Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 183 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 654/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz kumaryny wysyłanej z Indii, Tajlandii, Indonezji i Malezji, niezależnie od tego, czy zgłoszono ją jako pochodzącą z Indii, Tajlandii, Indonezji i Malezji, czy też nie, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2008-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 183 POZ 1

Strona 1 z 11
11.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 654/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz kumaryny wysyłanej z Indii, Tajlandii, Indonezji i Malezji, niezależnie od tego, czy zgłoszono ją jako pochodzącą z Indii, Tajlandii, Indonezji i Malezji, czy też nie, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

antydumpingowych, którego dotyczy zarzut, poprzez przywóz kumaryny wysyłanej z Indii i Tajlandii.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1), w szczególności jego art. 9, 11 ust. 2, art. 8 i 13,

(3)

2. Wniosek o dokonanie przeglądu Wniosek został złożony w dniu 8 lutego 2007 r. przez Europejską Radę ds. Przemysłu Chemicznego (CEFIC) („wnioskodawca”) w imieniu jedynego producenta we Wspólnocie reprezentującego całą wspólnotową produkcję kumaryny.

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki

(1)

Rada, rozporządzeniem (WE) nr 769/2002 (2), nałożyła ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 3 479 EUR za tonę przywożonej kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) rozszerzone na przywóz kumaryny wysłanej z Indii i Tajlandii rozporządzeniem Rady (WE) nr 2272/2004 (3) oraz na przywóz wysyłany z Indonezji i Malezji rozporządzeniem Rady (WE) nr 1650/2006 (4).

Wnioskodawca stwierdził i dostarczył dowody prima facie na to, że: a) istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji i ponownego wystąpienia dumpingu oraz szkody dla przemysłu wspólnotowego, i b) produkt objęty postępowaniem był nadal przywożony z Chińskiej Republiki Ludowej do Wspólnoty w znaczących ilościach i po cenach dumpingowych.

(5)

(2)

Komisja, decyzją (5) z dnia 3 stycznia 2005 r., przyjęła zobowiązanie zaoferowane przez indyjskiego producenta w związku z dochodzeniem w sprawie obejścia środków

ostatnio zmienione 340 z 23.12.2005, ostatnio zmienione 272 z 23.10.2003, (6)

Zarzucono także, iż ilości i ceny przywożonego produktu objętego postępowaniem nadal wywierały, oprócz innych skutków, negatywny wpływ na poziom cen stosowanych przez przemysł wspólnotowy, wpływając negatywnie w istotny sposób na jego sytuację finansową i zatrudnienie w przemyśle wspólnotowym.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L s. 17). (2) Dz.U. L 123 z 9.5.2002, s. 1. Rozporządzenie rozporządzeniem (WE) nr 1854/2003 (Dz.U. L s. 1). (3) Dz.U. L 396 z 31.12.2004, s. 18. (4) Dz.U. L 311 z 10.11.2006, s. 1. (5) Dz.U. L 1 z 4.1.2005, s. 15.

Ponadto wnioskodawca wskazał, że w okresie wprowadzenia środków eksporterzy/producenci produktu objętego postępowaniem z Chińskiej Republiki Ludowej podważali obowiązujące środki, stosując praktyki mające na celu ich obejście, które były zwalczane przy pomocy rozszerzenia środków na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2272/2004 i rozporządzenia Rady (WE) nr 1650/2006.

L 183/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.7.2008

3. Wszczęcie postępowania

(7)

6. Weryfikacja otrzymanych informacji

(12)

Po konsultacji z Komitetem Doradczym Komisja ustaliła, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu wygaśnięcia i wszczęła, w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (1), dochodzenie zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. 4. Okres postępowania

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 183 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 41 z 200811.7.2008

  Regulamin nr 54 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych pojazdów użytkowych i ich przyczep

 • Dz. U. L183 - 40 z 200811.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik III do decyzji 2003/467/WE odnośnie do wykazu regionów w Polsce urzędowo wolnych od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3284) (1)

 • Dz. U. L183 - 38 z 200811.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu suszonego miąższu owoców baobabu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3046)

 • Dz. U. L183 - 37 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków z Polski i jednego zastępcy członka z Polski w Komitecie Regionów

 • Dz. U. L183 - 36 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Łotwy

 • Dz. U. L183 - 35 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Regionów z Portugalii

 • Dz. U. L183 - 34 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 98/481/WE zatwierdzającą zewnętrznych biegłych rewidentów Europejskiego Banku Centralnego

 • Dz. U. L183 - 33 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Portugalii

 • Dz. U. L183 - 31 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania trzech sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L183 - 30 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 660/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L183 - 29 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 659/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L183 - 27 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L183 - 17 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych

 • Dz. U. L183 - 15 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Chamomilla Bohemica (ChNP), Vlaams-Brabantse tafeldruif (ChNP), Slovenská parenica (ChOG), Cipollotto Nocerino (ChNP))

 • Dz. U. L183 - 13 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 655/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.