Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 193 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie przydzielenia Niderlandom dodatkowych dni połowowych w cieśninie Skagerrak, części obszaru ICES IIIa nienależącej ani do Skagerrak, ani do Kattegat, obszarze ICES IV i wodach WE obszaru ICES IIa, z tytułu zaprzestania działalności połowowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3586)

Data ogłoszenia:2008-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 193 POZ 18

L 193/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie przydzielenia Niderlandom dodatkowych dni połowowych w cieśninie Skagerrak, części obszaru ICES IIIa nienależącej ani do Skagerrak, ani do Kattegat, obszarze ICES IV i wodach WE obszaru ICES IIa, z tytułu zaprzestania działalności połowowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3586)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2008/601/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 10 załącznika IIA,

(5)

mających na pokładzie włoki rozprzowe o rozmiarze oczek równym co najmniej 80 mm i mniejszym niż 90 mm, 23 dodatkowe dni na morzu dla statków mają­ cych na pokładzie włoki rozprzowe o rozmiarze oczek równym co najmniej 90 mm i mniejszym niż 100 mm oraz 21 dodatkowych dni na morzu dla statków mają­ cych na pokładzie włoki rozprzowe o rozmiarze oczek równym co najmniej 100 mm, w odniesieniu do odnoś­ nego obszaru geograficznego w okresie stosowania art. 8 rozporządzenia (WE) nr 40/2008, tj. w okresie od dnia 1 lutego 2008 r. do 31 stycznia 2009 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Punkt 8 załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 40/2008 określa maksymalną liczbę dni, podczas których wspólnotowe statki o długości całkowitej równej lub większej niż 10 metrów, posiadające na pokładzie włoki rozprzowe o rozmiarze oczek równym lub więk­ szym niż 80 mm mogą przebywać w cieśninie Skagerrak, w części obszaru ICES IIIa nienależącej ani do Skagerrak, ani do Kattegat, obszarze ICES IV i wodach WE obszaru ICES IIa, zgodnie z definicją zawartą w pkt 2.1 załącz­ nika IIA, w okresie od dnia 1 lutego 2008 r. do dnia 31 stycznia 2009 r. Punkt 10 załącznika IIA umożliwia Komisji przydzielenie państwom członkowskim dodatkowej liczby dni połowo­ wych, podczas których statek może przebywać w obszarze geograficznym, i posiadać na pokładzie takie włoki rozprzowe, na podstawie trwałego zaprzes­ tania działalności połowowej od dnia 1 stycznia 2002 r. W dniu 4 kwietnia 2008 r. Niderlandy przedstawiły dane świadczące o tym, że statki niderlandzkie posiadające na pokładzie włoki rozprzowe o rozmiarze oczek równym lub większym niż 80 mm, które zaprzestały działalności połowowej od dnia 1 stycznia 2002 r., stanowiły 16 % nakładu połowowego wykorzystanego w 2001 r. przez statki niderlandzkie przebywające w tym obszarze geograficznym i mające na pokładzie takie włoki rozprzowe. Na podstawie przedłożonych danych Niderlandom należy przydzielić 19 dodatkowych dni na morzu dla statków

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Maksymalną liczbę dni, w których statek rybacki pływający pod banderą Niderlandów i posiadający na pokładzie włoki rozprzowe o rozmiarze oczek równym co najmniej 80 mm i mniejszym niż 90 mm może przebywać w cieśninie Skagerrak, w części obszaru ICES IIIa nienależącej ani do Skagerrak, ani do Kattegat, obszarze ICES IV i wodach WE obszaru ICES IIa określonych w tabeli I załącznika IIA do roz­ porządzenia (WE) nr 40/2008, zwiększa się do 138 dni na morzu rocznie. Artykuł 2 Maksymalną liczbę dni, w których statek rybacki pływający pod banderą Niderlandów i posiadający na pokładzie włoki rozprzowe o rozmiarze oczek równym co najmniej 90 mm i mniejszym niż 100 mm, może przebywać w cieśninie Skagerrak, w części obszaru ICES IIIa nienależącej ani do Skagerrak, ani do Kattegat, obszarze ICES IV i wodach WE obszaru ICES IIa określonych w tabeli I załącznika IIA do roz­ porządzenia (WE) nr 40/2008, zwiększa się do 166 dni na morzu rocznie. Artykuł 3 Maksymalną liczbę dni, w których statek rybacki pływający pod banderą Niderlandów i posiadający na pokładzie włoki rozprzowe o rozmiarze oczek równym co najmniej 100 mm, może przebywać w cieśninie Skagerrak, w części obszaru ICES IIIa nienależącej ani do Skagerrak, ani do Kattegat, obszarze ICES IV i wodach WE obszaru ICES IIa określonych w tabeli I załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 40/2008, zwiększa się do 150 dni na morzu rocznie.

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 19 z 23.1.2008, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporzą­ dzeniem Komisji (WE) nr 541/2008 (Dz.U. L 157 z 17.6.2008, s. 23).

22.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/19

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 193 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 20 z 200822.7.2008

  Sprostowanie do Umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (  Dz.U. L 181 z 19.7.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 161)

 • Dz. U. L193 - 16 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2008 r. ustalająca na rok gospodarczy 2008/2009 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3498)

 • Dz. U. L193 - 14 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3322) (1)

 • Dz. U. L193 - 12 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/706/WE w odniesieniu do listy członków Europejskiego Forum Ładu Korporacyjnego

 • Dz. U. L193 - 7 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych w zakresie inspektora ochrony danych zgodnie z art. 24 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych

 • Dz. U. L193 - 1 z 200822.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (Wersja przekształcona)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.