Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 5 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 646/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

Data ogłoszenia:2008-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 5 - Strona 2

Strona 2 z 2

a) niezwłocznie dostarczają właściwym organom, wskazanym na wymienionych w załączniku II stronach internetowych, w państwie, w którym zamieszkują lub mają siedzibę, wszelkie informacje, które ułatwiłyby przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, takie jak informacje o rachunkach i kwotach zamrożonych zgodnie z art. 2, oraz przekazują takie informacje Komisji bezpośrednio lub pośrednio; oraz

b) zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie. 2. Zostanie opublikowane zawiadomienie w sprawie procedur przekazywania informacji dotyczących załącznika I.”; 5) dodaje się artykuł w brzmieniu:

b) współpracują z właściwymi organami wskazanymi na wymienionych w załączniku II stronach internetowych w zakresie weryfikacji tych informacji.

„Artykuł 9a 1. Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 2 oraz art. 5, i wskazują je na stronach internetowych wymienionych w załączniku II. 2. Do dnia 31 lipca 2008 r. państwa członkowskie przekazują Komisji informacje o wyznaczonych przez siebie właściwych organach, podając ich dane teleadresowe, a także niezwłocznie informują Komisję o wszelkich późniejszych zmianach w tym zakresie.”; 6) załącznik II zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Wszelkie informacje przekazane lub uzyskane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie w celu, w jakim zostały przekazane lub uzyskane.”;

4) artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8 1. Komisja jest upoważniona do:

a) zmiany załącznika I na podstawie decyzji podjętych w odniesieniu do załącznika IV do wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB; oraz

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2008 r. W imieniu Rady

C. LAGARDE

Przewodniczący

9.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/7

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II Strony internetowe, na których zamieszczane są informacje o właściwych organach, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 2 i art. 5, oraz adres dla powiadomień skierowanych do Komisji Europejskiej BELGIA http://www.diplomatie.be/eusanctions BUŁGARIA http://www.mfa.government.bg REPUBLIKA CZESKA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANIA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ NIEMCY http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDIA http://www.dfa.ie/home/index.aspxid = 28519 GRECJA http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/ HISZPANIA www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales FRANCJA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ WŁOCHY http://www.esteri.it/UE/deroghe.html CYPR http://www.mfa.gov.cy/sanctions ŁOTWA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITWA http://www.urm.lt LUKSEMBURG http://www.mae.lu/sanctions

L 180/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2008

WĘGRY http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp NIDERLANDY http://www.minbuza.nl/sancties AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3f_id=12750&LNG=en&version= POLSKA http://www.msz.gov.pl PORTUGALIA http://www.min-nestrangeiros.pt RUMUNIA http://www.mae.ro/index.phpunde=doc&id=32311&idlink=1&cat=3 SŁOWENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ SŁOWACJA http://www.foreign.gov.sk FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SZWECJA http://www.ud.se/sanktioner ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO http://www.fco.gov.uk/en/business-trade/export-controls-sanctions/

Adres dla powiadomień skierowanych do Komisji Europejskiej: European Commission DG External Relations Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy Unit A2. Crisis Response and Peace Building CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgia) E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu Tel. (32 2) 295 55 85 Faks (32 2) 299 08 73”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 5 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 22 z 20089.7.2008

  Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/3/2008 (2008/412/WPZiB) z dnia 28 maja 2008 r. zmieniającej decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (  Dz.U. L 144 z 4.6.2008)

 • Dz. U. L180 - 20 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleju z nasion Allanblackia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3081)

 • Dz. U. L180 - 17 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu rafinowanego oleju ze żmijowca jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3049)

 • Dz. U. L180 - 15 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Polsce w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3047)

 • Dz. U. L180 - 13 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania ptasiej grypy w Portugalii w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2978)

 • Dz. U. L180 - 11 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 648/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w obszarach ICES VIIh, VIIj oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L180 - 9 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 647/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 1 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 645/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. otwierające autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie i ustanawiające zarządzanie tymi kontyngentami

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.