Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 645/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. otwierające autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie i ustanawiające zarządzanie tymi kontyngentami

Data ogłoszenia:2008-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 1

Strona 1 z 2
9.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 645/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. otwierające autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie i ustanawiające zarządzanie tymi kontyngentami

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 299 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, po konsultacji z Europejskim Komitetem EkonomicznoSpołecznym, po konsultacji z Komitetem Regionów, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

i peryferyjnego charakteru, może zostać usunięta między innymi przez czasowe zawieszenie należności celnych przywozowych na przedmiotowe produkty z państw trzecich w ramach wspólnotowych kontyngentów taryfowych o odpowiednich wielkościach.

(4)

W dniu 29 lipca 2004 r. oraz 19 lipca 2006 r. władze Hiszpanii przedłożyły sprawozdania z wdrażania środków, o których mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 704/2002 i zwróciły się o przedłużenie obowiązywania tych środków na lata 2007–2013. Na podstawie wspomnianych wyżej sprawozdań Komisja przeanalizowała wpływ środków przyjętych w związku z przywozem niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie.

Sprawozdania przedstawione przez władze Hiszpanii wykazały, że nie wyczerpano kontyngentów otwartych rozporządzeniem (WE) nr 704/2002.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 704/2002 (1) otworzyło między innymi autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie i ustanowiło zarządzanie tymi kontyngentami na okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Rozporządzenie Rady (WE) nr 791/2007 (2) wprowadziło nowy system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z najbardziej oddalonych regionów: Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich oraz Gujany Francuskiej i Reunionu. Wyjątkowe położenie geograficzne Wysp Kanaryjskich w odniesieniu do źródeł zaopatrzenia w niektóre produkty rybołówstwa, które są niezbędne dla krajowego spożycia, oznacza dla tego sektora dodatkowe koszty. Ta naturalna przeszkoda, uwzględniona w art. 299 ust. 2 Traktatu, wynikająca z oddalenia oraz wyspiarskiego

(6)

(2)

Kontyngenty taryfowe podobne do kontyngentów otwartych rozporządzeniem (WE) nr 704/2002 w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa są uzasadnione, ponieważ kontyngenty te mogłyby pokryć zapotrzebowanie rynku krajowego Wysp Kanaryjskich, a jednocześnie przepływ do Wspólnoty przywozów o obniżonej stawce celnej pozostałby przewidywalny i jasno określony.

(7)

(3)

Jako że nie wyczerpano kontyngentów otwartych rozporządzeniem (WE) nr 704/2002, ilość objętą kontyngentami należy ustalić na niższym poziomie.

(8)

(1) Dz.U. L 111 z 26.4.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 176 z 6.7.2007, s. 1.

W celu uniknięcia zakłócenia integralności i spójności rynku wewnętrznego należy podjąć środki w celu zagwarantowania, że produkty rybołówstwa, w stosunku do których przyznano zawieszenie należności celnych, są przeznaczone wyłącznie na rynek krajowy Wysp Kanaryjskich.

L 180/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2008

(9)

Należy podjąć środki zapewniające regularne informowanie Komisji o wielkości przedmiotowych przywozów, tak aby mogła ona podjąć kroki zapobiegające wszelkim działaniom spekulacyjnym lub zakłóceniu handlu.

o których mowa w art. 1, po roku 2010. Komisja dokona ponownej analizy skutków tych środków i, w oparciu o jej wyniki, przedłoży Radzie wszelkie istotne wnioski na okres po roku 2013.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 22 z 20089.7.2008

  Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/3/2008 (2008/412/WPZiB) z dnia 28 maja 2008 r. zmieniającej decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (  Dz.U. L 144 z 4.6.2008)

 • Dz. U. L180 - 20 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleju z nasion Allanblackia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3081)

 • Dz. U. L180 - 17 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu rafinowanego oleju ze żmijowca jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3049)

 • Dz. U. L180 - 15 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Polsce w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3047)

 • Dz. U. L180 - 13 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania ptasiej grypy w Portugalii w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2978)

 • Dz. U. L180 - 11 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 648/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w obszarach ICES VIIh, VIIj oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L180 - 9 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 647/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 5 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 646/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.