Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające zredukowane składniki rolne i dodatkowe opłaty celne stosowane do przywozu ze Szwajcarii do Wspólnoty niektórych towarów zawierających przetwory mleczne, objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

Data ogłoszenia:2008-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 3

Strona 1 z 2
4.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 634/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające zredukowane składniki rolne i dodatkowe opłaty celne stosowane do przywozu ze Szwajcarii do Wspólnoty niektórych towarów zawierających przetwory mleczne, objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

wanie od dnia 1 lutego 2008 r. do niektórych produktów zawierających przetwory mleczne przywożone ze Szwajcarii do Wspólnoty. Ponieważ Umowę stosuje się od dnia 1 lutego 2008 r., środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu należy stosować od tej samej daty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W drodze umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską (2) z dnia 26 października 2004 r. (dalej: „umowa”) protokół 2 do umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. został zastąpiony nowym protokołem 2 dotyczącym niektórych przetworzonych produktów rolnych. Wykonując ten Protokół, Wspólny Komitet WE-Szwajcaria decyzją nr 1/2008 (3) zmienił krajowe ceny referencyjne od dnia 1 lutego 2008 r. W związku z tym konieczne jest określenie składników rolnych i dodatkowych opłat celnych mających zastoso-

Artykuł 1 Zredukowane składniki rolne i dodatkowe opłaty celne stosowane od dnia 1 lutego 2008 r. do przywozu ze Szwajcarii niektórych towarów zawierających przetwory mleczne objęte tabelą 1 załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 3448/93 są określone w załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lutego 2008 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 318 z 20.12.1993, s. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, s. 5). (2) Dz.U. L 23 z 26.1.2005, s. 19. (3) Dz.U. L 69 z 13.3.2008, s. 34.

L 176/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2008

ZAŁĄCZNIK Składniki rolne (na 100 kilogramów wagi netto), za które, przy przywozie do Wspólnoty ze Szwajcarii, należy pobierać opłatę od dnia 1 lutego 2008 r. CZĘŚĆ 1

Kod CN EUR/100 kg Kod CN EUR/100 kg Kod CN EUR/100 kg

0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99 0405 20 10 0405 20 30 1806 20 10 1806 20 30 1806 20 50 1806 20 70 1806 20 80 1806 20 95

(*) Zob. część 2.

83,2 35,32 34,94 7,49 6,66 6,66 83,2 34,94 7,49 6,66 6,66 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50 1806 90 60 1806 90 70 1806 90 90 1901 10 00 1901 20 00 1901 90 99 1904 20 10 1905 31 11 1905 31 30 1905 31 91 1905 31 99

(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

1905 40 10 1905 40 90 1905 90 30 1905 90 45 1905 90 55 1905 90 60 1905 90 90 2004 10 91 2005 20 10 2101 12 98 2101 20 98 2105 00 10 2105 00 91 2105 00 99 2106 10 20 2106 10 80 2106 90 92 2106 90 98

(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 8,32 8,12 12,36 (*) (*) (*) (*)

CZĘŚĆ 2

Kod dodatkowy EUR/100 kg Kod dodatkowy EUR/100 kg Kod dodatkowy EUR/100 kg

7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7017 7020

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,65

7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028 7029 7030 7031 7032 7033 7035 7036 7037 7040 7041

11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 34,94 34,94

7042 7043 7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7051 7052 7053 7055 7056 7057 7060 7061 7062

34,94 34,94 34,94 34,94 34,94 34,94 34,94 34,94 34,94 34,94 34,94 34,94 34,94 34,94 34,94 62,4 62,4 62,4

4.7.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 25 z 20084.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 19 z 23.1.2008)

 • Dz. U. L176 - 20 z 20084.7.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/550/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO) i uchylające wspólne działanie 2005/575/WPZiB

 • Dz. U. L176 - 16 z 20084.7.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/9 w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2008/4)

 • Dz. U. L176 - 13 z 20084.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2008 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na lata zbiorów 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2700)

 • Dz. U. L176 - 11 z 20084.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2775) (1)

 • Dz. U. L176 - 10 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L176 - 8 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. dostosowujące kwoty, jakie mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) w okresie od 2008 do 2011 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/2008

 • Dz. U. L176 - 1 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.