Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. dostosowujące kwoty, jakie mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) w okresie od 2008 do 2011 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/2008

Data ogłoszenia:2008-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 8

L 176/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 635/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. dostosowujące kwoty, jakie mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) w okresie od 2008 do 2011 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 23 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

ma być przyznana Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) w okresie od 2008 do 2011 r. (2) ustanawia potrącenie w okresie czterech lat, polegające na zmniejszeniu wynoszącym 10 %, w 2008 r., wysokości przełowienia w 2007 r. i zmniejszeniach wynoszących 30 %, w latach 2009, 2010 i 2011, wysokości przełowienia w 2007 r.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

Na podstawie badań krajowych przeprowadzonych w 2007 r. Polska powiadomiła Komisję o przekroczeniu o 8 000 t przyznanej jej kwoty na połowy dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego (podobszary 25–32, wody WE) na 2007 r. Zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 Komisja dokonuje potrąceń od rocznej kwoty połowowej, jeżeli stwierdzi, że państwo członkowskie przekroczyło przydzieloną kwotę połowową w stadzie. Artykuł 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. dostosowujący kwotę, jaka

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Kwota, jaka ma być przydzielona Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) w okresie od 2008 do 2011 r., zostaje zmniejszona zgodnie z załącznikiem. Artykuł 2

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1).

(2) Dz.U. L 107 z 17.4.2008, s. 1.

4.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/9

ZAŁĄCZNIK

Potrącenia z kwot w latach 2008–2011 Państwo Gatunek Kod stada Obszar 2008 2009 2010 2011

Polska

Dorsz (Gadus morhua)

COD/3D25 do COD/3D32

Podobszary 25–32 (wody WE)

800

2 400

2 400

2 400

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 25 z 20084.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 19 z 23.1.2008)

 • Dz. U. L176 - 20 z 20084.7.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/550/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO) i uchylające wspólne działanie 2005/575/WPZiB

 • Dz. U. L176 - 16 z 20084.7.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/9 w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2008/4)

 • Dz. U. L176 - 13 z 20084.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2008 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na lata zbiorów 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2700)

 • Dz. U. L176 - 11 z 20084.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2775) (1)

 • Dz. U. L176 - 10 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L176 - 3 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające zredukowane składniki rolne i dodatkowe opłaty celne stosowane do przywozu ze Szwajcarii do Wspólnoty niektórych towarów zawierających przetwory mleczne, objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L176 - 1 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.