Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 63

Tytuł:

Sprostowanie do Umowy w sprawie wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (  Dz.U. L 181 z 19.7.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 168)

Data ogłoszenia:2008-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 63

Strona 1 z 8
10.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/63

SPROSTOWANIA Sprostowanie do Umowy w sprawie wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181 z dnia 19 lipca 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 168)

Na stronach 168–176 tekst umowy zastępuje się tekstem w brzmieniu:

„POROZUMIENIE między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej

SPIS TREŚCI Preambuła Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 Artykuł 15 Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Cel i przedmiot Definicje Zakres zastosowania niniejszego Porozumienia w odniesieniu do dwustronnych traktatów o wzajemnej pomocy prawnej z państwami członkowskimi oraz w przypadku ich braku Ustalanie informacji bankowych Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze Wideokonferencja Przyspieszone przekazywanie wniosków Wzajemna pomoc prawna dla organów administracyjnych Ograniczenia wykorzystywania w celu ochrony danych osobowych i innych Wniosek państwa wzywającego o poufność Konsultacje Zakres zastosowania Stosunek do obowiązujących przepisów prawnych Przyszłe dwustronne traktaty o wzajemnej pomocy prawnej z państwami członkowskimi Wyznaczanie i powiadamianie Terytorialny zakres stosowania Przegląd Wejście w życie i wypowiedzenie

Nota wyjaśniająca UNIA EUROPEJSKA ORAZ STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI, PRAGNĄC dalszego ułatwiania współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, PRAGNĄC zwiększyć skuteczność zwalczania przestępczości jako środka ochrony ich demokratycznych społeczeństw i wspólnych wartości, NALEŻYCIE UWZGLĘDNIAJĄC prawa jednostek oraz zasadę państwa prawnego, UWZGLĘDNIAJĄC gwarancje istniejące w ich systemach prawnych przewidujące prawo osoby oskarżonej do sprawiedliwego procesu, włączając w to prawo do osądzenia przez bezstronny sąd powołany na mocy prawa, PRAGNĄC zawrzeć Porozumienie odnoszące się do wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

L 181/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2008

Artykuł 1 Cel i przedmiot Umawiające się Strony zobowiązują się, zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia, zapewnić poprawę współpracy i zwiększenie wzajemnej pomocy prawnej. Artykuł 2 Definicje 1. „Umawiające się Strony” oznaczają Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone Ameryki. 2. „Państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie Unii Europejskiej. Artykuł 3 Zakres zastosowania niniejszego Porozumienia w odniesieniu do dwustronnych traktatów o wzajemnej pomocy prawnej z państwami członkowskimi oraz w przypadku ich braku 1. Unia Europejska, zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, oraz Stany Zjednoczone Ameryki zapewniają, że postanowienia niniejszego Porozumienia stosuje się w związku z dwustronnymi traktatami o wzajemnej pomocy prawnej między państwami członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, obowiązującymi w chwili wejścia w życie niniejszego Porozumienia, na następujących warunkach: a) artykuł 4 stosuje się w celu zapewnienia ustalenia rachunków i transakcji finansowych w uzupełnieniu wszelkich uprawnień już przewidzianych na podstawie postanowień dwustronnych traktatów; b) artykuł 5 stosuje się w celu dopuszczenia możliwości tworzenia i działalności wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych w uzupełnieniu wszelkich uprawnień już przewidzianych na podstawie postanowień dwustronnych traktatów; c) artykuł 6 stosuje się w celu dopuszczenia możliwości przesłuchana osoby znajdującej się na terytorium państwa wezwanego za pośrednictwem technologii przekazu wideo między państwem wzywającym i państwem wezwanym w uzupełnieniu wszelkich uprawnień już przewidzianych na podstawie postanowień dwustronnych traktatów; d) artykuł 7 stosuje się w celu zapewnienia wykorzystania przyspieszonych środków komunikacji w uzupełnieniu wszelkich uprawnień już przewidzianych na podstawie postanowień dwustronnych traktatów; e) artykuł 8 stosuje się w celu zapewnienia wzajemnej pomocy prawnej dla zainteresowanych organów administracyjnych w uzupełnieniu wszelkich uprawnień już przewidzianych na podstawie postanowień dwustronnych traktatów; f) z zastrzeżeniem artykułu 9 ustęp 4 i 5, artykuł 9 stosuje się w miejsce, lub w przypadku braku postanowień dwustronnych traktatów regulujących ograniczenia w wykorzystywaniu informacji lub dowodów dostarczonych państwu

wzywającemu, oraz regulujących zastrzeganie warunków lub odmowy udzielenia pomocy prawnej ze względu na ochronę danych; g) artykuł 10 stosuje się w przypadku braku postanowień dwustronnych traktatów dotyczących okoliczności, w jakich państwo wzywające może wnosić o poufność w swoim wniosku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L181 - 62 z 200810.7.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy miedzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 58 z 200810.7.2008

  Umowa między Konfederacją Szwajcarską a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 57 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 55 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2008 r. przeznaczonego na działania OIE w dziedzinie dobrostanu zwierząt oraz nadzorowania i kategoryzacji chorób zwierząt

 • Dz. U. L181 - 52 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego zbadania w celu ewentualnego włączenia fosforowodoru i tienkarbazonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3216) (1)

 • Dz. U. L181 - 49 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego zbadania w celu ewentualnego włączenia Paecilomyces fumosoroseus szczep Fe 9901 oraz Trichoderma atroviride szczep I-1237 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3114) (1)

 • Dz. U. L181 - 47 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3080) (1)

 • Dz. U. L181 - 45 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/185/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L181 - 43 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/182/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Słowacji

 • Dz. U. L181 - 41 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/730/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L181 - 39 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/694/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L181 - 35 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 30 czerwca do dnia 4 lipca 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L181 - 23 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 652/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2343/2002 w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L181 - 15 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi

 • Dz. U. L181 - 13 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L181 - 1 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 649/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sproszkowanego węgla aktywowanego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.