Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 174 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych

Data ogłoszenia:2008-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 174 POZ 1

Strona 1 z 3
3.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 23 czerwca 2008 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (2008/492/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 3 ust. 4, uwzględniając zalecenie Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Artykuł 3 ust. 3 Aktu przystąpienia z 2005 r. stanowi, że Bułgaria i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów zawartych pomiędzy państwami członkowskimi, wymienionych w załączniku I do Aktu przystąpienia z 2005 r. Załącznik ten, uzupełniony decyzją Rady 2008/493/WE z dnia 23 czerwca 2008 r. (5) zmieniającą załącznik I do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, obejmuje Konwencję Arbitrażową, Protokół podpisany w dniu 25 maja 1999 r., Konwencję z dnia 21 grudnia 1995 r. oraz Konwencję z dnia 8 grudnia 2004 r. Mają one wejść w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę. Zgodnie z art. 3 ust. 4 Aktu przystąpienia z 2005 r. Rada dokonuje wszelkich dostosowań wymaganych w związku z przystąpieniem do wymienionych konwencji i protokołów,

Konwencja 90/436/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (1) (zwana dalej „Konwencją Arbitrażową”) została podpisana w Brukseli w dniu 23 lipca 1990 r. i weszła w życie dnia 1 stycznia 1995 r. Konwencja Arbitrażowa została zmieniona Protokołem (2) podpisanym w dniu 25 maja 1999 r., który wszedł w życie dnia 1 listopada 2004 r., Konwencją z dnia 21 grudnia 1995 r. (3) podpisaną w dniu 21 grudnia 1995 r. oraz Konwencją z dnia 8 grudnia 2004 r. (4) podpisaną w dniu 8 grudnia 2004 r.

Dz.U. L 225 z 20.8.1990, s. 10. Dz.U. C 202 z 16.7.1999, s. 1. Dz.U. C 26 z 31.1.1996, s. 1. Dz.U. C 160 z 30.6.2005, s. 1.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(2)

W Konwencji Arbitrażowej wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 ust. 2 lit. a)–y) otrzymują brzmienie: „(i) w Belgii: a) impôt des personnes physiques/personenbelasting;

() (2) (3) (4)

1

(5) Zob. s. 6 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 174/2 b) c)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (ix) w Hiszpanii: a) b) c) (x)

3.7.2008

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting; impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting; impôt des non-résidents/belasting der nietverblijfhouders; taxe communale et la taxe d’agglomération additionnelles ą l’impôt des personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting;

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; Impuesto sobre Sociedades; Impuesto sobre la Renta de no Residentes;

d)

e)

we Francji: a) b) impôt sur le revenu; impôt sur les sociétés;

(ii)

w Bułgarii: a) b) данък върху доходите на физическите лица; корпоративен данък; (xi)

we Włoszech: a) b) c) imposta sul reddito delle persone fisiche; imposta sul reddito delle societą; imposta regionale sulle attivitą produttive;

(iii)

w Republice Czeskiej: a) b) daň z příjmů fyzických osob; daň z příjmů právnických osob; (xii)

na Cyprze: a) Φόρος Εισοδήματος; Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας;

(iv)

w Danii: a) b) c) indkomstskat til staten; den kommunale indkomstskat; den amtskommunale indkomstskat; (xiii) b)

na Łotwie: a) b) uzņēmumu ienākuma nodoklis; iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

(v)

w Niemczech: a) b) c) Einkommensteuer; Koerperschaftsteuer; Gewerbesteuer, o ile podatek ten jest ustalany w oparciu o zyski z działalności gospodarczej; (xiv)

na Litwie: a) b) Gyventojų pajamų mokestis; Pelno mokestis;

(vi)

w Estonii: (xv) a) tulumaks; a) b) c) impôt sur le revenu des personnes physiques; impôt sur le revenu des collectivités; impôt commercial, o ile podatek ten jest ustalany w oparciu o zyski z działalności gospodarczej; w Luksemburgu:

(vii)

w Irlandii: a) b) Cáin Ioncaim; Cáin Chorparáide; (xvi)

(viii)

w Grecji: a) b) c) φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων; φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων; εισφορά υπέρ των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης;

na Węgrzech: a) b) c) személyi jövedelemadó; társasági adó; osztalékadó;

3.7.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 174 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L174 - 6 z 20083.7.2008

    Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniająca załącznik I do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.