Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 20

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/550/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO) i uchylające wspólne działanie 2005/575/WPZiB

Data ogłoszenia:2008-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 20

Strona 1 z 4
L 176/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/550/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO) i uchylające wspólne działanie 2005/575/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

zajmujące się sprawami polityki bezpieczeństwa i obrony, a także Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (zwane dalej „instytutami”).

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, 3. EKBiO nawiązuje bliskie kontakty z instytucjami UE i stosownymi agencjami UE. a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 2 Misja EKBiO prowadzi szkolenia w dziedzinie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO) na poziomie strategicznym, aby rozwijać i propagować wspólne podejście do EPBiO wśród personelu cywilnego i wojskowego, jak również aby określać i rozpowszechniać przez swoje działania szkoleniowe najlepsze praktyki w zakresie różnych zagadnień EPBiO.

(1)

Dnia 18 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/575/WPZiB ustanawiające Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (1).

(2)

Dnia 21 grudnia 2007 r. na mocy art. 13 tego wspólnego działania Komitet Sterujący przedstawił sprawozdanie na temat działalności i perspektyw EKBiO z myślą o zmianie tego wspólnego działania.

(3)

Dnia 18 marca 2008 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) zalecił Radzie zmianę wspólnego działania w świetle wspomnianego sprawozdania.

Artykuł 3 Cele EKBiO ma następujące cele:

(4)

Dla większej jasności należy przyjąć nową skonsolidowaną wersję wspólnego działania,

a) dalsze wzmacnianie europejskiej kultury bezpieczeństwa w ramach EPBiO;

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Ustanowienie 1. Niniejszym ustanawia się Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO).

b) wspieranie lepszego rozumienia EPBiO jako zasadniczej części wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB);

c) zapewnianie instancjom UE personelu dysponującego odpowiednią wiedzą, będącego w stanie efektywnie pracować nad wszystkimi zagadnieniami z zakresu EPBiO;

2. EKBiO działa jako sieć obejmująca instytuty, kolegia, akademie, szkoły wyższe i instytucje w Unii Europejskiej (UE)

(1) Dz.U. L 194 z 26.7.2005, s. 15.

d) zapewnianie administracjom państw członkowskich personelu dysponującego odpowiednią wiedzą, znającego polityki, instytucje i procedury UE; oraz

4.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/21

e) pomoc w propagowaniu kontaktów zawodowych oraz kontaktów między uczestnikami szkoleń. W stosownych przypadkach należy zwracać uwagę na spójność z działaniami wspólnotowymi. Artykuł 4 Zadania EKBiO 1. Głównymi zadaniami EKBiO są, zgodnie z jego misją i celami, organizacja i prowadzenie działań szkoleniowych w dziedzinie EPBiO. 2. Działania szkoleniowe EKBiO obejmują:

4. EKBiO posiada zdolność prawną niezbędną do zawierania umów i porozumień administracyjnych oraz posiadania rachunku bankowego. Odpowiedzialność z tytułu umów zawartych przez EKBiO ponoszą państwa uczestniczące i inne podmioty dokonujące wkładu, o których mowa w art. 11 ust. 5. W żadnym wypadku nie można obarczać odpowiedzialnością Rady, Sekretarza Generalnego ani Sekretariatu Generalnego Rady za usługi świadczone przez personel Sekretariatu Generalnego w związku z działalnością EKBiO.

5. Działania szkoleniowe EKBiO prowadzone są za pośrednictwem instytutów tworzących sieć EKBiO lub innych podmiotów w państwach członkowskich organizujących działania szkoleniowe.

a) kurs wysokiego szczebla w zakresie EPBiO; b) kurs wprowadzający do EPBiO; oraz c) kursy EPBiO dla wyspecjalizowanych grup odbiorców lub o tematyce specjalistycznej, zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego, o którym mowa w art. 6. O podjęciu innych działań szkoleniowych decyduje Komitet Sterujący.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 25 z 20084.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 19 z 23.1.2008)

 • Dz. U. L176 - 16 z 20084.7.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/9 w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2008/4)

 • Dz. U. L176 - 13 z 20084.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2008 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na lata zbiorów 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2700)

 • Dz. U. L176 - 11 z 20084.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2775) (1)

 • Dz. U. L176 - 10 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L176 - 8 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. dostosowujące kwoty, jakie mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) w okresie od 2008 do 2011 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/2008

 • Dz. U. L176 - 3 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające zredukowane składniki rolne i dodatkowe opłaty celne stosowane do przywozu ze Szwajcarii do Wspólnoty niektórych towarów zawierających przetwory mleczne, objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L176 - 1 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.