Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 183 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania trzech sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 183 POZ 31

11.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/31

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania trzech sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (2008/569/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Decyzją 2005/151/WE, Euratom (4) Rada mianowała członków komitetu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 225a,

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 140b,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (zwany dalej „Sądem do spraw Służby Publicznej”) został ustanowiony decyzją Rady 2004/752/WE, Euratom (1). Na mocy tej decyzji dodano w tym celu załącznik do Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości (zwany dalej „załącznikiem I do statutu Trybunału Sprawiedliwości”).

Decyzją 2005/577/WE, Euratom (5) Rada mianowała – po zasięgnięciu opinii komitetu – siedmiu sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej. Zgodnie z art. 2 tej decyzji trzech spośród tych sędziów zostało mianowanych na okres trzech lat, od dnia 1 października 2005 r. do dnia 30 września 2008 r. W wyniku losowania przeprowadzonego przez przewodniczącego Rady na posiedzeniu w dniu 12 października 2005 r. kadencje następujących sędziów: Ireny BORUTY, Horstpetera KREPPELA oraz Seana VAN RAEPENBUSCHA zakończą się w dniu 30 września 2008 r. (6).

(6)

(2)

Decyzją 2005/150/WE, Euratom (2) Rada określiła warunki i zasady dotyczące przedstawiania i rozpatrywania kandydatur w celu mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, zgodnie z art. 3 ust. 2 załącznika I do statutu Trybunału Sprawiedliwości.

(7)

W dniu 7 grudnia 2007 r. opublikowane zostało otwarte zaproszenie do zgłaszania kandydatur na stanowiska trzech sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej na okres od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2014 r. (7) Termin zgłaszania kandydatur upłynął w dniu 25 stycznia 2008 r. Zarejestrowano pięćdziesiąt trzy kandydatury, w tym kandydatury trzech ustępujących sędziów.

(3)

Decyzją 2005/49/WE, Euratom (3) Rada ustanowiła zasady działania komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do statutu Trybunału Sprawiedliwości (zwanego dalej „komitetem”).

(4) (5) (6) (7)

Komitet zebrał się dwukrotnie w dniach 3 i 4 marca oraz 9 i 10 kwietnia 2008 r. Po zakończeniu prac komitet opracował opinię i listę przewidziane w art. 3 ust. 4 załącznika I do statutu Trybunału Sprawiedliwości. Lista ta zawiera nazwiska sześciu kandydatów.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L 50 z 23.2.2005, s. 9. L 197 z 28.7.2005, s. 28. C 262 z 21.10.2005, s. 1. C 295 z 7.12.2007, s. 26.

(1) Dz.U. L 333 z 9.11.2004, s. 7. (2) Dz.U. L 50 z 23.2.2005, s. 7. (3) Dz.U. L 21 z 25.1.2005, s. 13.

L 183/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.7.2008

(8)

Na mocy art. 225a akapit czwarty Traktatu WE i art. 140b akapit czwarty Traktatu Euratom sędziowie Sądu do spraw Służby Publicznej są mianowani przez Radę. Należy zatem mianować trzy osoby spośród kandydatów, których nazwiska znajdują się na wspomnianej liście, zapewniając przy tym zrównoważony skład Sądu w odniesieniu do obywateli państw członkowskich pochodzących z możliwie najszerszego obszaru geograficznego oraz w odniesieniu do reprezentowanych krajowych systemów sądowniczych, zgodnie z art. 3 ust. 1 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości. Decyzja o mianowaniu w Sądzie do spraw Służby Publicznej na kolejną kadencję trzech sędziów, których kadencja upłynęła, została podjęta przez Radę z uwzględnieniem wyjątkowej okoliczności – sprawowali oni mandat przez dwa lata. Decyzja ta nie może stanowić w żadnym przypadku precedensu,

— Irena BORUTA, — Horstpeter KREPPEL, — Sean VAN RAEPENBUSCH.

(9)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(10)

Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r. Artykuł 1

Następujące osoby zostają mianowane sędziami Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej na okres sześciu lat, od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2014 r.:

W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 183 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 41 z 200811.7.2008

  Regulamin nr 54 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych pojazdów użytkowych i ich przyczep

 • Dz. U. L183 - 40 z 200811.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik III do decyzji 2003/467/WE odnośnie do wykazu regionów w Polsce urzędowo wolnych od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3284) (1)

 • Dz. U. L183 - 38 z 200811.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu suszonego miąższu owoców baobabu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3046)

 • Dz. U. L183 - 37 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków z Polski i jednego zastępcy członka z Polski w Komitecie Regionów

 • Dz. U. L183 - 36 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Łotwy

 • Dz. U. L183 - 35 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Regionów z Portugalii

 • Dz. U. L183 - 34 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 98/481/WE zatwierdzającą zewnętrznych biegłych rewidentów Europejskiego Banku Centralnego

 • Dz. U. L183 - 33 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Portugalii

 • Dz. U. L183 - 30 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 660/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L183 - 29 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 659/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L183 - 27 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L183 - 17 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych

 • Dz. U. L183 - 15 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Chamomilla Bohemica (ChNP), Vlaams-Brabantse tafeldruif (ChNP), Slovenská parenica (ChOG), Cipollotto Nocerino (ChNP))

 • Dz. U. L183 - 13 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 655/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L183 - 1 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 654/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz kumaryny wysyłanej z Indii, Tajlandii, Indonezji i Malezji, niezależnie od tego, czy zgłoszono ją jako pochodzącą z Indii, Tajlandii, Indonezji i Malezji, czy też nie, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.