Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 20 - Strona 2

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/550/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO) i uchylające wspólne działanie 2005/575/WPZiB

Data ogłoszenia:2008-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 20 - Strona 2

Strona 2 z 4

6. Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (IUESB), jako część sieci EKBiO, wspiera działania szkoleniowe EKBiO, w szczególności przez swoje publikacje oraz przez zapewnianie wykładów prowadzonych przez naukowców IUESB, a także przez udostępnianie swojej strony internetowej w ramach internetowego systemu zaawansowanego nauczania na odległość (IDL) oraz do celów tego systemu.

Artykuł 5 Organizacja 1. 3. Ponadto EKBiO podejmuje w szczególności następujące działania: a) Komitet Sterujący, odpowiedzialny za ogólną koordynację i kierowanie działaniami szkoleniowymi EKBiO; a) wspiera kontakty, które należy ustanowić między instytutami należącymi do sieci; b) opracowuje internetowy system zaawansowanego nauczania na odległość (IDL) i zarządza nim, celem wspierania działań szkoleniowych EKBIO; c) opracowuje i wydaje materiały szkoleniowe do wykorzystania podczas szkoleń UE w dziedzinie EPBiO, korzystając m.in. z już istniejących materiałów; d) tworzy sieć byłych uczestników szkoleń; e) wspiera programy wymiany w dziedzinie EPBiO między instytutami szkoleniowymi państw członkowskich; f) zapewnia wkład do rocznego programu szkoleń UE w dziedzinie EPBiO; oraz g) organizuje i prowadzi coroczną konferencję mającą na celu tworzenie sieci współpracy między stosownymi podmiotami cywilnymi i wojskowymi zaangażowanymi w szkolenia UE w dziedzinie EPBiO. b) Rada Naukowa, której zadaniem jest zapewnienie wysokiej jakości i spójności działań szkoleniowych; oraz W ramach EKBiO tworzy się następujące organy:

c) stały Sekretariat EKBiO (zwany dalej „Sekretariatem”), którego zadaniem jest w szczególności wspieranie Komitetu Sterującego i Rady Naukowej.

2. Komitet Sterujący, Rada Naukowa oraz Sekretariat wykonują zadania określone odpowiednio w art. 6, 7 oraz 8.

Artykuł 6 Komitet Sterujący 1. Każde z państw członkowskich wyznacza jednego przedstawiciela do Komitetu Sterującego, który jest organem decyzyjnym EKBiO. Każdemu członkowi Komitetu może towarzyszyć zastępca, który również ma prawo go reprezentować. Należycie zatwierdzone przez odpowiednie państwo członkowskie decyzje o mianowaniu przekazywane są Sekretarzowi Generalnemu/Wysokiemu Przedstawicielowi (SG/WP).

L 176/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2008

Przedstawiciele państw przystępujących do UE mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Sterującego jako aktywni obserwatorzy. 2. Członkom Komitetu eksperci. Sterującego mogą towarzyszyć

Artykuł 7 Rada Naukowa 1. Rada Naukowa składa się z wyższej rangi przedstawicieli instytutów biorących czynny udział w działaniach EKBiO. Jeżeli jedno państwo członkowskie reprezentowane jest przez kilku przedstawicieli, stanowią oni jedną delegację. 2. Przewodniczący Rady Naukowej powoływany jest przez Komitet Sterujący spośród członków tej Rady. 3. Na posiedzenia Rady Naukowej zapraszani są przedstawiciele SG/WP oraz Komisji. Na posiedzenia zapraszani mogą być również eksperci akademiccy oraz wyżsi urzędnicy instytucji krajowych i europejskich. 4. Do zadań Rady Naukowej należy:

3. Komitetowi przewodniczy przedstawiciel państwa członkowskiego sprawującego prezydencję Rady; Komitet zwołuje posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku. Przewodniczący Komitetu Sterującego jest upoważniony do reprezentowania EKBiO, w szczególności w celu zawierania umów zgodnie z art. 4 ust. 4. 4. Na posiedzenia zapraszani są przewodniczący Rady Naukowej oraz przedstawiciele SG/WP i Komisji. 5. Do zadań Komitetu należy:

a) wydawanie opinii naukowych i zaleceń dla Komitetu Sterującego; b) realizacja – za pośrednictwem instytutów wchodzących w skład sieci EKBiO – ustalonego rocznego programu kształcenia akademickiego; c) nadzór nad internetowym systemem zaawansowanego nauczania na odległość (IDL); d) opracowywanie szczegółowych programów szkoleń EKBiO na podstawie ustalonych ogólnych programów szkoleń; e) zapewnianie ogólnej koordynacji działań szkoleniowych EKBiO pomiędzy wszystkimi instytutami; f) przegląd standardów działań szkoleniowych prowadzonych w poprzednim roku akademickim; g) przedstawianie Komitetowi Sterującemu propozycji działań szkoleniowych na kolejny rok akademicki; h) zapewnianie systematycznej oceny wszystkich działań szkoleniowych EKBiO; oraz i) udział w przygotowaniu projektu ogólnego sprawozdania rocznego z działań EKBiO. 5. W celu wykonywania swoich zadań Rada Naukowa może obradować w różnych składach, w zależności od omawianego zagadnienia. Rada Naukowa opracowuje zasady i warunki regulujące tworzenie i funkcjonowanie tych składów, które zatwierdza Komitet Sterujący. 6. Regulamin Rady Naukowej jest przyjmowany przez Komitet Sterujący.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 20 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 25 z 20084.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 19 z 23.1.2008)

 • Dz. U. L176 - 16 z 20084.7.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/9 w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2008/4)

 • Dz. U. L176 - 13 z 20084.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2008 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na lata zbiorów 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2700)

 • Dz. U. L176 - 11 z 20084.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2775) (1)

 • Dz. U. L176 - 10 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L176 - 8 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. dostosowujące kwoty, jakie mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) w okresie od 2008 do 2011 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/2008

 • Dz. U. L176 - 3 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające zredukowane składniki rolne i dodatkowe opłaty celne stosowane do przywozu ze Szwajcarii do Wspólnoty niektórych towarów zawierających przetwory mleczne, objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L176 - 1 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.