Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 646/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

Data ogłoszenia:2008-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 5

Strona 1 z 2
9.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/5

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 646/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2) artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301, uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2006/276/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi i uchylające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB (1), uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

„Artykuł 3 1. Właściwe organy państw członkowskich, wskazane na wymienionych w załączniku II stronach internetowych, mogą zezwolić na uwolnienie lub udostępnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, jeśli ustalono, że takie fundusze lub zasoby gospodarcze są:

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi (2) nałożono środki ograniczające zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2006/276/WPZiB. Właściwe jest dostosowanie rozporządzenia (WE) nr 765/2006 do niedawnych zmian praktyki dotyczącej sankcji w zakresie wyznaczania właściwych organów, odpowiedzialności za niektóre naruszenia i publicznego zawiadamiania o procedurach utrzymania pewnych wykazów. W celu zachowania przejrzystości należy ponownie opublikować w całości artykuły, w których konieczne jest wprowadzenie zmian,

a) niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób wymienionych w załączniku I i pozostających na ich utrzymaniu członków rodzin, w tym pokrycie wydatków na środki spożywcze, czynsz lub kredyt hipoteczny, lekarstwa i leczenie, podatki, składki na ubezpieczenia i opłaty na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;

(2)

b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrot poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych;

c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie należności lub opłat za usługi polegające na zwykłym utrzymywaniu lub przechowywaniu zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych; lub

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 765/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł 2a Zakaz, o którym mowa w art. 2 ust. 2, nie stanowi podstawy żadnej odpowiedzialności osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu przypuszczać, że ich działania mogłyby naruszyć ten zakaz.”;

(1) Dz.U. L 101 z 11.4.2006, s. 5. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2008/288/WPZiB (Dz.U. L 95 z 8.4.2008, s. 66). (2) Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

d) niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że dane państwo członkowskie co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia poinformowało wszystkie pozostałe państwa członkowskie i Komisję o powodach, które skłaniają je do stwierdzenia, że specjalne zezwolenie powinno zostać przyznane.

2. Państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu przyznanym na podstawie ust. 1.”;

3) artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5 1. Bez uszczerbku dla zasad obowiązujących w zakresie sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

L 180/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 180 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 22 z 20089.7.2008

  Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/3/2008 (2008/412/WPZiB) z dnia 28 maja 2008 r. zmieniającej decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (  Dz.U. L 144 z 4.6.2008)

 • Dz. U. L180 - 20 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleju z nasion Allanblackia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3081)

 • Dz. U. L180 - 17 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu rafinowanego oleju ze żmijowca jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3049)

 • Dz. U. L180 - 15 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Polsce w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3047)

 • Dz. U. L180 - 13 z 20089.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania ptasiej grypy w Portugalii w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2978)

 • Dz. U. L180 - 11 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 648/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w obszarach ICES VIIh, VIIj oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L180 - 9 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 647/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 1 z 20089.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 645/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. otwierające autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie i ustanawiające zarządzanie tymi kontyngentami

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.