Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 188 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. uzupełniające załącznik IC do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (1)

Data ogłoszenia:2008-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 188 POZ 7

Strona 1 z 12
16.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 669/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. uzupełniające załącznik IC do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (1), w szczególności jego art. 58 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki ustanowione na mocy niniejszego rozporządzenia są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywy 2006/18/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I uzupełnia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik IC w sprawie szczegółowych instrukcji w zakresie wypełniania dokumentów zgłoszenia i przesyłania podlega uzupełnieniu najpóźniej do dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) 1013/2006, przy uwzględnieniu wskazówek OECD.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo­ rządzeniem Komisji (WE) nr 1379/2007 (Dz.U. L 309 z 27.11.2007, s. 7).

(2) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.

L 188/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.7.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK IC SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIA I PRZESYŁANIA I. Wprowadzenie 1. W niniejszych instrukcjach podano konieczne wyjaśnienia dotyczące wypełniania dokumentów zgłoszenia i przesyłania. Obydwa rodzaje dokumentów są zgodne z konwencją bazylejską (1), decyzją OECD (2) (odnoszącą się wyłącznie do przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku na obszarze OECD) oraz niniejszym rozporządzeniem, ponieważ uwzględniają wymagania szczegółowe określone w tych trzech aktach prawnych. Rozbudowany zakres tych dokumentów ma na celu uwzględnienie wymagań określonych we wszystkich trzech aktach prawnych, jednak nie wszystkie pola dokumentu stosują się jednocześnie do tych trzech aktów i dlatego też w poszczególnych przypadkach wypełnianie wszystkich pól może nie być konieczne. Wszelkie wymagania szcze­ gółowe odnoszące się wyłącznie do jednego systemu kontroli zostały oznaczone za pomocą przypisów. Możliwe są również przypadki, w których w krajowych instrumentach legislacyjnych dotyczących wykonania przepisów powyż­ szych aktów prawnych zastosowano terminologię różniącą się od terminologii przyjętej w konwencji bazylejskiej i decyzji OECD. Na przykład w niniejszym rozporządzeniu zamiast terminu »przesyłanie« (ang. movement), stosuje się pojęcie »przemieszczanie« (ang. shipment), a w tytułach dokumentów zgłoszenia i przesyłania konsekwentnie odzwier­ ciedlono te różnice przy użyciu terminu »przesyłanie/przemieszczanie«.

2. W obydwu dokumentach stosuje się zarówno termin »unieszkodliwianie”, jak i »odzysk«, ponieważ zostały one odmiennie zdefiniowane w trzech wspomnianych aktach prawnych. W rozporządzeniu Wspólnoty Europejskiej oraz w decyzji OECD stosuje się termin »unieszkodliwianie« na określenie operacji usuwania odpadów wyszczegól­ nionych w aneksie IV.A do konwencji bazylejskiej oraz w dodatku 5.A do decyzji OECD, natomiast terminem »odzysk« określa się operacje odzysku i regeneracji odpadów wyszczególnione w aneksie IV.B do konwencji bazylej­ skiej oraz w dodatku 5.B do decyzji OECD. W samej konwencji bazylejskiej jednak termin »usuwanie odpadów« oznacza zarówno operacje unieszkodliwiania, jak też odzysku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 188 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L188 - 71 z 200816.7.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/586/WPZiB z dnia 15 lipca 2008 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB

 • Dz. U. L188 - 32 z 200816.7.2008

  Regulamin nr 21 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do wyposażenia wnętrza

 • Dz. U. L188 - 28 z 200816.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2008 r. wyłączająca produkcję energii elektrycznej w Austrii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3382) (1)

 • Dz. U. L188 - 26 z 200816.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

 • Dz. U. L188 - 21 z 200816.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2007/868/WE

 • Dz. U. L188 - 18 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 671/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2008 r.

 • Dz. U. L188 - 16 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 670/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (ChOG))

 • Dz. U. L188 - 5 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 668/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające załączniki II–V do rozporządzenia (WE) nr 2096/2005 ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej w zakresie metod działania i procedur postępowania (1)

 • Dz. U. L188 - 3 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 667/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L188 - 1 z 200816.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 666/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.