Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 193 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2008 r. ustalająca na rok gospodarczy 2008/2009 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3498)

Data ogłoszenia:2008-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 193 POZ 16

L 193/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 lipca 2008 r. ustalająca na rok gospodarczy 2008/2009 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3498)

(Jedynie teksty w językach angielskim, bułgarskim, duńskim, fińskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, litewskim, węgierskim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim i szwedzkim są autentyczne)

(2008/600/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restruktu­ ryzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawia­ jącego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrow­ niczego we Wspólnocie (2), w szczególności jego art. 13 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Przypadające na dane państwo członkowskie kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji i dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfi­ kacji, o których mowa odpowiednio w art. 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 320/2006, ustalone na podstawie kwot, z których zrezygnowano w roku gospodarczym 2008/2009, są określone w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Króle­ stwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Repu­ bliki Litewskiej, Republiki Węgier, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugal­ skiej, Rumunii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Króle­ stwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Do dnia 31 maja 2008 r. Komisja ustali kwoty pomocy przyznawanej każdemu państwu członkowskiemu na rzecz dywersyfikacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 320/2006 oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji zgodnie z art. 7 wspomnianego rozporzą­ dzenia. Kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji i dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji obliczane są na podstawie kwot cukru wyrażonych w tonach, z których zrezygnowało dane państwo członkowskie w roku gospodarczym 2008/2009, zgodnie z art. 13 ust. 2 roz­ porządzenia (WE) nr 968/2006,

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 42. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1261/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 8). (2) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 32. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1264/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 16).

22.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/17

ZAŁĄCZNIK Kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji i dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji na rok gospodarczy 2008/2009

(EUR) Państwo członkowskie Pomoc na rzecz dywersyfikacji Dodatkowa pomoc na rzecz dywersyfikacji

Belgia Bułgaria Dania Niemcy Hiszpania Francja Włochy Litwa Węgry Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

19 328 990,80 445 737,60 7 511 785,40 71 025 341,24 24 066 969,50 64 126 854,01 23 024 757,70 1 947 100,40 18 119 439,80 11 870 108,60 5 138 833,00 34 412 304,98 1 407 000,00 419 772,35 3 150 179,20 844 293,80 4 712 136,80 15 477 000,00

— 445 737,60 — — — — 11 512 378,85 — 22 466 717,48 — — — 2 904 905,25 — 5 414 871,35 — — —

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 193 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 20 z 200822.7.2008

  Sprostowanie do Umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (  Dz.U. L 181 z 19.7.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 161)

 • Dz. U. L193 - 18 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie przydzielenia Niderlandom dodatkowych dni połowowych w cieśninie Skagerrak, części obszaru ICES IIIa nienależącej ani do Skagerrak, ani do Kattegat, obszarze ICES IV i wodach WE obszaru ICES IIa, z tytułu zaprzestania działalności połowowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3586)

 • Dz. U. L193 - 14 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3322) (1)

 • Dz. U. L193 - 12 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/706/WE w odniesieniu do listy członków Europejskiego Forum Ładu Korporacyjnego

 • Dz. U. L193 - 7 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych w zakresie inspektora ochrony danych zgodnie z art. 24 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych

 • Dz. U. L193 - 1 z 200822.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (Wersja przekształcona)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.