Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 183 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu suszonego miąższu owoców baobabu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3046)

Data ogłoszenia:2008-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 183 POZ 38

L 183/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.7.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu suszonego miąższu owoców baobabu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3046)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2008/575/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Suszony miąższ owoców baobabu spełnia kryteria określone w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Suszony miąższ owoców baobabu, określony w załączniku może być wprowadzany do obrotu we Wspólnocie jako nowy składnik żywności. Artykuł 2 Nowy składnik żywności, dopuszczony do obrotu niniejszą decyzją, jest oznaczany w etykietowaniu środków spożywczych zawierających go jako „miąższ owoców baobabu”. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do: PhytoTrade Africa – London Office, Unit W215, Holywell Centre, 1 Phipp Street, London EC2A 4PS, Zjednoczone Królestwo.

W dniu 9 sierpnia 2006 r. przedsiębiorstwo PhytoTrade Africa zwróciło się z wnioskiem do właściwych organów Zjednoczonego Królestwa o wprowadzenie do obrotu suszonego miąższu owoców baobabu jako nowego składnika żywności. W dniu 12 lipca 2007 r. właściwy organ Zjednoczonego Królestwa do spraw oceny żywności wydał sprawozdanie z wstępnej oceny. Sprawozdanie to zawiera konkluzję, że spożywanie przez ludzi suszonego miąższu owoców baobabu w proponowanych ilościach jest bezpieczne. W dniu 1 sierpnia 2007 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim. Przed upływem okresu sześćdziesięciu dni, określonego w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zgłoszone zostały uzasadnione sprzeciwy wobec wprowadzania do obrotu przedmiotowego produktu zgodnie z przepisami wspomnianego artykułu. Sprzeciwy te nie dotyczyły kwestii bezpieczeństwa. Niemniej jednak zgodnie z art. 6 ust. 4 wymagana jest decyzja Komisji.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

11.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/39

ZAŁĄCZNIK Specyfikacja suszonego miąższu owoców baobabu Opis Owoce baobabu (Adansonia digitata) są zbierane z drzew. Po rozłupaniu skorupy oddziela się miąższ od pestek i skorupy. Miąższ jest mielony i rozdzielany na partie grube i drobne (wielkość drobin od 3 do 600 μ), a następnie pakowany. Typowe składniki odżywcze suszonego miąższu owoców baobabu Zawartość wody (utrata w procesie suszenia) (g/100 g) Białko (g/100 g) Tłuszcz (g/100 g) Składniki mineralne (g/100 g) Węglowodany ogółem (g/100 g) Cukier ogółem (jako glukoza) Sód (g/100 g) 11,1-12,0 2,03-3,24 0,4-0,7 5,5-6,6 24,6-32,3 16,9-25,3 7,42-12,2

Specyfikacja analityczna Ciała obce Zawartość wody (utrata w procesie suszenia) (g/100 g) Składniki mineralne (g/100 g) Nie więcej niż 0,2 % 11,1-12,0 5,5-6,6

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 183 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 41 z 200811.7.2008

  Regulamin nr 54 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych pojazdów użytkowych i ich przyczep

 • Dz. U. L183 - 40 z 200811.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik III do decyzji 2003/467/WE odnośnie do wykazu regionów w Polsce urzędowo wolnych od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3284) (1)

 • Dz. U. L183 - 37 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków z Polski i jednego zastępcy członka z Polski w Komitecie Regionów

 • Dz. U. L183 - 36 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Łotwy

 • Dz. U. L183 - 35 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Regionów z Portugalii

 • Dz. U. L183 - 34 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 98/481/WE zatwierdzającą zewnętrznych biegłych rewidentów Europejskiego Banku Centralnego

 • Dz. U. L183 - 33 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Portugalii

 • Dz. U. L183 - 31 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania trzech sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L183 - 30 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 660/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L183 - 29 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 659/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L183 - 27 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L183 - 17 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych

 • Dz. U. L183 - 15 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Chamomilla Bohemica (ChNP), Vlaams-Brabantse tafeldruif (ChNP), Slovenská parenica (ChOG), Cipollotto Nocerino (ChNP))

 • Dz. U. L183 - 13 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 655/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L183 - 1 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 654/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz kumaryny wysyłanej z Indii, Tajlandii, Indonezji i Malezji, niezależnie od tego, czy zgłoszono ją jako pochodzącą z Indii, Tajlandii, Indonezji i Malezji, czy też nie, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.