Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 645/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. otwierające autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie i ustanawiające zarządzanie tymi kontyngentami

Data ogłoszenia:2008-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 2

(10)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1).

Artykuł 3 1. Jeżeli Komisja ma powody, aby uznać, że zawieszenie wprowadzone niniejszym rozporządzeniem doprowadziło do zakłócenia handlu w przypadku określonego produktu, może, zgodnie z procedurą zarządzania, o której mowa w art. 4 ust. 2, czasowo uchylić to zawieszenie na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Płatność należności celnych przywozowych za produkty, w przypadku których czasowo uchylono zawieszenie, gwarantuje się poprzez wniesienie zabezpieczenia. Dopuszczenie tych produktów do swobodnego obrotu na Wyspach Kanaryjskich jest uwarunkowane wniesieniem takiego zabezpieczenia.

(11)

Ponadto w celu zapewnienia spójności z systemem przedstawionym w rozporządzeniu (WE) nr 791/2007 kontyngenty taryfowe powinny być otwarte na okres 2007–2013, a w celu zapewnienia kontynuacji środków zaproponowanych w rozporządzeniu (WE) nr 704/2002 konieczne jest zastosowanie środków przewidzianych niniejszym rozporządzeniem od dnia 1 stycznia 2007 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

2. W ciągu 12-miesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 1, Rada może – na wniosek Komisji – podjąć decyzję o ostatecznym uchyleniu zawieszenia. W takim przypadku kwoty należności celnych objęte zabezpieczeniem zostają ostatecznie pobrane.

Artykuł 1 1. Od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. należności celne Wspólnej Taryfy Celnej stosowane przy przywozie na Wyspy Kanaryjskie produktów rybołówstwa wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia zawiesza się całkowicie dla ilości wskazanej w tym załączniku.

3. Jeżeli w terminie 12 miesięcy nie podjęto ostatecznej decyzji, zgodnie z ust. 2, zabezpieczenie zostaje zwolnione.

Artykuł 4 1. Komisja jest wspomagana przez Komitet Kodeksu Celnego ustanowiony na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 z dnia ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2) (zwany dalej „komitetem”).

2. Prawo stosowania zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, jest przyznawane wyłącznie produktom przeznaczonym na rynek krajowy Wysp Kanaryjskich. Zawieszenie ma zastosowanie wyłącznie do produktów rybołówstwa wyładowanych ze statku lub statku powietrznego zanim zgłoszenie celne o dopuszczenie do swobodnego obrotu zostanie przedłożone organom celnym znajdującym się na Wyspach Kanaryjskich.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Artykuł 2 1. Do dnia 31 maja 2010 r. właściwe organy Hiszpanii przedłożą Komisji sprawozdanie w sprawie wdrażania środków określonych w art. 1. Komisja przeanalizuje wpływ tych środków i, o ile okaże się to konieczne, zaproponuje Radzie, w oparciu o powyższe sprawozdanie, wszelkie właściwe zmiany ilości objętych przywozem.

Okres wprowadzony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Do dnia 31 maja 2012 r. właściwe organy Hiszpanii przedłożą Komisji sprawozdanie w sprawie wdrażania środków,

(1) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

9.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/3

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2008 r. W imieniu Rady

C. LAGARDE

Przewodniczący

L 180/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2008

ZAŁĄCZNIK

Numer porządkowy:

Kod CN

Wyszczególnienie

Ilość objęta kontyngentem (w tonach)

Stawka celna w ramach kontyngentu (%)

09.2997

0303 0304

Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego objętego pozycją 0304 Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone. Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; bezkręgowce wodne inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi

15 000

0

09.2651

0306

15 000

0

0307

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 22 z 20089.7.2008

  Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/3/2008 (2008/412/WPZiB) z dnia 28 maja 2008 r. zmieniającej decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (  Dz.U. L 144 z 4.6.2008)

 • Dz. U. L180 - 20 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleju z nasion Allanblackia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3081)

 • Dz. U. L180 - 17 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu rafinowanego oleju ze żmijowca jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3049)

 • Dz. U. L180 - 15 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Polsce w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3047)

 • Dz. U. L180 - 13 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania ptasiej grypy w Portugalii w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2978)

 • Dz. U. L180 - 11 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 648/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w obszarach ICES VIIh, VIIj oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L180 - 9 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 647/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 5 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 646/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.