Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 58

Tytuł:

Umowa między Konfederacją Szwajcarską a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

Data ogłoszenia:2008-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 58

Strona 1 z 3
L 181/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2008

TŁUMACZENIE

UMOWA między Konfederacją Szwajcarską a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, oraz UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „UE”, reprezentowana przez Prezydencję Rady Unii Europejskiej, zwane dalej „Stronami”, ZWAŻYWSZY, że Konfederacja Szwajcarska i UE posiadają wspólny cel polegający na wzmocnieniu wszelkimi sposobami swojego bezpieczeństwa i zapewnienia swoim obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w ramach przestrzeni bezpieczeństwa, ZWAŻYWSZY, że Konfederacja Szwajcarska i UE zgadzają się, że należy rozwinąć konsultacje i współpracę między nimi w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, ZWAŻYWSZY, że w tym kontekście zachodzi stała potrzeba wymiany informacji niejawnych między Konfederacją Szwajcarską a UE, UZNAJĄC, że pełne i efektywne konsultacje oraz współpraca mogą wymagać zarówno dostępu do informacji i materiałów niejawnych Szwajcarii i UE, jak i wymiany informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów między Konfederacją Szwajcarską a UE, ŚWIADOME, że taki dostęp i wymiana informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów wymaga odpowiednich środków bezpieczeństwa, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W celu wzmocnienia wszelkimi sposobami bezpieczeństwa każdej ze Stron niniejszą Umowę stosuje się do informacji lub materiałów niejawnych w każdej postaci, dostarczanych przez Strony lub wymienianych między Stronami.

a) chroni i zabezpiecza informacje niejawne, będące przedmiotem niniejszej Umowy, dostarczone przez drugą Stronę lub z nią wymienione;

Artykuł 2 Do celów niniejszej Umowy informacje niejawne oznaczają wszelkie informacje (tj. wiedzę, która może być przekazywana w każdej postaci) lub materiały określone jako wymagające ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i zaklasyfikowane jako niejawne (zwane dalej „informacjami niejawnymi”).

b) zapewnia, że dostarczone lub wymienione informacje niejawne, będące przedmiotem niniejszej Umowy, nadal podlegają klasyfikacji bezpieczeństwa przyznanej im przez Stronę przekazującą. Strona przyjmująca chroni i zabezpiecza informacje niejawne zgodnie z procedurami określonymi w jej własnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa informacji lub materiałów objętych równoważną klasyfikacją bezpieczeństwa, zgodnie z uzgodnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa, które mają być przyjęte na podstawie z art. 11 i 12;

Artykuł 3 Do celów niniejszej Umowy „UE” oznacza Radę Unii Europejskiej (zwaną dalej „Radą”), Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela i Sekretariat Generalny Rady oraz Komisję Wspólnot Europejskich (zwaną dalej „Komisją Europejską”).

c) nie wykorzystuje takich informacji niejawnych, będących przedmiotem niniejszej Umowy, do celów innych niż przewidziane przez organ zastrzegający ani do celów innych niż te, w jakich informacje są dostarczane lub przekazywane w drodze wymiany;

Artykuł 4 Każda Strona:

d) nie ujawnia takich informacji niejawnych, będących przedmiotem niniejszej Umowy, stronom trzecim lub którejkolwiek instytucji lub podmiotowi UE niewymienionym w art. 3, bez uprzedniej zgody organu zastrzegającego.

10.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/59

Artykuł 5 1. Informacje niejawne mogą zostać ujawnione lub udostępnione, zgodnie z zasadą kontroli, przez organ zastrzegający, przez jedną Stronę, „Stronę przekazującą” drugiej Stronie, „Stronie otrzymującej”.

oceny skuteczności uzgodnień, które mają zostać dokonane zgodnie z art. 11 i 12.

Artykuł 9 1. Do celów niniejszej Umowy:

2. W celu udostępnienia informacji niejawnych odbiorcom innym niż Strony niniejszej Umowy decyzja o ujawnieniu lub udostępnieniu informacji niejawnych jest podejmowana przez Stronę otrzymującą po uzyskaniu zgody Strony przekazującej, zgodnie z zasadą kontroli przez organ zastrzegający określoną w jej przepisach dotyczących bezpieczeństwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L181 - 63 z 200810.7.2008

  Sprostowanie do Umowy w sprawie wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (  Dz.U. L 181 z 19.7.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 168)

 • Dz. U. L181 - 62 z 200810.7.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy miedzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 57 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 55 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2008 r. przeznaczonego na działania OIE w dziedzinie dobrostanu zwierząt oraz nadzorowania i kategoryzacji chorób zwierząt

 • Dz. U. L181 - 52 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego zbadania w celu ewentualnego włączenia fosforowodoru i tienkarbazonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3216) (1)

 • Dz. U. L181 - 49 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego zbadania w celu ewentualnego włączenia Paecilomyces fumosoroseus szczep Fe 9901 oraz Trichoderma atroviride szczep I-1237 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3114) (1)

 • Dz. U. L181 - 47 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3080) (1)

 • Dz. U. L181 - 45 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/185/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L181 - 43 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/182/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Słowacji

 • Dz. U. L181 - 41 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/730/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L181 - 39 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/694/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L181 - 35 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 30 czerwca do dnia 4 lipca 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L181 - 23 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 652/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2343/2002 w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L181 - 15 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi

 • Dz. U. L181 - 13 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L181 - 1 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 649/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sproszkowanego węgla aktywowanego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.