Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 193 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (Wersja przekształcona)

Data ogłoszenia:2008-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 193 POZ 1

Strona 1 z 4
22.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 690/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (Wersja przekształcona)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. h) akapit pierwszy, uwzględniając wnioski przedłożone przez Irlandię, Hiszpanię, Włochy, Cypr, Litwę, Maltę, Austrię, Portugalię, Słowenię oraz Słowację, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wych. W niektórych przypadkach status strefy chronionej przyznano tymczasowo, ponieważ nie przedstawiono wszystkich informacji niezbędnych do wykazania, że w danym państwie członkowskim lub na danym obszarze nie występuje organizm szkodliwy, bądź też nie zakończono zwalczania tego organizmu. W przypadkach gdy państwa członkowskie przedstawiły niezbędne informacje, przedmiotowe strefy należy uznać za stałe strefy chronione. Tymczasowe uznanie za strefę chronioną należy w drodze wyjątku przedłużyć o określony okres, tak aby dać państwom członkowskim niezbędny dodatkowy czas na przedłożenie informacji wykazujących, że organizm nie występuje na danym obszarze lub, jeśli jest to konieczne, na zakończenie działań zmierzających do jego zwalczenia. W innych przypadkach strefy chronione nie powinny być już za takie uznawane, ponieważ nie są one wolne od orga­ nizmów szkodliwych.

Dyrektywa Komisji 2001/32/WE z dnia 8 maja 2001 r. uznająca chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie i uchylająca dyrektywę 92/76/EWG (2) została kilkakrotnie znacząco zmieniona. Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zacho­ wania przejrzystości, dyrektywa ta powinna zostać prze­ kształcona. Na mocy dyrektywy 2000/29/WE istnieje możliwość ustanowienia „chronionych stref” narażonych na szcze­ gólne ryzyko dla zdrowia roślin, w związku z czym wspomniane strefy można objąć szczególną ochroną na warunkach zgodnych z rynkiem wewnętrznym. Strefy takie zostały określone w dyrektywie Komisji 2001/32/WE. Niektóre państwa członkowskie lub niektóre obszary w państwach członkowskich uznaje się za chronione strefy w odniesieniu do niektórych organizmów szkodli­

(4)

Cypr został tymczasowo uznany za chronioną strefę w odniesieniu do Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner oraz Leptinotarsa decemlineata Say do dnia 31 marca 2008 r. Z informacji dostarczonych przez Cypr od czasu przyznania tymczasowego statusu strefy chronionej wynika, że organizmy te nie występują na Cyprze. Dlatego też Cypr należy uznać za stałą strefę chronioną w odniesieniu do tych organizmów.

(2)

(5)

Niektóre regiony Hiszpanii zostały uznane za chronione strefy w odniesieniu do Thaumetopoea pityocampa (Den. i Schiff.). Z informacji dostarczonych przez Hiszpanię wynika, że organizm ten występuje obecnie w tych regio­ nach. Dlatego też nie należy ich już uznawać za chro­ nione strefy w odniesieniu do tego organizmu.

(3)

(6)

Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2008/64/WE (Dz.U. L 168 z 28.6.2008, s. 31). (2) Dz.U. L 127 z 9.5.2001, s. 38. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/40/WE (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, s. 49).

(1)

Niektóre regiony we Włoszech, Austrii, Słowenii i Słowacji, a także cały obszar Irlandii i Litwy, zostały tymczasowo uznane za chronione strefy w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. do dnia 31 marca 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 193 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 20 z 200822.7.2008

  Sprostowanie do Umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (  Dz.U. L 181 z 19.7.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 161)

 • Dz. U. L193 - 18 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie przydzielenia Niderlandom dodatkowych dni połowowych w cieśninie Skagerrak, części obszaru ICES IIIa nienależącej ani do Skagerrak, ani do Kattegat, obszarze ICES IV i wodach WE obszaru ICES IIa, z tytułu zaprzestania działalności połowowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3586)

 • Dz. U. L193 - 16 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2008 r. ustalająca na rok gospodarczy 2008/2009 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3498)

 • Dz. U. L193 - 14 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3322) (1)

 • Dz. U. L193 - 12 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/706/WE w odniesieniu do listy członków Europejskiego Forum Ładu Korporacyjnego

 • Dz. U. L193 - 7 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych w zakresie inspektora ochrony danych zgodnie z art. 24 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.