6.2008)

 • Dz. U. L171 - 16 z 20081.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/67/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (1)

 • Dz. U. L171 - 9 z 20081.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/66/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia bifenoksu, diflufenikanu, fenoksapropu-P, fenpropidyny oraz chinoklaminy jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L171 - 6 z 20081.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 623/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2008 r.

 • Dz. U. L171 - 3 z 20081.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 773/2004 w odniesieniu do prowadzenia postępowań ugodowych w sprawach kartelowych (1)

 • Dz. U. L171 - 1 z 20081.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.