Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 174 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniająca załącznik I do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2008-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 174 POZ 6

L 174/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2008

DECYZJA RADY z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniająca załącznik I do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii (2008/493/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 3 ust. 6, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W pkt 2 załącznika I do Aktu przystąpienia z 2005 r. dodaje się tiret w brzmieniu: „— Konwencja z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz.U. C 160 z 30.6.2005, s. 1).”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 czerwca 2008 r. W imieniu Rady

I. JARC

Artykuł 3 ust. 3 Aktu przystąpienia z 2005 r. stanowi, że Bułgaria i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów zawartych między państwami członkowskimi wymienionych w załączniku I do Aktu przystąpienia. W dniu 8 grudnia 2004 r. państwa członkowskie podpisały Konwencję w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (1) do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (2) (zwanej dalej „Konwencją Arbitrażową”). Należy uwzględnić przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Konwencji Arbitrażowej zmienionej Konwencją z dnia 8 grudnia 2004 r. W związku z tym Konwencję z dnia 8 grudnia 2004 r. należy włączyć do załącznika I do Aktu przystąpienia z 2005 r.,

(2)

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 160 z 30.6.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 225 z 20.8.1990, s. 10.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 174 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L174 - 1 z 20083.7.2008

    Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.