Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu rafinowanego oleju ze żmijowca jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3049)

Data ogłoszenia:2008-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 17

9.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu rafinowanego oleju ze żmijowca jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3049)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2008/558/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i ograniczenie jego zastosowań zgodnie z żądaniami niektórych państw członkowskich.

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

Olej ze żmijowca jest zgodny z kryteriami określonymi w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

W dniu 11 sierpnia 2006 r. przedsiębiorstwo Croda Chemicals Ltd. zwróciło się do właściwych organów Zjednoczonego Królestwa o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu rafinowanego oleju ze żmijowca jako nowego składnika żywności. W dniu 12 lipca 2007 r. właściwy organ ds. oceny żywności w Zjednoczonym Królestwie wydał sprawozdanie ze wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że spożywanie przez ludzi rafinowanego oleju ze żmijowca zgodnie z jego zaproponowanymi zastosowaniami jest bezpieczne. Dnia 1 sierpnia 2007 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim. Przed upływem okresu sześćdziesięciu dni, o którym mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zgodnie z przepisami wspomnianego artykułu zgłoszone zostały uzasadnione sprzeciwy wobec wprowadzenia do obrotu wymienionego produktu. W dniu 10 stycznia 2008 r. wnioskodawca w swojej odpowiedzi na komentarze i sprzeciwy zgodził się na zmianę specyfikacji rafinowanego oleju ze żmijowca

Artykuł 1 Rafinowany olej ze żmijowca opisany w załączniku I może zostać wprowadzony do obrotu we Wspólnocie jako nowy składnik żywności do zastosowań, o których mowa w załączniku II, i zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku. Artykuł 2 Określenie dotyczące nowego składnika żywności dozwolonego niniejszą decyzją, umieszczane na etykietach zawierających go środków spożywczych, brzmi „rafinowany olej ze żmijowca”. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Croda Chemicals Europe Ltd, Oak Road, Clough Road, Hull, East Yorkshire, HU6 7PH, Zjednoczone Królestwo.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

L 180/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2008

ZAŁĄCZNIK I Specyfikacje rafinowanego oleju ze żmijowca Opis Rafinowany olej ze żmijowca jest bladożółtym produktem otrzymywanym w procesie rafinowania oleju z nasion Echium plantagineum. Specyfikacje

Badanie Specyfikacje

Zawartość kwasu stearydynowego

Nie mniej niż 10 % całkowitego udziału wagowego kwasów tłuszczowych Nie więcej niż 2 % całkowitego udziału wagowego kwasów tłuszczowych Nie więcej niż 0,6 mg KOH/g Nie więcej niż 5 meq O2/kg Nie więcej niż 2 % Nie więcej niż 20 μg/mL Stężenie niewykrywalne przy granicy wykrywalności wynoszącej 4 μg/kg

Kwasy tłuszczowe trans

Liczba kwasowa Liczba nadtlenkowa Zawartość substancji niezmydlających się Zawartość białka (azot łącznie) Alkaloidy pirolizydynowe

9.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/19

ZAŁĄCZNIK II Zastosowania rafinowanego oleju ze żmijowca

Grupa zastosowań Maksymalna zawartość kwasu stearydynowego (SDA)

Produkty na bazie mleka i jogurty pitne podawane w pojedynczych dawkach Przetwory z sera Tłuszcze do smarowania i sosy Płatki śniadaniowe Suplementy diety

250 mg/100 g; w przypadku napojów: 75 mg/100 g

750 mg/100 g 750 mg/100 g 625 mg/100 g Dawka dzienna równa 500 mg zgodnie z zaleceniami producenta Zgodnie ze szczególnymi wymogami żywieniowymi osób, dla których te produkty są przeznaczone 250 mg/substytut posiłku

Żywność dietetyczna przeznaczona do specjalnych celów medycznych Żywność przeznaczona do spożywania w ramach diet o ograniczonej wartości energetycznej służących obniżeniu wagi

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 22 z 20089.7.2008

  Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/3/2008 (2008/412/WPZiB) z dnia 28 maja 2008 r. zmieniającej decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (  Dz.U. L 144 z 4.6.2008)

 • Dz. U. L180 - 20 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleju z nasion Allanblackia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3081)

 • Dz. U. L180 - 15 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Polsce w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3047)

 • Dz. U. L180 - 13 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania ptasiej grypy w Portugalii w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2978)

 • Dz. U. L180 - 11 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 648/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w obszarach ICES VIIh, VIIj oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L180 - 9 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 647/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 5 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 646/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L180 - 1 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 645/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. otwierające autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie i ustanawiające zarządzanie tymi kontyngentami

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.