Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 188 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 668/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające załączniki II–V do rozporządzenia (WE) nr 2096/2005 ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej w zakresie metod działania i procedur postępowania (1)

Data ogłoszenia:2008-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 188 POZ 5

Strona 1 z 2
16.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 668/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające załączniki II–V do rozporządzenia (WE) nr 2096/2005 ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej w zakresie metod działania i procedur postępowania

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, „4. METODY DZIAŁANIA I PROCEDURY POSTĘPOWANIA

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) (1), w szczególności jego art. 15 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej jest w stanie wykazać, że jej metody działania i procedury postępowania są zgodne ze standardami zawartymi w następujących załącznikach do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, jeśli mają one znaczenie dla zapewniania służb żeglugi powietrznej w danej przestrzeni powietrznej: a) załącznik 2 – »Przepisy ruchu lotniczego«, wydanie dziesiąte z lipca 2005 r., ze wszystkimi poprawkami do nr 40; b) załącznik 10 – »Łączność lotnicza«, Tom II – Proce­ dury telekomunikacyjne, z uwzględnieniem procedur posiadających status Procedur Służb Żeglugi Powietrznej (PANS), wydanie szóste z października 2001 r., ze wszystkimi poprawkami do nr 82; c) załącznik 11 – »Służby ruchu lotniczego«, wydanie trzynaste z lipca 2001 r., ze wszystkimi poprawkami do nr 45.”; 2) w załączniku III pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. METODY DZIAŁANIA I PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Załączniki II, III, IV i V do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiają­ cego wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (2) zawierają odniesienia do różnych załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnic­ twie cywilnym. Od czasu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 2096/2005 Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego wprowadziła zmiany do tych załączników, określone w następujących pismach do państw: 2001/74 z dnia 10 sierpnia 2001 r., 2003/29 z dnia 28 marca 2003 r., 2004/16 z dnia 26 marca 2004 r., 2005/35 i 2005/39 z dnia 24 marca 2005 r., 2006/38 z dnia 24 marca 2006 r., 2006/64 z dnia 18 sierpnia 2006 r., oraz 2007/11, 2007/13, 2007/19, 2007/20, 2007/23 i 2007/24 z dnia 30 marca 2007 r. Odniesienia zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 2096/2005 należy zaktualizować w celu wypełnienia międzynarodowych zobowiązań prawnych państw członkowskich oraz zapewnienia spójności z międzynarodowymi ramami prawnymi. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2096/2005. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej,

(2)

Instytucja zapewniająca służby meteorologiczne jest w stanie wykazać, że jej metody działania i procedury postępowania są zgodne ze standardami zawartymi w następujących załącznikach do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, jeśli mają one znaczenie dla zapewniania służb meteorologicznych w danej przestrzeni powietrznej: a) załącznik 3 – »Służba meteorologiczna dla międzyna­ rodowej żeglugi powietrznej«, wydanie szesnaste z lipca 2007 r., ze wszystkimi poprawkami do nr 74; b) załącznik 11 – »Służby ruchu lotniczego«, wydanie trzynaste z lipca 2001 r., ze wszystkimi poprawkami do nr 45; c) załącznik 14 – »Lotniska« w następujących wersjach: (i) tom I – Projektowanie i eksploatacja lotnisk, wydanie czwarte z lipca 2004 r., ze wszystkimi poprawkami do nr 9; (ii) tom II – Heliporty, wydanie drugie z lipca 1995 r., ze wszystkimi poprawkami do nr 3.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 188 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L188 - 71 z 200816.7.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/586/WPZiB z dnia 15 lipca 2008 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB

 • Dz. U. L188 - 32 z 200816.7.2008

  Regulamin nr 21 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do wyposażenia wnętrza

 • Dz. U. L188 - 28 z 200816.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2008 r. wyłączająca produkcję energii elektrycznej w Austrii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3382) (1)

 • Dz. U. L188 - 26 z 200816.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

 • Dz. U. L188 - 21 z 200816.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2007/868/WE

 • Dz. U. L188 - 18 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 671/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2008 r.

 • Dz. U. L188 - 16 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 670/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (ChOG))

 • Dz. U. L188 - 7 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. uzupełniające załącznik IC do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (1)

 • Dz. U. L188 - 3 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 667/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L188 - 1 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 666/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.