Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 55

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2008 r. przeznaczonego na działania OIE w dziedzinie dobrostanu zwierząt oraz nadzorowania i kategoryzacji chorób zwierząt

Data ogłoszenia:2008-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 55

Strona 1 z 2
10.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/55

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2008 r. przeznaczonego na działania OIE w dziedzinie dobrostanu zwierząt oraz nadzorowania i kategoryzacji chorób zwierząt (2008/567/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

aby wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt w krajach prowadzących wywóz do Wspólnoty były na tym samym poziomie, co we Wspólnocie. Wspólnota powinna zatem wnieść wkład przeznaczony na sfinansowanie tych przedsięwzięć. Druga Światowa konferencja OIE na temat dobrostanu zwierząt, zatytułowana „Wprowadzanie norm OIE”, ma na celu wsparcie wdrażania na świecie wytycznych OIE dotyczących przewozu zwierząt gospodarskich drogą morską i lądową, ich uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi oraz zabijania w celu zwalczania chorób. Intencją organizatorów konferencji jest także podniesienie rangi problematyki dobrostanu zwierząt oraz zachęcenie weterynarzy i służb weterynaryjnych do przyjęcia większej odpowiedzialności za dobrostan zwierząt. Druga Światowa konferencja OIE na temat dobrostanu zwierząt mogłaby znacząco przyczynić się do rozwoju wspólnotowego prawodawstwa weterynaryjnego. Cele konferencji są zgodne z celami Wspólnotowego planu działań dotyczących ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006–2010. Stąd właściwe jest przeznaczenie przez Wspólnotę wkładu finansowego na konferencję OIE.

(5)

Zgodnie z decyzją 90/424/EWG Wspólnota może przyjmować środki techniczne i naukowe potrzebne do opracowania prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie weterynarii, a także do rozwoju kształcenia i szkolenia w dziedzinie weterynarii, lub pomagać państwom członkowskim albo organizacjom międzynarodowym w przyjmowaniu takich środków. We Wspólnotowym planie działań dotyczącym ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006–2010 stwierdzono, że jednym z pięciu głównych obszarów działania powinno być dalsze wspieranie i inicjowanie kolejnych działań międzynarodowych mających na celu zwiększanie wiedzy na temat dobrostanu zwierząt i tworzenie szerszego konsensusu w tej dziedzinie. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) jest organizacją międzyrządową odpowiedzialną za dążenie do poprawy zdrowia zwierząt na świecie. W 2005 r. OIE przyjęła wytyczne dotyczące dobrostanu zwierząt odnośnie do ich przewozu drogą lądową i morską, uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi i humanitarnego zabijania w celu zwalczania chorób. OIE zamierza dalej rozwijać te wytyczne, jak również przyjąć nowe wytyczne i wspierać wdrażanie wytycznych już przyjętych przez państwa członkowskie OIE, w szczególności poprzez szkolenia i poradnictwo. Planowane szkolenia i imprezy informacyjne organizowane przez OIE są konieczne dla rozwijania obowiązującego prawodawstwa weterynaryjnego, a także dla rozwoju kształcenia i szkoleń w dziedzinie weterynarii we wszystkich państwach uczestniczących. Poprawa sytuacji w krajach trzecich jest ściśle związana z rozwojem wspólnotowego prawodawstwa weterynaryjnego, jak też z potrzebą skutecznego osiągania celów postawionych przed tym prawodawstwem. Ponadto planowane szkolenia i imprezy informacyjne odpowiadają oczekiwaniom większości obywateli europejskich (2),

(6)

(2)

(3)

(7)

(4)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie nowej strategii UE w zakresie zdrowia zwierząt (2007–2013) opisuje wyznaczanie priorytetów interwencji UE jako jeden z filarów nowej strategii w zakresie zdrowia zwierząt. W tym kontekście badanie kosztów systemu nadzoru i kategoryzacji chorób zwierząt w ramach realizacji międzynarodowej inicjatywy OIE w zakresie zdrowia zwierząt (Global Animal Health Initiative) pozwoliłoby zdobyć informacje pomocne w kategoryzacji chorób zwierząt i wyznaczaniu priorytetów w dziedzinie środków nadzoru.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L181 - 63 z 200810.7.2008

  Sprostowanie do Umowy w sprawie wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (  Dz.U. L 181 z 19.7.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 168)

 • Dz. U. L181 - 62 z 200810.7.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy miedzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 58 z 200810.7.2008

  Umowa między Konfederacją Szwajcarską a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 57 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 52 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego zbadania w celu ewentualnego włączenia fosforowodoru i tienkarbazonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3216) (1)

 • Dz. U. L181 - 49 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego zbadania w celu ewentualnego włączenia Paecilomyces fumosoroseus szczep Fe 9901 oraz Trichoderma atroviride szczep I-1237 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3114) (1)

 • Dz. U. L181 - 47 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3080) (1)

 • Dz. U. L181 - 45 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/185/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L181 - 43 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/182/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Słowacji

 • Dz. U. L181 - 41 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/730/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L181 - 39 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/694/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L181 - 35 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 30 czerwca do dnia 4 lipca 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L181 - 23 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 652/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2343/2002 w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L181 - 15 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi

 • Dz. U. L181 - 13 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L181 - 1 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 649/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sproszkowanego węgla aktywowanego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.