Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleju z nasion Allanblackia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3081)

Data ogłoszenia:2008-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 20

L 180/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleju z nasion Allanblackia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3081)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2008/559/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w tłuszczach do smarowania oraz produktach do smarowania na bazie śmietany”.

(7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W opinii tej panel uznał, iż rafinowany olej z nasion Allanblackia jest zdatny do spożycia przez ludzi w określonych warunkach użytkowania. Na podstawie oceny naukowej ustalono, że rafinowany olej z nasion Allanblackia spełnia kryteria wymienione w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(8)

W dniu 19 sierpnia 2004 r. przedsiębiorstwo Unilever Deutschland GmbH zwróciło się z wnioskiem do właściwych organów Niemiec o wprowadzenie do obrotu oleju z nasion Allanblackia jako nowego składnika żywności do użytku w tłuszczach do smarowania oraz produktach do smarowania na bazie śmietany. W dniu 3 kwietnia 2006 r. właściwy organ ds. oceny żywności w Niemczech wydał sprawozdanie ze wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że spożycie oleju z nasion Allanblackia nie stwarza zagrożenia dla ludzi. Dnia 8 czerwca 2006 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim. Przed upływem okresu sześćdziesięciu dni, o którym mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zgłoszone zostały uzasadnione sprzeciwy wobec wprowadzania do obrotu przedmiotowego produktu zgodnie z przepisami wspomnianego artykułu. W związku z tym w dniu 7 lutego 2007 r. skonsultowano się z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W dniu 25 października 2007 r. EFSA przyjął „Opinię panelu naukowego ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii, wydaną na wniosek Komisji, dotyczącą bezpieczeństwa używania oleju z nasion Allanblackia

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Zgodnie z załącznikiem, rafinowany olej z nasion Allanblackia może zostać wprowadzony do obrotu we Wspólnocie jako nowy składnik żywności do użytku w tłuszczach do smarowania oraz produktach do smarowania na bazie śmietany. Artykuł 2 Nazwa nowego składnika żywności dopuszczonego przez niniejszą decyzję będzie figurować na etykiecie zawierających go produktów jako „olej z nasion Allanblackia”. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Unilever Deutschland GmbH, Dammtorwall 15, D-20355 Hamburg.

(3)

(4)

(5)

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(6)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

9.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/21

ZAŁĄCZNIK Specyfikacja dotycząca rafinowanego oleju z nasion Allanblackia Opis: Rafinowany olej z nasion Allanblackia otrzymuje się z nasion następujących gatunków Allanblackia: A. floribunda (tożsama z A. parviflora) oraz A. stuhlmannii. Skład kwasów tłuszczowych Kwas laurynowy (C12:0) Kwas mirystynowy (C14:0) Kwas palmitynowy (C16:0) Kwas palmitolejowy (C16:1) Kwas stearynowy (C18:0) Kwas oleinowy (C18:1) Kwas linolowy (C18:2) γ-Kwas linolenowy (C18:3) Kwas arachidowy (C20:0) Wolne kwasy tłuszczowe < 1% < 1% < 2% < 1% 45–58 % 40–51 % < 1% < 1% < 1% maksymalnie 0,1 %

Cechy Kwasy tłuszczowe trans Liczba nadtlenkowa Liczba jodowa Substancje niezmydlające się Współczynnik zmydlania maksymalnie 0,5 % maksymalnie 0,8 meq/kg < 46 g/100 g maksymalnie 0,1 % 185–198 mg KOH/g

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 22 z 20089.7.2008

  Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/3/2008 (2008/412/WPZiB) z dnia 28 maja 2008 r. zmieniającej decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (  Dz.U. L 144 z 4.6.2008)

 • Dz. U. L180 - 17 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu rafinowanego oleju ze żmijowca jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3049)

 • Dz. U. L180 - 15 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Polsce w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3047)

 • Dz. U. L180 - 13 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania ptasiej grypy w Portugalii w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2978)

 • Dz. U. L180 - 11 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 648/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w obszarach ICES VIIh, VIIj oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L180 - 9 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 647/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 5 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 646/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L180 - 1 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 645/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. otwierające autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie i ustanawiające zarządzanie tymi kontyngentami

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.