Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 193 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/706/WE w odniesieniu do listy członków Europejskiego Forum Ładu Korporacyjnego

Data ogłoszenia:2008-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 193 POZ 12

L 193/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/706/WE w odniesieniu do listy członków Europejskiego Forum Ładu Korporacyjnego (2008/598/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Trzyletnia kadencja obecnych członków Forum wygasła w dniu 17 października 2007 r. Zgodnie z art. 4 decyzji 2004/706/WE członkowie Forum nadal pełnią swoje funkcje do czasu podjęcia decyzji o ich zastąpieniu lub o odnowieniu ich mandatu. Listę członków zawartą w załączniku do decyzji 2004/706/WE należy zatem zastąpić nową listą członków powołanych na nadchodzącą trzyletnią kadencję,

Europejskie Forum Ładu Korporacyjnego zostało powo­ łane przez Komisję jako jedno z działań ogłoszonych w planie działania Komisji w sprawie unowocześnienia prawa spółek oraz umocnienia ładu korporacyjnego (1) z maja 2003 r., na mocy decyzji Komisji 2004/706/WE (2). Celem Europejskiego Forum Ładu Korporacyjnego jest pomoc w określaniu i wymianie najlepszych praktyk w państwach członkowskich, aby zapewnić wysokie stan­ dardy ładu korporacyjnego w całej Unii Europejskiej, oraz działanie jako forum służące dyskusji i wymianie myśli, a także organ doradczy Komisji w dziedzinie ładu korporacyjnego. Podczas trzech lat swojego istnienia Europejskie Forum Ładu Korporacyjnego wniosło znaczący wkład w europejską debatę na temat ładu korporacyjnego oraz w prace Komisji w tej dziedzinie.

(5)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(2)

Artykuł Lista członków zawarta w załączniku do decyzji 2004/706/WE zostaje zastąpiona listą przedstawioną w załączniku.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

(3)

Członek Komisji

(1) COM(2003) 284 wersja ostateczna. (2) Dz.U. L 321 z 22.10.2004, s. 53.

22.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/13

ZAŁĄCZNIK — Bistra Boeva, — Antonio Borges, — Niklas Bruun, — Bertrand Collomb, — David Devlin, — Jose Maria Garrido Garcia, — Peter Montagnon, — Klaus-Peter Müller, — Colette Neuville, — Roland Oetker, — Rolf Skog, — Marek Sowa, — Trelawny Williams, — Jaap Winter, — Eddy Wymeersch.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 193 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 20 z 200822.7.2008

  Sprostowanie do Umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (  Dz.U. L 181 z 19.7.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 161)

 • Dz. U. L193 - 18 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie przydzielenia Niderlandom dodatkowych dni połowowych w cieśninie Skagerrak, części obszaru ICES IIIa nienależącej ani do Skagerrak, ani do Kattegat, obszarze ICES IV i wodach WE obszaru ICES IIa, z tytułu zaprzestania działalności połowowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3586)

 • Dz. U. L193 - 16 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2008 r. ustalająca na rok gospodarczy 2008/2009 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3498)

 • Dz. U. L193 - 14 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3322) (1)

 • Dz. U. L193 - 7 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych w zakresie inspektora ochrony danych zgodnie z art. 24 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych

 • Dz. U. L193 - 1 z 200822.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (Wersja przekształcona)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.