Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2008 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na lata zbiorów 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2700)

Data ogłoszenia:2008-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 13

4.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/13

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 czerwca 2008 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na lata zbiorów 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2700)

(Jedynie teksty w językach fińskim i szwedzkim są autentyczne)

(2008/548/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

L. (Timothy), oraz w odniesieniu do określonych obszarów uprawy materiału siewnego zbóż.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1947/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze nasion oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 i (EWG) nr 1674/72 (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2 akapit pierwszy,

Pomoc, której dotyczy wniosek, musi spełniać wymogi określone w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1947/2005. Pomoc dotyczy nasion i materiału siewnego odmian zbóż przeznaczonych do uprawy w Finlandii, które zostały przystosowane do warunków klimatycznych tego państwa i nie są uprawiane w pozostałych państwach członkowskich. Zezwolenie Komisji powinno ograniczać się do odmian zawartych w wykazie odmian fińskich, które są uprawiane jedynie w Finlandii.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Pismem z dnia 17 grudnia 2007 r. rząd Finlandii zwrócił się z wnioskiem o zezwolenie na przyznanie pomocy rolnikom w latach 2007–2010 w odniesieniu do określonych ilości odmian nasion i materiału siewnego zbóż produkowanych wyłącznie w Finlandii ze względu na jej specyficzne warunki klimatyczne. Informacje uzupełniające dostarczono w pismach z dnia 16 stycznia i 20 lutego 2008 r.

Należy przewidzieć wymóg przedłożenia Komisji informacji na temat środków podjętych przez Finlandię celem zapewnienia zgodności z limitami określonymi w niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(2)

Zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1947/2005 Finlandia ma przekazać Komisji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r. szczegółowe sprawozdanie na temat skutków pomocy, na którą została udzielona zgoda. Aby nie uprzedzać tego przeglądu okresowego, obecnie pomoc może być przyznana tylko na nasiona uprawiane w 2007 i 2008 r.

Zezwala się Finlandii, w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., na przyznanie pomocy producentom prowadzącym działalność na jej terytorium i produkującym kwalifikowane nasiona oraz kwalifikowany materiał siewny zbóż, o których mowa w załączniku do niniejszej decyzji, w ramach limitów ilościowych określonych w tym załączniku.

(3)

Wniosek Finlandii dotyczy zezwolenia na przyznanie pomocy na hektar w odniesieniu do określonych obszarów uprawy nasion gatunków Gramineae (trawa) i Leguminosae (rośliny strączkowe) wymienionych w załączniku XI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (2), z wyjątkiem Phleum pratense

Zezwolenie dotyczy wyłącznie w krajowym rejestrze Finlandii w Finlandii.

odmian wymienionych i uprawianych jedynie

Artykuł 2 Finlandia dba o to, aby, przy pomocy odpowiedniego systemu kontroli, pomoc była przyznawana wyłącznie w odniesieniu do odmian, o których mowa w załączniku.

Artykuł 3 Finlandia przekazuje Komisji wykaz odnośnych kwalifikowanych odmian i wszelkie zmiany dokonane w tym wykazie oraz przekazuje Komisji informacje na temat obszarów i ilości nasion oraz materiału siewnego zbóż, w odniesieniu do których przyznano pomoc.

Dz.U. L 312 z 29.11.2005, s. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1247/2007 (Dz.U. L 282 z 26.10.2007, s. 1). (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 479/2008 (Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1).

(1)

L 176/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2008

Artykuł 4 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Finlandii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

4.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/15

ZAŁĄCZNIK Nasiona Kwalifikuje się: obszar uprawy kwalifikowanych nasion gatunków Gramineae (trawa) i Leguminosae (rośliny strączkowe) wymienionych w załączniku XI do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, z wyjątkiem Phleum pratense L. (Timothy). 220 EUR. 442 200 EUR.

Maksymalna kwota pomocy na hektar: Maksymalny budżet: Materiał siewny zbóż Kwalifikuje się: Maksymalna kwota pomocy na hektar: Maksymalny budżet:

obszar uprawy kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy, owsa, jęczmienia i żyta. 73 EUR. 2 190 000 EUR.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 25 z 20084.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 19 z 23.1.2008)

 • Dz. U. L176 - 20 z 20084.7.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/550/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO) i uchylające wspólne działanie 2005/575/WPZiB

 • Dz. U. L176 - 16 z 20084.7.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/9 w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2008/4)

 • Dz. U. L176 - 11 z 20084.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2775) (1)

 • Dz. U. L176 - 10 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L176 - 8 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. dostosowujące kwoty, jakie mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) w okresie od 2008 do 2011 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/2008

 • Dz. U. L176 - 3 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające zredukowane składniki rolne i dodatkowe opłaty celne stosowane do przywozu ze Szwajcarii do Wspólnoty niektórych towarów zawierających przetwory mleczne, objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L176 - 1 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.