Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/730/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

Data ogłoszenia:2008-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 41

Strona 1 z 2
10.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/41

DECYZJA RADY z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/730/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii (2008/561/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 12,

kowskie muszą przedłożyć dane na temat deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz inne związane z tym zmienne dwa razy w roku, mianowicie do dnia 1 kwietnia i 1 października, zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (3).

uwzględniając zalecenie Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Na podstawie danych przekazanych przez Komisję (Eurostat) zgodnie z art. 8 g ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 3605/93 po przekazaniu przez Portugalię powiadomienia przed dniem 1 kwietnia 2008 r. i w oparciu o prognozy służb Komisji z wiosny 2008 r. uzasadnione są następujące wnioski:

(1)

Decyzją Rady 2005/730/WE (1), przyjętą na zalecenie Komisji zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu, stwierdzono istnienie nadmiernego deficytu w Portugalii. Rada stwierdziła, że planowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych na 2005 r. wynosił 6,2 % PKB, przekraczając tym samym określoną w Traktacie wartość odniesienia wynoszącą 3 % PKB, natomiast zadłużenie brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych miało zgodnie z oczekiwaniami osiągnąć poziom 66,5 % PKB, przekraczając określoną w Traktacie wartość odniesienia w wysokości 60 % PKB.

— deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszono na rok przed terminem wyznaczonym przez Radę z 6,1 % PKB w 2005 r., do 3,9 % PKB w 2006 r. i 2,6 % PKB w 2007 r., czyli poniżej wartości odniesienia dla deficytu wynoszącej 3 % PKB. Ta ostatnia odpowiada wartości docelowej na poziomie 3 % PKB wyznaczonej w zaktualizowanej wersji portugalskiego programu stabilności z grudnia 2007 r.,

(2)

W dniu 20 września 2005 r., zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (2), na podstawie zalecenia Komisji Rada skierowała do Portugalii zalecenie zlikwidowania nadmiernego deficytu najpóźniej do końca 2008 r. Zalecenie to podano do publicznej wiadomości.

(3)

Zgodnie z art. 104 ust. 12 Traktatu decyzja Rady w sprawie istnienia nadmiernego deficytu powinna zostać uchylona, jeżeli w ocenie Rady nadmierny deficyt w danym państwie członkowskim został skorygowany.

(4)

Zgodnie z Protokołem w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonym do Traktatu Komisja dostarcza danych na potrzeby zastosowania procedury. W ramach stosowania tego protokołu państwa człon-

— zarówno zmniejszenie się wskaźnika wydatków publicznych względem PKB, jak i zwiększenie się wskaźnika dochodów względem PKB przyczyniło się do poprawy wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wskaźnik wydatków obniżył się w 2006 r. o 1,25 punktu procentowego PKB i o prawie 0,5 punktu procentowego w 2007 r. Równocześnie wskaźnik dochodów w sektorze instytucji rządowych i samorządowych wzrósł o około 0,75 punktu procentowego PKB tak w 2006, jak i 2007 r. Konsolidacja budżetowa opierała się głównie na środkach strukturalnych przy minimalnym wkładzie ze strony jednorazowej operacji rządu o wartości 0,1 % PKB w 2007 r. Poprawę wyniku strukturalnego (tj. wyniku w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe) szacuje się w roku 2006 na 2 punkty procentowe PKB i 1 punkt procentowy PKB w 2007 r., co jest zgodne z zaleceniem Rady na mocy art. 104 ust. 7 dotyczącym obniżenia wyniku strukturalnego o 1,5 % PKB w 2006 r. i o co najmniej 0,75 % PKB w 2007 r.,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L181 - 63 z 200810.7.2008

  Sprostowanie do Umowy w sprawie wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (  Dz.U. L 181 z 19.7.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 168)

 • Dz. U. L181 - 62 z 200810.7.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy miedzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 58 z 200810.7.2008

  Umowa między Konfederacją Szwajcarską a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 57 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 55 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2008 r. przeznaczonego na działania OIE w dziedzinie dobrostanu zwierząt oraz nadzorowania i kategoryzacji chorób zwierząt

 • Dz. U. L181 - 52 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego zbadania w celu ewentualnego włączenia fosforowodoru i tienkarbazonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3216) (1)

 • Dz. U. L181 - 49 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego zbadania w celu ewentualnego włączenia Paecilomyces fumosoroseus szczep Fe 9901 oraz Trichoderma atroviride szczep I-1237 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3114) (1)

 • Dz. U. L181 - 47 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3080) (1)

 • Dz. U. L181 - 45 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/185/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L181 - 43 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/182/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Słowacji

 • Dz. U. L181 - 39 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/694/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L181 - 35 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 30 czerwca do dnia 4 lipca 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L181 - 23 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 652/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2343/2002 w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L181 - 15 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi

 • Dz. U. L181 - 13 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L181 - 1 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 649/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sproszkowanego węgla aktywowanego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.