Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 652/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2343/2002 w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2008-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 23

Strona 1 z 12
10.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE, EURATOM) NR 652/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2343/2002 w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 185 ust. 1, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, uwzględniając opinię Rady, uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (2),

(6) (5) (4)

Należy wyraźnie zaznaczyć, że należyte zarządzanie finansami wymaga efektywnej i skutecznej kontroli wewnętrznej. Należy określić podstawowe założenia i cele systemów kontroli wewnętrznej. Większą przejrzystość wobec władzy budżetowej należy zapewnić poprzez nowe wymogi w zakresie przekazywania informacji, nałożone na organy Wspólnoty w procedurze budżetowej, w szczególności jeśli chodzi o szacunki dotyczące liczby pracowników kontraktowych, nadwyżek, dochodów przeznaczonych na określony cel oraz przypadków odstąpienia od windykacji ustalonych należności. Aby zagwarantować, że dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne w celu, w którym zostały zgromadzone lub w którym są poddawane dalszemu przetworzeniu, konieczne jest ustanowienie szczegółowych wymogów dotyczących dokumentów uzupełniających. W celu zapewnienia lepszej ochrony interesów finansowych Wspólnot każdy organ Wspólnoty powinien sporządzić wykaz należności, z podaniem nazwisk (nazw) dłużników oraz kwot należności w tych przypadkach, w których sąd prawomocnym orzeczeniem (res judicata) nakazał dłużnikowi dokonanie zapłaty i w których w ciągu roku od wydania orzeczenia nie dokonano żadnych lub żadnych znaczących płatności. Wykaz taki należy opublikować, uwzględniając przy tym przepisy dotyczące ochrony danych. Aby zapewnić przejrzystość wykorzystania środków pochodzących z budżetów organów Wspólnoty, wskazane jest nałożenie na te organy ogólnego obowiązku udostępniania informacji o beneficjentach tych środków. Wykaz pozycji dochodów przeznaczonych na określone cele okazał się niekompletny i dlatego należy go uzupełnić zgodnie z art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia finansowego. Konieczne jest uproszczenie procesu publikacji budżetu organów Wspólnoty, nie naruszając przy tym prerogatyw władzy budżetowej i Trybunału Obrachunkowego. Procedura, zgodnie z którą dyrektorzy organów Wspólnoty dokonują przesunięć środków, jest stosowana niejednolicie, stąd należy ją doprecyzować. W szczególności władza budżetowa powinna otrzymywać informacje na temat istotnych przesunięć środków.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po zmianie rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 (zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem finansowym”) rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1995/2006 (3) konieczne jest dostosowanie rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 (4) w celu uzgodnienia jego przepisów z przepisami ogólnego rozporządzenia finansowego. Wprowadzenie pewnych zmian stało się konieczne w obliczu doświadczeń zgromadzonych przez obecne organy Wspólnoty. Jeśli chodzi o różnicę między terminem wydawania decyzji o udzieleniu absolutorium, dotyczących organów wspólnotowych, oraz terminem przewidzianym dla budżetu ogólnego w ogólnym rozporządzeniu finansowym, w niniejszym rozporządzeniu należy kierować się terminem określonym w podstawowych aktach prawnych ustanawiających organy Wspólnoty, od których to aktów niniejsze rozporządzenie nie może odbiegać. Odnośna instytucja oraz, w stosownych przypadkach, organy Wspólnoty powinny w związku z tym starać się unikać trudności w praktyce i dążyć do harmonizacji aktów podstawowych w przyszłości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L181 - 63 z 200810.7.2008

  Sprostowanie do Umowy w sprawie wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (  Dz.U. L 181 z 19.7.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 168)

 • Dz. U. L181 - 62 z 200810.7.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy miedzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 58 z 200810.7.2008

  Umowa między Konfederacją Szwajcarską a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 57 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 55 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2008 r. przeznaczonego na działania OIE w dziedzinie dobrostanu zwierząt oraz nadzorowania i kategoryzacji chorób zwierząt

 • Dz. U. L181 - 52 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego zbadania w celu ewentualnego włączenia fosforowodoru i tienkarbazonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3216) (1)

 • Dz. U. L181 - 49 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego zbadania w celu ewentualnego włączenia Paecilomyces fumosoroseus szczep Fe 9901 oraz Trichoderma atroviride szczep I-1237 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3114) (1)

 • Dz. U. L181 - 47 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3080) (1)

 • Dz. U. L181 - 45 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/185/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L181 - 43 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/182/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Słowacji

 • Dz. U. L181 - 41 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/730/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L181 - 39 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/694/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L181 - 35 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 30 czerwca do dnia 4 lipca 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L181 - 15 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi

 • Dz. U. L181 - 13 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L181 - 1 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 649/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sproszkowanego węgla aktywowanego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.