Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Polsce w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3047)

Data ogłoszenia:2008-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 15

9.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Polsce w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3047)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(2008/557/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Polska całkowicie wypełniła swoje zobowiązania techniczne i administracyjne określone w art. 3 ust. 3 i art. 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG oraz w art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 349/2005 (2).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 i art. 3a ust. 1,

(6)

W dniach 4 lutego i 13 marca 2008 r. Polska przedłożyła Komisji informacje dotyczące poniesionych kosztów, a następnie w dalszym ciągu przesyłała wszystkie niezbędne informacje dotyczące kosztów związanych z odszkodowaniami i wydatkami operacyjnymi.

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2005, w następstwie zmiany decyzji 90/424/EWG decyzją Rady 2006/53/WE (3), nie obejmuje już ptasiej grypy. Niezbędne jest zatem wyraźne zaznaczenie w niniejszej decyzji, że przyznanie wkładu finansowego Wspólnoty Polsce jest uzależnione od przestrzegania przez nią określonych zasad zawartych w tym rozporządzeniu.

(1)

W decyzji 90/424/EWG ustalone są procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na specyficzne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. Zgodnie z art. 3a tej decyzji państwa członkowskie mogą otrzymać wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie kosztów określonych środków służących zwalczaniu ptasiej grypy.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

W art. 3a ust. 3 decyzji 90/424/EWG ustalono zasady dotyczące wartości procentowej kosztów poniesionych przez państwa członkowskie, które mogą zostać pokryte w ramach wkładu finansowego Wspólnoty.

Artykuł 1 Wkład finansowy Wspólnoty na rzecz Polski 1. Wkład finansowy Wspólnoty może zostać przyznany Polsce na pokrycie wydatków poniesionych przez to państwo członkowskie w ramach środków, o których mowa w art. 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG, podjętych w 2007 r. w celu zwalczania ptasiej grypy.

(3)

W Polsce w 2007 r. wystąpiły przypadki ptasiej grypy. Pojawienie się tej choroby jest poważnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich we Wspólnocie. W celu zwalczenia ognisk tej choroby Polska podjęła środki, o których mowa w art. 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG.

2. Dla celów niniejszej decyzji art. 2–5, art. 7 i 8, art. 9 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 10 rozporządzenia (WE) nr 349/2005 stosuje się z uwzględnieniem niezbędnych zmian.

(2) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12. (3) Dz.U. L 29 z 2.2.2006, s. 37.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

L 180/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2008

Artykuł 2 Zasady wypłaty wkładu finansowego Wypłaca się pierwszą transzę w wysokości 845 000,00 EUR jako część wkładu finansowego Wspólnoty, o którym mowa w art. 1. Artykuł 3 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 22 z 20089.7.2008

  Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/3/2008 (2008/412/WPZiB) z dnia 28 maja 2008 r. zmieniającej decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (  Dz.U. L 144 z 4.6.2008)

 • Dz. U. L180 - 20 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleju z nasion Allanblackia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3081)

 • Dz. U. L180 - 17 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu rafinowanego oleju ze żmijowca jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3049)

 • Dz. U. L180 - 13 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania ptasiej grypy w Portugalii w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2978)

 • Dz. U. L180 - 11 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 648/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w obszarach ICES VIIh, VIIj oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L180 - 9 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 647/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 5 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 646/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L180 - 1 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 645/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. otwierające autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie i ustanawiające zarządzanie tymi kontyngentami

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.