Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 16

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/9 w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2008/4)

Data ogłoszenia:2008-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 16

Strona 1 z 3
L 176/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2008

WYTYCZNE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/9 w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2008/4) (2008/549/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 106 ust. 1,

Z uwagi na trudności związane z określeniem ilości oraz nominałów banknotów euro potrzebnych po dacie wymiany pieniądza gotówkowego, jakich najpewniej doświadczą przyszłe KBC Eurosystemu, niezwłocznie po dacie wymiany pieniądza gotówkowego te KBC Eurosystemu muszą posiadać możliwość dokonania niskim kosztem zmian w strukturze denominacji swoich zasobów banknotów euro.

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 16,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wytyczne EBC/2006/9 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (1) określają zasady pozwalające krajowym bankom centralnym (KBC) przyszłych uczestniczących państw członkowskich pożyczać banknoty i monety euro od Eurosystemu w celu dokonania nimi zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego poprzedzającego wymianę pieniądza gotówkowego, a także określają obowiązki, które muszą zostać spełnione przez kwalifikowane podmioty oraz profesjonalne osoby trzecie w celu otrzymania banknotów i monet euro do realizacji zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego.

Zważywszy, że tylko instytucje kredytowe i krajowe urzędy pocztowe, które posiadają rachunek w ich przyszłym KBC Eurosystemu, są obecnie uprawnione do zaopatrywania wtórnego w banknoty i monety euro profesjonalnych osób trzecich, dotychczasowe doświadczenie w zakresie wymiany pieniądza gotówkowego na podstawie wytycznych EBC/2006/9 wykazało przydatność uczestniczenia przedsiębiorstw transportu gotówki w czynnościach zaopatrzenia wtórnego. Instytucje kredytowe oraz krajowe urzędy pocztowe powinny móc posługiwać się przedsiębiorstwami transportu gotówki jako swoimi agentami w celu zaopatrywania wtórnego w banknoty i monety euro.

(5)

W celu uniknięcia dublowania obowiązków sprawozdawczych odnoszących się do wielkości oraz denominacji banknotów i monet euro, będących przedmiotem zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego, należy uprościć procedurę sprawozdawczą obowiązującą przyszłe KBC Eurosystemu oraz kwalifikowane podmioty.

(2)

W następstwie wprowadzenia euro w Słowenii, na Cyprze oraz na Malcie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w wytycznych EBC/2006/9, została dostrzeżona konieczność dokonania różnorakich zmian w celu poprawy aspektów logistycznych wymiany pieniądza gotówkowego w przyszłych uczestniczących państwach członkowskich.

(6)

(1) Dz.U. L 207 z 28.7.2006, s. 39.

Z uwagi na możliwe liczne i częste audyty oraz inspekcje wykonywane przez przyszłe KBC Eurosystemu w pomieszczeniach należących do podmiotów podlegających zaopatrzeniu wstępnemu i wtórnemu w celu weryfikacji, czy nie wprowadzają one banknotów i monet euro do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego, konieczne jest umożliwienie przyszłym KBC Eurosystemu zlecania takich zadań innym władzom publicznym.

4.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/17

(7)

Postanowienia umów zawieranych między podmiotami objętymi zaopatrzeniem wstępnym i wtórnym przed dokonaniem zaopatrzenia wtórnego oraz brak zachęt finansowych wobec podmiotów objętych zaopatrzeniem wtórnym okazały się, jak wskazuje dotychczasowe doświadczenie z wymianą pieniądza na podstawie wytycznych EBC/2006/9, kluczowe dla powodzenia zaopatrzenia wtórnego wobec określonych kategorii sprzedawców detalicznych, np. sklepów ogólnospożywczych oraz innych drobnych sklepów detalicznych. Tym samym konieczne jest wprowadzenie uproszczonej procedury zaopatrzenia wtórnego stosowanej w przypadkach tylko niewielkich ilości banknotów i monet euro. Ponadto dostrzeżono potrzebę dokonania niewielkich zmian w wytycznych EBC/2006/9, innych

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 25 z 20084.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 19 z 23.1.2008)

 • Dz. U. L176 - 20 z 20084.7.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/550/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO) i uchylające wspólne działanie 2005/575/WPZiB

 • Dz. U. L176 - 13 z 20084.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2008 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na lata zbiorów 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2700)

 • Dz. U. L176 - 11 z 20084.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2775) (1)

 • Dz. U. L176 - 10 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L176 - 8 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. dostosowujące kwoty, jakie mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) w okresie od 2008 do 2011 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/2008

 • Dz. U. L176 - 3 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające zredukowane składniki rolne i dodatkowe opłaty celne stosowane do przywozu ze Szwajcarii do Wspólnoty niektórych towarów zawierających przetwory mleczne, objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L176 - 1 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.